Informace pro rodiče – Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás na začátku nového školního roku oslovila prostřednictvím našeho malého časopisu Školásek. Vydáváme ho již několik let a je cenným pomocníkem v orientaci toho, co škola nabízí našim žákům, pomůže orientovat se v personálním obsazení školy a obsahuje také některé důležité výňatky z našeho školního řádu.

Vždycky na začátku školního roku Vás informuji o opravách, které proběhly během prázdnin. Největší opravou prošla letos tělocvična školy, vyměnili jsme ústřední topení a podlahu. Oprava vyšla na 2 417 124 Kč. Malovali jsme několik tříd a školní jídelnu.

Po tom, co jsme si na vlastní kůži zažili, co znamená uzavření škol je jasné, že nás učitele i naše žáky čeká náročný školní rok. Učiva, které nebylo probráno vůbec nebo jen částečně, je hodně. Rozumně jsme zvážili, které učivo je možné vynechat (týká se především naukových předmětů a výchov) a které budeme muset se žáky zvládnout, protože se jedná o učivo, které je nutné ke zvládnutí dalších navazujících témat (týká se matematiky, českého jazyka a anglického jazyka).

Chci Vás ujistit, že nemusíte mít obavy, zda Vaše děti všechno to učivo zvládnou, jsme profesionálové a uděláme všechno pro to, abychom děti nepřetěžovali a aby si změn pokud možno vůbec nevšimly. Vás rodiče prosíme také o trpělivost a shovívavost.

Sledujte naše webové stránky a Bakaláře, kde Vás budeme informovat o případných organizačních změnách, změnách hygienických a bezpečnostních pravidel. Pro jistotu dejte dětem do školy roušky, změna v povinnosti jejich nošení může nastat ze dne na den.

Je pro nás velmi důležité, abyste aktualizovali telefonní čísla, emailové adresy a dali nám informaci o tom, zda máte připojení k internetu. Tyto údaje potřebujeme pro případné zavedení vzdálené výuky a pro kontaktování rodičů z důvodu izolace dítěte, které vykazuje známky infekčního onemocnění. Je Vaší povinností si bez zbytečného prodlení takové dítě vyzvednout ze školy, odvézt ho domů a telefonicky kontaktovat pediatra a dále se řídit jeho pokyny.

Jedním z doporučení Manuálu pro školy, které vydalo MŠMT je také opatření, aby školy minimalizovaly přítomnost cizích osob v budově školy. Nechoďte tedy zbytečně do školy, kontaktujte třídní učitele a ostatní vyučující přes telefon, email nebo aplikaci Bakaláři. Jde nám všem o zdraví a bezpečnost dětí i zaměstnanců školy.

Přeji naši žákům i zaměstnancům, aby právě začínající školní rok byl úspěšný, poklidný a prožili jsme ho všichni ve zdraví.

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Organizace školního roku 2020 – 2021

Vedení školy: ředitelka: Mgr. Iva Šípová

Zástupce ředitele pro 1. st. – Mgr. Iveta Obdržálková

Zástupce ředitele pro 2. st. – Mgr. Vladimír Šik

Učitelský sbor:

  1. stupeň 2. stupeň
  1. A – Mgr. Tereza Jirků 6. A – Mgr. Jana Veselá

1. B – Mgr. Kateřina Ševcová 6. B – Mgr. Václav Vachrlon, DiS.

2. A – Mgr. Alena Bártová 7. A – Mgr. Jan Merunka

2. B – Mgr. Radmila Žejdlová 7. B – Mgr. Miloš Volek

3. A – Mgr. Alice Jandošová 8. A – Mgr. Richard Aubrecht

3. B – Mgr. Eva Smolková 8. B – Mgr. Oxana Valentová

4. A – Mgr. Žaneta Červenková 9. A – Mgr. Hana Housková

4. B – Mgr. Miroslava Randýsková 9. B – Ing. Alena Štěrbová

5. A – Taťána Krásová 9. C – Mgr. Kristýna Merunková

5. B – Mgr. Monika Mühlhauserová

Netřídní: Netřídní:

Mgr. Jana Karásková Mgr. Jaroslava Chmelenská

Mgr. Barbora Konečná, DiS. Mgr. Jana Merunková

Mgr. Lenka Nesměráková Bc. Denisa Mühlhauserová

Ing. Bc. Michaela Schade

Petr Vaníček

Mgr. Kateřina Lubasová

Asistentky pedagoga: Eva Malářová, Ludmila Bereczká, Soňa Paříková, Lea Žižková

Školní asistentka: Martina Homolková

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Jana Merunková – výchovné a vzdělávací problémy žáků (výchovná poradkyně pro 1. a 2. stupeň)

Úřední hodiny každou středu od 13:45 do 14:45 v kanceláři výchovné poradkyně (přízemí staré budovy, naproti sekretariátu) nebo po telefonické domluvě 352352194 v jiný termín. Kontaktní email: J.Merunkova@seznam.cz

Mgr. Jana Veselá – volba povolání vycházejících žáků – konzultace po telefonické domluvě (352352194)

Mgr. Václav Vachrlon, DiS. – školní metodik prevence (oblast zneužívání návykových látek, šikana apod.) Úřední hodiny každé úterý od 14:00 do 15.00, v jiných termínech – po telefonické domluvě 352352194 – kontaktní email: pa.heritage@seznam.cz

Další specializované činnosti ve škole zajišťují:

Mgr. Miloš Volek – koordinátor environmentální výchovy (oblast ochrany životního prostředí)

Martina Homolková – školní asistent – kontaktní email: homolkovamartinachodov@seznam.cz

Aktuální informace z těchto oblastí najdete na webových stránkách školy od 1.10. 2020.

Uvolňování a omlouvání žáků !!!!!!!!!

Vážení rodiče, prosíme Vás, pokud chcete mluvit s vyučujícími, volejte v době mimo vyučování – před 8. hodinou nebo po skončení vyučování.

Dále Vás prosíme, abyste vyučující navštěvovali pouze v nejnutnějších případech a to v době mimo vyučování a po předchozí telefonické domluvě. Z bezpečnostních a hygienických důvodů mají školy doporučeno omezit přítomnost cizích osob v budovách školy.

Nepřítomnost jiná než nemoc (rekreace, rodinné důvody)

2 dny nepřítomnosti omlouvá třídní učitel. Nepřítomnost delší než 2 dny omlouvá ředitelka školy po vyplnění žádosti a souhlasu třídního učitele. Žádost lze doručit do školy přes dítě nebo přes třídního učitele nebo zaslat přímo na email školy.

Rodinné důvody

Zákonný zástupce projedná s třídním učitelem telefonicky nebo osobně, vždy předem, uvolnění žáka z rodinných důvodů nebo do žákovské knížky, také vždy předem, rodinné důvody blíže specifikuje. Rodinnými důvody se rozumí: úmrtí v rodině, svatba, stěhování apod.

Blíže nespecifikované rodinné důvody nebude škola akceptovat a žákovi vykáže hodiny jako neomluvené.

Nepřítomnost způsobená nemocí

Zákonný zástupce má povinnost osobně, telefonicky (výhradně do kanceláře školy 352352192) nebo přes webové aplikace Bakaláři omluvit nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 3 dnů a uvést důvod nepřítomnosti. Písemnou omluvenku neprodleně zapsat do žákovské knížky, tu žák předloží třídnímu učiteli nejpozději do 2 dnů od návratu do školy. Škola dále postupuje podle Krizového plánu – oddíl záškoláctví.

Uvolnění žáka během vyučování:

Žáci jsou uvolňování z vyučování na základě omluvenky v žákovské knížce. Odejít mohou sami, pokud mají podepsán souhlas se samostatným odchodem ze školy. Z bezpečnostních důvodů nelze akceptovat telefonické omluvenky, je nutné si dítě osobně ve škole vyzvednout.

Ztráty:

Při ztrátě žákovské knížky škola požaduje finanční náhradu 50,- Kč.

Opis vysvědčení – 100,- Kč (platí se předem v kanceláři školy)

Ztráta učebnice – cena dle ceníku platného ve školním roce.

Povinnosti zákonných zástupců:

Vyplnit dotazník o žákovi na začátku školního roku, doplnit pravdivé údaje (kontaktní telefonní čísla, bydliště apod.) Pokud dojde ke změně těchto údajů, neprodleně tuto změnu prostřednictvím žákovské knížky nebo webové aplikace Bakaláři oznámit třídnímu učiteli.

Nošení mobilních telefonů do školy:

Škola nezodpovídá za ztrátu mobilního telefonu. Žák nosí do školy telefon na vlastní riziko. Za obsah mobilního telefonu žáka zodpovídají výhradně jeho zákonní zástupci.

Vstup do školy:

Při hromadném vstupu a východu ze školy používají žáci 1.stupně vedlejší vchod (nově přistavená budova). Pokud si dítě vyzvedáváte během vyučování nebo ho během vyučování přivádíte, je nutné použít hlavní vchod, který je opatřen zvonkem. Z bezpečnostních důvodů nevstupujte se svými dětmi do školy nebo do šatnových prostor.

Školní řád, Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků a Školní vzdělávací program školy jsou umístěny v obou budovách školy a k dispozici jsou rodičům na webových stránkách školy.

Nabídka školy

Kroužky ve škole

Robotický (6.-9.ročník), pondělí od 14:00 – P. Vaníček

Sportovní klub (6.-9.ročník), středa 14:00 – 15:00 – M. Volek

Pěvecký sbor (6.-9.ročník) – úterý 14:05-14:50 – H. Housková

Projekt „Šablony“

Hlavním přínosem projektu jsou doučovací kroužky pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Dále žákům nabízíme čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her, badatelský klub, klub komunikace v cizím jazyce.

  1. období projektu bude probíhat od 1.9. 2020 do 31.8. 2021. V rámci projektu pracuje na škole školní asistentka, která pomáhá žákům ohroženým školním neúspěchem jak ve škole, tak i v případě zájmu žáků a jejich rodičů i v mimoškolních aktivitách a při domácí přípravě.

Školní parlament

Na škole pracuje školní parlament složený ze zástupců tříd vyšších ročníků. Schází se jednou za dva týdny, vždy v podělí od 14:00. První schůzka proběhne 14.9.

Pro žáky 2.stupně je k dispozici školní knihovna, která bude otevřena v pondělí a čtvrtek od 7:40 do 7:55 a pondělí až středa od 13:35 do 14:00

Projekt Ovoce do škol – je určen žákům 1.-9. ročníku. Ovoce, zeleninu nebo nápoje dostávají žáci zdarma zpravidla 1x týdně. Škola nemůže ovlivnit druh dodaného zboží.

Projekt Mléko do škol – je určen žákům 1.-9.ročníku. Mléčné výrobky dostávají žáci zdarma zpravidla 1x týdně.

Přijímací zkoušky ve školním roce 2020– 2021

Přihlášky se odevzdávají do 1.3. 2021 na příslušnou střední školu, na školy s talentovou zkouškou do 31.11. 2020. Žáci si mohou podat nejvýše dvě přihlášky. Rodičům budou podány informace na podzimních třídních schůzkách.

· jednotné přijímací řízení do maturitních oborů – 12. – 28.4. 2021, termín bude upřesněn

· přijímací řízení do ostatních oborů – 22. – 30.4. 2021

· talentové zkoušky – 2.-15.1. 2021

· zkoušky do konzervatoří – 15. – 31. 1. 2021

Vážení rodiče, prosíme Vás, pokud chcete mluvit s vyučujícími, volejte v době mimo vyučování – před 8. hodinou nebo po skončení vyučování.

Dále Vás prosíme, abyste vyučující navštěvovali pouze v nejnutnějších případech a to v době mimo vyučování a po předchozí telefonické domluvě. Z bezpečnostních a hygienických důvodů mají školy doporučeno omezit přítomnost cizích osob v budovách školy.

Třídní schůzky se konají 2x do roka, poprvé v listopadu a podruhé v dubnu.

Na škole pracuje výbor SRŠ – předsedkyně Mgr. Kateřina Lubasová. Výbor se schází 2x do roka.

Na škole pracuje Školská rada, schází se nejméně 2x ročně. Předsedou je Mgr. Václav Vachrlon, DiS. (zástupce školy), členové: Patrik Pizinger a Bc. Ladislav Zapf (zástupci zřizovatele), Mgr. Jana Merunková (zástupce školy), Martina Homolková a Petra Vachrlonová (zástupci zákonných zástupců)

Časový harmonogram vyučování
1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina
8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40


5.hodina 6.hodina 7.hodina 8.hodina
11:50 – 12:35 12:45 – 13:30 13:20 – 14:05 14:15 – 15:00

Prázdniny
Podzimní: 29. a 30. října 2020
Vánoční: 23.prosince 2020- 3. ledna 2021
Pololetní: 29.ledna 2021
Jarní: 1. března- 7. března 2021
Velikonoční: 1.dubna 2021
Hlavní: 1.7. 2021 – 31.8. 2021
Zahájení nového školního roku: 1 září 2021

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 – v termínu od 1. do 30.4. 2021. Termín bude upřesněn ve 2.pololetí školního roku.

Systém Bakaláři – Na škole využíváme počítačovou aplikaci Bakaláři. Slouží ke komunikaci mezi učiteli a rodiči, umožňuje rodičům rychlou kontrolu známek dítěte a nahrazuje nutnost omlouvat dítě telefonicky. Údaje o žácích jsou chráněny jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Přístup do aplikace je možný z webových stránek školy – www.zschodov.cz. Od 2.ročníku zapisujeme známky žáků pouze do systému Bakaláři. Žákovská knížka slouží žákům 2. – 9. ročníku pouze k zápisům výchovných, organizačních opatření a dalším různým sdělením.

Kontakty: (tel.č.)

Ředitelna 352 352 190

Zástupce ředitele 1. st. 352 352 195

Sekretariát – p. Věra Košková 352 352 192
Sborovna 1. st. 352 352 196

Zástupce ředitele 2. st. 352 352 193

Sborovna 2. st. 352 352 194

Školní jídelna 352 352 199

Školní družina 352 352 198

Výchovný poradce- Mgr. Jana Merunková 352 352 194

e- mail školy: Iva.Sipova@seznam.cz

webové stránky školy: www.zschodov.cz

Provoz školní družiny

Vedoucí vychovatelka: Renata Purkytová

Vychovatelky: Martina Homolková, Monika Malčánková, Veronika Válová

Provozní doba: od 5.30 – do 16.30 hodin.

Výše příspěvku pro školní družinu je 100 Kč za dítě měsíčně.

Školní vzdělávací program školní družiny, Vnitřní řád školní družiny, Směrnice pro placení úplaty ve školní družině a Směrnice pro přijímání dětí do školní družiny jsou umístěny u vstupu do školní družiny a na webových stránkách školy.

Provoz školní jídelny:

Vedoucí ŠJ: Vladimíra Vargová

Vedoucí kuchařka: Jana Taschlerová

Výdejní doba obědů:

Cizí strávníci od 11.00 – 11.30 hodin, cena obědů 80,- Kč

Ostatní: pondělí – pátek od 11.45 – 14.45 hodin

Evidence strávníků je zajištěna pomocí čipových karet (35 Kč) nebo čipů (115 Kč).

Ceny obědů: 7-10 let – 24,-; 11-14 let – 25,-; od 15 let – 26,- Kč

Odhlášky obědů: Den předem do 15 hodin, telefonicky v ten den do 8 hodin, přes internet v ten den do 8 hodin.

Do prostorů školní jídelny včetně šatny je povolen vstup pouze strávníkům a těm, kteří odebírají jídlo do nosičů. Do prostoru jídelny a družiny je přísný zákaz vodění psů.

Vnitřní řád školní jídelny je umístěn na nástěnce vedle kanceláře vedoucí školní jídelny a na webových stránkách školy.