Během distanční výuky mají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením

Škola během distanční výuky poskytuje žákům možnost zúčastnit se předmětů speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence, do kterých je žák na základě doporučení školského poradenského zařízení zařazen. Tyto hodiny probíhají nejčastěji on-line jako videokonference přes aplikaci Teams, hodiny organizují učitelé pověření vedením tohoto podpůrného opatření. Hodiny probíhají v rozsahu stanoveném školským poradenským zařízením.

Po celou dobu uzavření škol je k dispozici žákům či jejich zákonným zástupcům výchovná poradkyně Mgr. Jana Merunková, která má kompetence k řešení individuálních potřeb žáka či jeho zákonného zástupce. Kontakt: J.Merunkova@seznam.cz

Žákům je možné na dobu distanční výuky zapůjčit potřebné kompenzační pomůcky a to s podmínkou, že je zákonný zástupce povinen uhradit jejich případné poškození nebo zničení. Realizace půjčení konkrétní pomůcky nebo učebnice záleží na individuální domluvě se školou. Většinou je sepsána smlouva o výpůjčce.

Žákům, kterým je jako podpůrné opatření stanoven asistent pedagoga, škola zajišťuje jeho podporu i při distančním způsobu vzdělávání. Asistent pedagoga může na základě žádosti žáků nebo jejich zákonných zástupců poskytovat individualizované učební materiály, podklady, konzultace a podporu na dálku, může pomáhat s distanční výukou. V případě, že jsou povoleny individuální konzultace ve škole typu 1 žák a 1 pedagogický pracovník, může tyto konzultace vést právě asistent pedagoga. V případě zájmu o tuto službu kontaktuje zákonný zástupce výchovnou poradkyni (kontakt viz výše) nebo třídního učitele svého dítěte. Podstatou individuálních konzultací s asistentem pedagoga není výklad učiva, ale pouze podpora při plnění úkolů zadaných vyučujícími na dobu distanční výuky. Asistent pedagoga nevzdělává žáky, nedoučuje je, jeho úkolem je asistenční podpora.

V případě, že žák se speciálními vzdělávacími potřebami není schopen plnit zadané učivo, je nutné, aby zákonný zástupce nebo žák komunikoval s příslušnými vyučujícími a o této skutečnosti je informoval.