1. Vstup žáků do školy je povolen bez potvrzení o bezinfekčnosti
 2. Ve společných prostorách školy, školní družiny, školní jídelny platí povinnosti nosit ochranu dýchacích cest (žáci zdravotnickou roušku, dospělí respirátor typu FFP2 nebo obdobný prostředek jako je např. nanorouška)
 3. Škola je vybavena mýdlem, dezinfekcí, jednorázovými papírovými ručníky nebo elektrickými osoušeči rukou a to v každé třídě, na toaletách, ve školní jídelně, v oddělení školní družiny, na chodbách
 4. Do školy není povolen vstup osobám vykazujícím příznaky infekčního onemocnění
 5. Po příchodu do školy, po použití WC, po každé vyučovací hodině, před jídlem jsou žáci vedeni k důkladnému mytí rukou nebo k dezinfekci
 6. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení a dalších povrchů nebo předmětů, které používá větší množství lidí, probíhá několikrát denně
 7. Šatny, chodby a třídy jsou několikrát denně intenzivně větrány
 8. Rodiče jsou povinni aktualizovat údaje týkající se telefonních čísel a emailového spojení, a připojení k internetu
 9. Pokud bude žák vykazovat příznaky infekčního onemocnění již při příchodu do školy a bude v doprovodu dospělé osoby, nebude vpuštěn do školy. Pokud nebude v doprovodu dospělé osoby, bude izolován od ostatních žáků, rodiče budou telefonicky kontaktováni k okamžitému vyzvednutí, totéž platí, pokud se příznaky infekčního onemocnění objeví během dne. Rodiče jsou povinni zajistit vyzvednutí svého dítěte v co nejkratší možné době, poté telefonicky informovat dětského lékaře o příznacích onemocnění a dále se řídit jeho pokyny
 10. Pokud žák trpí chronickou rýmou, kašlem nebo alergickou rýmou, je nutné doložit třídnímu učiteli potvrzení od pediatra o této skutečnosti
 11. Pokud bude ve třídě chybět méně než 50% žáků pokračuje prezenční výuka, pokud bude chybět více než 50% žáků, bude probíhat smíšená výuka – tzn. prezenční i vzdálená, pokud bude chybět celá třída, bude probíhat jen vzdálená výuka. Z důvodu možné vzdálené výuky, která se po novele Školského zákona stala pro žáky základních škol povinnou, je nutné, aby zákonní zástupci aktualizovali údaje o telefonních číslech a emailech, aby bylo možné se s žáky spojit
 12. Škola omezí přítomnost zákonných zástupců a dalších cizích osob v budově školy. Zákonné zástupce žádáme, aby kontaktovali třídní učitele nebo další zaměstnance školy prostřednictvím telefonů, emailů nebo přes systém Bakaláři a zbytečně do prostor školy nechodili.
 13. Ve dnech 1. 9. (žáci 1. ročníku 2.9.), 6.9. a 9.9. bude probíhat preventivní screeningové testování žáků pomocí rychlých antigenních samotestů. Testovaní nebudou žáci, kteří doloží, že jsou v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání nemoci Covid 19, nebo mají 14 dní po ukončeném očkování nebo si přinesou výsledek negativního antigenního testu ne staršího 72 hodin nebo PCR testu ne staršího 7 dnů provedeného na odběrovém místě). Prosíme rodiče, aby toto potvrzení přinesli žáci hned první školní den a předali ho třídnímu učiteli.
 14. Pokud zákonný zástupce nechce, aby bylo jeho dítě testováno testy centrálně dodávanými do škol, je možné, aby si žák přinesl test z domova, který je na seznamu schválených testů MZd České republiky. Žáci se tímto testem otestují ve škole.
 15. V případě pozitivního testu může žák 2. stupně odejít ze školy domů sám, pokud má podepsaný souhlas zákonného zástupce. Škola v takovém případě  vždy telefonicky kontaktuje zákonného zástupce a informuje ho o dalším postupu. Žáci 2.stupně, kteří nemají podepsaný souhlas se samostatným odchodem, a všichni žáci 1.stupně zůstávají ve škole v izolační místnosti do doby, dokud si je zákonný zástupce osobně nevyzvedne.
 16. Pokud nebude žák přítomen v době řádného testování, bude otestován samostatně bezprostředně po příchodu do školy.
 17. Žáci, kteří odmítnou testování, nejsou vyloučeni z prezenční výuky, ale platí pro ně povinnosti nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí se zúčastnit tělesné výchovy ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat, během konzumace jídla musí sedět v lavici.
 18. Pokud žák odmítne testování a zároveň odmítá nošení ochrany dýchacích cest, škola kontaktuje zákonného zástupce a ten je povinen si žáka vyzvednout. Takový žák není automaticky omluven z vyučování, je potřeba omluvit absenci řádným způsobem, dle pravidel školního řádu.

Platnost od 1. 9. 2021