• 1. – 5. ročník – prezenční výuka povolena v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu (lichý týden – třídy s označením „A“, sudý týden – třídy s označením „B“ –tzn.  12.4.  –  16.4./lichý týden – 1.A, 2.A, 3.A, 4.A ,5.A). Pro třídy na distanční výuce dojde z organizačních důvodů ke změně rozvrhů s on-line hodinami, počet on-line hodin bude snížen, učivo a úkoly na týden distanční výuky bude zadáván ve stejném režimu jako dosud, tzn. nejpozději v pátek do 15:00. Třídy na prezenční výuce absolvují celý rozvrh.
 • 6. – 9. ročník – distanční výuka s dosud platnými rozvrhy on-line hodin
 • 9. ročník – povoleny skupinové konzultace v max. počtu 6 žáků  pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky – tzn. český jazyk a matematika. Účast na těchto konzultacích je možná v době mimo povinné on-line výuky.  Čas začátku a rozdělení žáků do skupin sdělí vyučující Čj  a M.
 • školní družina – bude v omezeném provozu od 6:00 do 16:00, 1. oddělení – 1.třída, 2. oddělení – 2.třída, 3. oddělení – 3.třída. Provoz v homogenních skupinách.
 • školní jídelna – žáci na prezenční výuce se stravují výhradně ve školní jídelně, do jídlonosičů si mohou oběd odnést žáci na distanční výuce, a to v době od 14:15 do 14:45
 • příchod žáků ke škole před začátkem vyučování (časy jsou orientační)
časVedlejší vchod
7:351. třída
7:402. třída
7:453. třída
7:504. třída
7:555. třída
 • Jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv. Tělesná výchova bude za příznivého počasí nahrazena pobytem venku. Zpěv bude v rámci hudební výchovy nahrazen jinými činnostmi. Totéž platí i pro školní družinu.
 • Pro žáky na distanční výuce pokračuje možnost zažádat si o individuální konzultaci s učitelem. Přítomen může být i zákonný zástupce žáka.
 • Během pobytu ve škole, včetně vyučovacích hodin, platí povinnost pro žáky nosit zdravotnické (chirurgické) roušky, pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance škol respirátor typu FFP2.  Štíty jsou nepřípustné. Štít může použít výjimečně učitel, je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, přitom ale musí být dodržena vzdálenost 2m od ostatních osob.
 • Žáci, kteří navštěvují školní družinu, by měli mít 2 ks roušek. Všichni žáci by pak měli mít sáček, kam si odloží roušku např. při konzumaci svačiny.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance školy) do prostor školy je možný pouze v důvodných případech a to tak, aby byl minimalizován styk se žáky. Žádáme rodiče, aby do školy bez předchozí domluvy nechodili a veškeré záležitosti řešili nejprve přes systém Bakaláři nebo telefonicky. Vstup povolen pouze s respirátorem typu FFP2.
 • Budeme dbát na časté větrání společných prostor i samotných tříd, přizpůsobte tomu oblečení vašich dětí.
 • Do školy rozhodně neposílejte žáky, kteří vykazují známky infekčního onemocnění, kašlou, mají zvýšenou teplotu apod.
 •  Testování žáků a zaměstnanců škol: Osobní přítomnost vybraných skupin žáků na prezenční výuce je podmíněna negativním testem na přítomnost Covid – 19.  Žáci i zaměstnanci školy budou povinně testováni, a to 2x týdně antigenním testem. Pro žáky 9. ročníků, kteří se účastní skupinových konzultací, bude testování povinné 1x týdně. První test proběhne vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu a 2. test ve čtvrtek.