1. 1. – 5. ročník – prezenční výuka povolena –  beze změny rozvrhu
 2. 9. ročník – prezenční výuka povolena
 3. 6. – 8. ročník – prezenční výuka povolena v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu (lichý týden – třídy s označením „B“, sudý týden – třídy s označením „A“ – tzn.  30.11. –  4.12./lichý týden – 6.B, 7.B, 8.B)
 4. školní družina – bude v provozu od 5:30 do 16:30, běžný režim
 5. školní jídelna – žáci na prezenční výuce se stravují výhradně ve školní jídelně, do jídlonosičů si mohou oběd odnést žáci na distanční výuce, a to v době od 14:15 do 14:45
 6. příchod žáků ke škole před začátkem vyučování (časy jsou orientační)
časHlavní vchod (žáci 6.-9.ročníku)Vedlejší vchod (žáci 1.-5.ročníku)
7:35 1.A, 1.B
7:409.A, 9.B2.A, 2.B
7:459.C, 6.tř.3.A, 3.B
7:507.tř., 8.tř.4.A, 4.B
7:55 5.A, 5.B
 • Jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv. Tělesná výchova bude za příznivého počasí nahrazena pobytem venku. Zpěv bude v rámci hudební výchovy nahrazen jinými činnostmi. Totéž platí i pro školní družinu.
 • Pro žáky na distanční výuce (6. – 8. ročník) pokračuje možnost zažádat si o individuální konzultaci s učitelem. Přítomen může být i zákonný zástupce žáka.
 • Během pobytu ve škole, včetně vyučovacích hodin, platí povinnost nosit roušky. Štíty jsou nepřípustné. Štít může použít výjimečně učitel, je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, přitom ale musí být dodržena vzdálenost 2m od ostatních osob.
 • Žáci, kteří navštěvují školní družinu, by měli mít 2 ks roušek. Všichni žáci by pak měli mít sáček, kam si odloží roušku např. při konzumaci svačiny.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance školy) do prostor školy je možný pouze v důvodných případech a to tak, aby byl minimalizován styk se žáky. Žádáme rodiče, aby do školy bez předchozí domluvy nechodili a veškeré záležitosti řešili nejprve přes systém Bakaláři nebo telefonicky.
 • Budeme dbát na časté větrání společných prostor i samotných tříd, přizpůsobte tomu oblečení vašich dětí.
 • Škola musela přijmout další vnitřní opatření, aby nedocházelo k míchání skupin žáků a byla zajištěna homogenita skupin.
 • Do školy rozhodně neposílejte žáky, kteří vykazují známky infekčního onemocnění, kašlou, mají zvýšenou teplotu apod.