Velká většina rodičů, což je přirozené, vkládá do svého potomka značné naděje. Předpokládají, že jejich dítě s větším či menším výdejem sil obstojí před požadavky školy a postupně pronikne do tajů poznání. U mnoha rodičů je to právě dítě, u kterého očekávají, že zaujme v životě postavení, kterého oni sami třeba z nejrůznějších důvodů nebyli schopni dosáhnout. Jiní, kteří sami dosáhli významného a uznávaného postavení potom očekávají, že jejich dítě půjde v životě plynule ve stopách jejich úspěchů. Proto není divu, že dostanou-li rodiče informaci, že u dítěte byla zjištěna porucha učení, začnou s velkými obavami hledět do budoucnosti a s velkou dávkou úzkosti očekávají, jaké potíže přinese další den, týden, rok atd.
Pro rodiče není snadné přijmout racionálně fakt, že jejich dítě je „odlišné“, že jeho způsob učení nebude odpovídat běžným normám. Nezřídka se snaží najít viníka nebo nalézt rychlou, bezbolestnou a zaručeně účinnou pomoc v odstranění potíží. Tento nekonstruktivní přístup však ničemu neprospívá. Je nutno daný fakt respektovat, zaujmout „statečný“ postoj, nalézt způsob, jak obtíže dlouhodobě překonávat, a naučit tomu i své dítě.

Pokud budete potřebovat s touto problematikou poradit, obraťte se na výchovného poradce naší školy:

Mgr. Jana Merunková

Konzultační hodiny:
kancelář VP- každou středu 13:45-14:45
Schůzku si prosím domluvte telefonicky – telefon: 352 352 194
nebo na e-mailové adrese: J.Merunkova@seznam.cz

Nabídka služeb

 • reedukace specifických poruch učení ( dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • podpůrná péče dětem s ADHD
 • pomoc při rozvíjení mimořádného nadání a talentu
 • speciálně – pedagogická péče
 • pedagogická intervence
 • dále jsou ve škole k dispozici různé kluby – čtenářský klub, recitační klub, klub deskových her, badatelský klub, kroužky matematiky, českého jazyka, cizího jazyka aj.

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary http://www.pppkv.cz/
Naše škola využívá především služeb poradenského zařízení v Karlových Varech.

Spolupracujeme s těmito odborníky:

Mgr. Helena Kohoutovápsycholog
Tel: 353 176 516E-mail: hkohoutova@pppkv.cz
Mgr. Šárka Rampasováspeciální pedagog
Tel: 353 176 514E-mail: srampasova@pppkv.cz
Kontakty na poradenská zařízení

Obecné rady a doporučení rodičům pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení

 1. Seznamte se dobře s projevy poruchy a s jejich dopadem na proces učení, domácí přípravu a chování dítěte.
 2. Vysvětlete dítěti, v čem spočívají jeho potíže. Možná, že si je svých problémů vědomo, ale vysvětlení mu pomůže je lépe pochopit a také pochopit sebe sama.
 3. Podporujte v dítěti sebedůvěru. Předchozí zkušenosti ho postavily do role neúspěšného člověka. Nyní přichází příležitost tento stav změnit. Pomozte mu tuto změnu uskutečnit.
 • pracujte doma v ovzduší spolupráce a důvěry, buďte klidní, trpěliví a laskaví
 • přizpůsobte rozsah úkolu možnostem dítěte, čímž mu umožníte zažít pocit úspěchu; volte takové přístupy, které mu umožní zadaný úkol splnit, to znamená, že na maximální možnou míru omezíte ovlivnění výkonu dítěte poruchou
 • nezdůrazňujte dítěti stereotypně a neúčelně jeho nezdary, nevyčítejte
 • pochvalte a oceňte dítě i za snahu, nejen za dokonalé výsledky; nadměrnými nároky, rozčilováním a zlobením, vyvoláte u dítěte opačnou reakci – nezájem o práci, vzdor apod.
 • při nedostatku zábran tlumte horlivost a veďte dítě ke zdrženlivosti, aby od impulzivních „vystřelených“ nesprávných odpovědí postupně přecházelo k důkladnějšímu promýšlení
 • při pasivitě dítě povzbuzujte a nápovědou dopomozte
 • používejte důsledně kompenzační pomůcky
 • nezapomínejte se zeptat, zda rozumí pokynu; vždy si ověřte, zda pochopilo, co po něm žádáte
 • naučte ho, aby se samo nebálo klást otázky; dokáže-li se dítě zeptat na chybějící informaci, znamená to, že je aktivní, že o problému přemýšlí; podněcujete tím i jeho pocit zodpovědnosti za splněný úkol a důvěru v jeho vlastní schopnosti.
 1. Naučte se rozlišovat, kdy má dítě tendenci ze svého problému těžit nepřiměřené úlevy a vyhnout se splnění úkolu, případně kdy chce zakrýt skutečnou neznalost; nepodporujte toto vyhýbavé chování a povzbuzujte ho, aby vytrvalo v čestném a statečném postoji.
 2. Nepřetěžujte dítě zbytečně dlouhou domácí přípravou a dodržujte hygienické zásady:
  dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, dostatek spánku, dostatek radostného aktivního pohybu (volná, neřízená činnost, která umožní dítěti odreagování).
 3. Zapojte dítě do mimoškolních aktivit (sport, zájmové kroužky), aby mohlo rozvíjet své schopnosti a vlohy a zažívat pocit úspěchu i v jiných než školních činnostech a aktivitách.
 4. Zaveďte doma pevná „pravidla hry“ a pravidelný režim dne, řád, který musí všichni respektovat; dítě s poruchou je díky svým neúspěchům často velmi nejisté a tento řád mu dává jistotu a hranice a je i prevencí proti vzniku zbytečných konfliktů.
 5. Domácí příprava a nápravný trénink s dítětem
 • zajistěte dítěti klidné prostředí, snažte se vyloučit všechny rušivé jevy a pomáhejte mu při práci zaměřit pozornost (jemným dotykem, vyslovením jeho jména, přiblížením se k němu)
 • pokud je to nutné,rozdělte domácí přípravu na několik částí; učte se s dítětem v takových časových odstupech, v nichž je schopno udržet pozornost a být aktivní; dopřejte mu krátký odpočinek při projevech únavy
 • pokud možno nedopusťte, aby se dítě něčemu naučilo špatně; přepracování již hotového stereotypu a změna na nový postup jsou velmi náročné; z tohoto důvodu nespoléhejte vždy na samostatnost dítěte a poskytněte mu taktní vedení
 • podle potřeby opakovaně pokládejte otázky a nenechte se vyvést z rovnováhy
 • před novým úkolem, před začátkem nové činnosti, nebo pokud si dítě neví rady, připomeňte mu v klidu, co dělat teď a co potom
 • učte ho řídit samo sebe, dávat si pokyny; na začátku je nejlepším způsobem pracovat a myslet „nahlas“

Důležité pojmy a odkazy:

SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ, TÝKAJÍCÍCH SE SPU

DALŠÍ POMOC A RADY VÁM MOHOU POSKYTNOUT TAKÉ V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ V KARLOVÝCH VARECH!