Poválečná historie Základní školy Komenského v Chodově
          Po obnově a zahájení školní práce v září 1945 se s nekonečným nadšením pouštějí do výuky stovky učitelů přicházejících do pohraničí a také do Chodova. Jednou z nejvýznamnějších akcí byla přeměna všech německých škol na české a zahájení jejich činnosti. Přičiněním prvních českých učitelů byly tyto školy otevřeny v Chodově po válce již 3. září 1945. Byly zřízeny dvě samostatné smíšené školy – obecné škola (ulice Dukelských hrdinů, budova z let 1887 – 1888 + 1897 – 1898) a měšťanská škola (ulice Komenského, budova z roku 1910-1911).

         Vyučování v obecné škole zahájil její řídící učitel Václav Rýdl sám, neboť další učitel Václav Kasík, nastoupil až 24. září. Od ledna pak nastoupily další posily – Jiří Troup a první žena sboru – Vlasta Švorbová.

          Měšťanská škola byla otevřena se dvěma třídami a jejím prvním ředitelem se stal Jaroslav Melíšek.

          České školy převzaly budovy po německých školách, které však bylo nutno, po měsících různého využívání na konci války a v prvních měsících po jejím skončení, vrátit svému účelu.

          Žádná škola však není jen školní budova, zvonění, přestávky žáků, vzdělávání a výchova, ale jsou to především lidé. Lidé ve sborovnách, ve školní družině, ve školní jídelně, jsou to uklízečky a školníci. Ti všichni tvoří tu určitou školu a všechny zaštiťuje úzký kolektiv pracovníků zvaný ředitelství školy. I když se školy stěhují z budovy do budovy, jejich historie zůstává a nemusí se vázat právě k určité školní budově. Jde o historii lidí, školní práce a výsledků této práce.

Současnost školy
          Základní škola J. A. Komenského Chodov je plně organizovaná základní škola zřízená městem Chodov. Škola má v průměru kolem 550 žáků, kapacita školy je stanovena na 600. Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu – Škola podle Komenského. V rámci výuky žákům nabízíme výuku tří cizích jazyků. Povinným jazykem je od 3.ročníku výuka anglického jazyka. Od 8.ročníku si žáci vybírají další cizí jazyk – rozhodují se mezi ruským a německým jazykem. Podporujeme individualitu každého žáka. Zvýšenou péči věnujeme žákům nadaným i žákům se zdravotním postižením. Věnujeme se žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními. Staráme se i budoucí žáky 1.ročníku, organizujeme pro ně stimulační kroužek popř. jiné aktivity směřující k usnadnění vstupu do školy. Škola zajišťuje rovné příležitosti ke vzdělávání. Škola podporuje ekologické aktivity – soutěžíme ve sběru starého papíru a víček od PET lahví, zapojili jsme se do školního recyklačního programu Recyklohraní. Vedeme žáky k účasti v humanitárních akcích, zapojujeme se do veřejných sbírek, učíme žáky podporovat lidi, kteří jsou odkázáni na cizí pomoc.

  • Škola je vybudovaná v centru města, leží ve školském areálu společně se Základní školou ve Školní ulici a DDM Bludiště
  • Součástí školského areálu je jedna budova pro oba stupně školy, spojovací krček, kudy se žáci dostanou do tělocvičny a na venkovní sportoviště a do prostoru tříd určených pro výuku praktických předmětů – mechanická dílna, elektrodílna a cvičná kuchyňka.
  • Nedílnou součástí školského areálu je školní jídelna, kam mohou žáci po 4.vyučovací hodině projít přímo ze školy. V jiných časech průchod není možný, protože vchod ze školy do jídelny je přímo do prostoru jídelny, kde bývá v jiných časech velké množství strávníků a průchod žáků by značně narušil chod školní jídelny
  • Průchod školní jídelnou využívají především oddělení školní družiny k rychlému rannímu přesunu z družiny do školy.
  • Škola je po celkové rekonstrukci, ta proběhla v letech 2015 – 2017. Součástí rekonstrukce byla též přístavba k původní budově. V přístavbě je umístěno 9 tříd 1.stupně školy.
  • Všechny třídy jsou vybaveny projekční technikou nebo interaktivními tabulemi
  • Školu navštěvují především žáci ze spádových oblastí, ale také žáci z jiných chodovských obvodů a také z okolních vesnic.

Profil absolventa
          Naším cílem je, aby školu opouštěl žák, který bude motivován k celoživotnímu vzdělávání, který bude umět získávat informace z různých zdrojů, bude umět vyjadřovat se ústně i písemně s přihlédnutím ke komunikační situaci, bude seznámen s pravidly chování a jednání v rámci mezilidských vztahů, získá základní pracovní návyky. Bude schopen orientovat se v základních otázkách složitosti světa. Každý absolvent získá základní dovednosti z práce s počítačem. V co největší míře bude umět aplikovat získané vědomosti do praktického života.