Školská rada

Složení školské rady na období červen 2021 – červen 2024

předseda
Mgr. Václav Vachrlon, Dis                  352 352 194     pa.heritage@seznam.czZástupce pedagogických pracovníků
zapisovatelka
 Mgr. Eva Smolková  352 352 196       smolkovaeva112@gmail.com Zástupce pedagogických pracovníků
členové
 Petra Vachrlonová  777 319 802    p.vachrlonova@seznam.czZástupce rodičů
 Marie Matoušková  605 076 006marihorner2@seznam.czZástupce rodičů
 Tomáš Randa  776 295 343tomtranda@gmail.comZástupce zřizovatele
Bc. Ladislav Zapf   602 110 457l.zapf@seznam.czZástupce zřizovatele

Jednací řád školské rady

Článek č. 1

 1. Školská rada byla ustanovena na základě Z. č. 561/2005, § 167 a 168 při Základní škole J.A. Komenského Chodov, Smetanova 738
 2. sídlem školské rady je  Základní škola J.A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, kraj Karlovarský

Článek č. 2

 1.  ŠR se vyjadřuje ke vzdělávacím programům, podle kterých škola vyučuje žáky
 2.  ŠR se vyjadřuje k výsledkům hospodaření školy a ke zprávám o hospodaření

Článek č. 3

 1.  ŠR schvaluje výroční zprávu za školní rok
 2.  schvaluje školní řád
 3.  schvaluje pravidla hodnocení žáků – klasifikační řád

Článek č. 4

 1.  o schválení dokumentů uvedených v článku 3 rozhodne ŠR do 1 měsíce od jejich předložení ŘŠ
 2.  pokud ŠR materiály neschválí, předloží ŘŠ do 1 měsíce k novému projednání přepracované a doplněné dokumenty
 3.  opakovanému projednání je přítomen zástupce zřizovatele
 4.  pokud není ani při opakovaném projednání dokument schválen, rozhodne o dalším postupu zřizovatel

Článek č. 5

 1.  ŠR se podílí na zpracovávání dlouhodobých koncepcí rozvoje školy
 2.  podílí se na přípravě mimořádných důležitých školních společenských, kulturních a sportovních akcí

Článek č. 6

 1.  ŠR projednává návrhy rozpočtu školy
 2.  ŠR projednává zprávy ČŠI

Článek č. 7

 1. vnitřními předpisy, kterými se ŠR řídí jsou- jednací řád, zápisy z jednání ŠR
 2. dalšími předpisy pro jednání ŠR jsou- Z.č. 561, úkoly Rady města, úkoly zastupitelstva města, úkoly OŠMT KÚ

Článek č. 8

 1. hlavním programovým cílem ŠR je možnost podílet se v zastoupení zřizovatele, učitelské veřejnosti a zákonných zástupců dětí na správě školy
 2. dalším úkolem ŠR je možnost ovlivňovat hospodářskou stránku práce školy

Článek č. 9

 1.  zřízení, počet členů a postup pro volby do ŠR určuje svým volebním řádem zřizovatel škol
 2.  počet členů ŠR je volebním řádem stanoven na 6
 3.  2 členové zastupují zřizovatele, 2 členové zastupují rodiče, 2 členové zastupují učitele
 4.  člen ŠR nemůže být současněji jmenován zřizovatelem a zastupovat rodiče či učitele
 5.  funkční období členů ŠR je 3 roky
 6.  při volbách jsou zvoleni nejen členové ŠR, ale rovněž 3 náhradníci za rodiče a 3 náhradníci za učitele

Článek č. 10

 1. povinností člena ŠR je účastnit se jednání ŠR
 2. práva člena ŠR zaručují možnost podávat návrhy na projednání otázek týkajících se práce školy, požadovat přítomnost ŘŠ a dalších pracovníků školy na jednáních ŠR, požadovat předkládání materiálů z práce školy mimo materiálů vyžadujících zvláštní přístup při zveřejnění

Článek č. 11

 1.  ŠR zasedá nejméně 2x ročně
 2.  jednání svolává předseda ŠR
 3.  ŘŠ svolává pouze první jednání ŠR
 4.  dokumenty, materiály a další projednávané otázky jsou schváleny při nadpolovičním počtu hlasů
 5.  při rovnosti počtu hlasů rozhoduje předseda ŠR
 6.  pokud se ŠR nedokáže dohodnout o projednávaném materiálu, požádá o stanovisko zřizovatele školy

Článek č. 12

 1.  vztah mezi ŠR a školou určuje Z. č. 561
 2.  ŘŠ není členem ŠR
 3.  ŘŠ se účastní všech jednání ŠR, je-li požádán předsedou ŠR
 4.  ŘŠ předkládá požadované materiály, podává požadované informace a ústní zprávy