23. – 27.11.2020

Téma: OBYVATELSTVO

Pohyb a migrace

Přirozený pohyb obyvatelstva – závisí na porodnosti a úmrtnosti.

Porodnost (natalita) – počet narozených/ 1 000 obyvatel za rok, v promile

(vyspělé země – 11 promile, málo rozvinuté země – 40 promile)

Úmrtnost (mortalita) – počet zemřelých/ 1 000 obyvatel za 1 rok

Přirozený přírůstek – porodnost převažuje nad úmrtností

Přirozený úbytek – úmrtnost převažuje nad porodností

Migrace (stěhování) – tzv. mechanický pohyb obyvatel, má vliv na počet obyvatel v dané oblasti

Rozdělení podle směru – imigrace (přistěhování se do regionu) a emigrace (opuštění určitého území)

Další rozdělení podle:

 • vzdálenosti
 • rozhodování
 • počtu migrantů
 • důvodu
 • reemigrace (vrátí se do původní země, regionu)

PŘÍČINY MIGRACÍ:

 • přírodní podmínky (změna klimatu, přírodní katastrofy)
 • společenské faktory (ekonomické, politické, náboženské, národnostní, válečné konflikty,…)

SOUČASNOST

 • zahraniční migrace – politické a bezpečnostní příčiny (terorismus, represivní režim, vnitrostátní konflikty,..)

UPRCHLÍK – člověk, který opustil rodnou zemi nedobrovolně z obavy z pronásledování z rasových, náboženských, národnostních nebo politických důvodů.

UNHCR – Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky


16. – 20.11.2020

Téma: OBYVATELSTVO

Obyvatelstvo je soubor lidí žijících na určitém místě.

 • r. 2017 na Zemi 7,5 mld. obyvatel
 • populační explozeglobální problém současného světa

Rozmístění obyvatelstva ovlivňuje.

 • přírodní faktory – např. dostupnost vody
 • nadmořská výška
 • klima
 • vzdálenost od oceánů a moří
 • socioekonomické faktory (hospodářský rozvoj společnosti)
 • dopravní dostupnost

Hustota zalidnění

 • ukazatel rozdíleného osídlení
 • udává počet obyvatel na jednotku plochy (km2)
 • neustále roste – 2015: 58,6 ob./km2
 • nejlidnatější oblasti světa: ASIE – jižní a východní; EVROPA – Benelux, Německo, jihovýchodní Anglie, Pádská nížina; AMERIKA – Velká jezera, Kalifornie, ústí La Platy, pobřeží Brazílie; AFRIKA delta Nilu; jihovýchodní AUSTRÁLIE
 • regiony s nejmenší hustotou: Grónsko, Falklandy, Mongolsko, Západní Sahara, Namibie, Austrálie

SLEDOVAT TEAMS – budu zadávat cvičení k opakování s hodnocením.


9. – 13.11.2020

Téma: Politické organizace

Evropská unie

9. května 1950 – Robert Schumann – návrh plánu ke sjenocení Evropy (inspirace – Benelux = Belgie + Nizozemí + Lucembursko)

Vývoj EU

 • 1952 – Evropské sdružení uhlí a oceli (Německo, Francie, Itálie, státy Beneluxu)
 • 1958 – Evropské hospodářské společenství EHS
 • 1960 – Evropské sdružení volného obcodu (EFTA)
 • 1991 – Středoevropská zóna volného obchodu (CEFTA), členem také ČR

Součastnost

 • 1992 – podpis Maastrichtské smlouvy (platnost od 1993) – spolupráce v oblasti politiky, právních otázek, hospodářství, udržitelného rozvoje, kultury, sociálních otázek

Sídlo: Brusel

 • 2018 – 28 členů
 • 2016 – referendum ve Velké Británíí – odchod z EU
 • Schengenský prostorvolný pohyb přes hranice (bez pasových a celních kontrol), volný obchod

Vojenské organizace

NATO – Severoatlantická aliance

Sídlo: Brusel

Vznik: 4. dubna 1949

Cíl: ochrana evropské demokracie před komunismem

Členové: většina států Evropy, USA, Kanada, Turecko

Princip: bude-li napaden některý členský stát, pak je to vnímáno jako útok na všechny ostatní členské státy

ČESKÁ REPUBLIKA

 • člen od r. 1999
 • účastní se zahraničních misí (Afganistán, Irák,…)
 • zajímavost: od r. 2001 v ČR v Ostravě – Dny NATO (přehlídka vojenské techniky)

SLEDOVAT TEAMS – budu zadávat cvičení k opakování s hodnocením.


2. – 6.11.2020

Téma: Politické organizace

 • mezinárodní organizace – politické, hospodářské, vojenské, nevládní …

OSN – organizace spojených národů

vlajka a symboly OSN zde

Vznik: 1945, USA (San Francisco), podpis Charty OSN (reakce na 2. sv. válku)

Cíl: udržet mír a bezpečnost se světě, rozvoj přátelských vztahů, pomoc – hospodářská, kulturní, humanitární, . . .

Sídlo: New York; Vídeň, Ženeva, Nairobi

Orgány: Valné shromáždění (zástupci všech států)

Rada bezpečnosti (15 členů)

Další orgány OSN:

 • UNESCO (výchova, věda, kultura)
 • FAO (výživa, zemědělství)
 • WHO (zdravotnictví)
 • UNICEF (dětský fond OSN)
 • UNIDO (průmyslový rozvoj)

Hospodářské organizace:

 • OECD (hospodářská spolupráce a rozvoj) členové – vyspělé země – pomoc slabším v rozvoji hospodářství
 • OPEC (členové -země vyvážející ropu)

Česká republika

 • Československo patřilo mezi zakládající státy
 • 1993 samostatná Česká republika vstoupila do OSN

Samostatná práce:

(Vypracujte do sešitu.)

 1. Zjisti, co znamenají olivové ratolesti na vlajce OSN
 2. S pomocí internetu zjisti, které organizace se ukrývají pod zkratkami MERCOSUR, APEC, ASEAN

19. – 23.10.2020

Téma: Ukazatele pro hodnocení úrovně vyspělosti států

 • Ekonomické ukazatele
  • Hrubý domácí produkt HDP
  • Hrubý národní produkt HNP
  • Přepočet HDP, HNP podle parity (rovnosti) kupní síly
 • Neekonomické ukazatele
  • Index lidského rozvoje
  • Kvalita lidských zdrojů (lidského kapitálu)

Ekonomické ukazatele:

Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt

Přepočet HDP, HNP podle parity (rovnosti) kupní síly

 • Porovnání cen výrobků a služeb v národních měnách metodou spotřebního koše
 • Spotřební koš
  • Výrobky a služby, které si koupí průměrná domácnost např. za měsíc, za rok
  • Poplatky na bydlení, energie, základní potraviny, oblečení …
 • Učitel ve Francii a učitel v Keni

Neekonomické ukazatele:

Index lidského rozvoje

 • Lidské zdraví
  • průměrná očekávaná délka lidského života při narození
 • Úroveň vzdělanosti
  • gramotnost dospělé populace
  • přístup k základnímu, středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání
 • Hmotná životní úroveň
  • HDP přepočítaný na paritu kupní síly
 • Hodnota ukazatele – desetinné číslo mezi čísly 0 a01
  • Čím blíž k 1, tím vyspělejší stát

Kvalita lidských zdrojů (lidského kapitálu)

 • ovlivňuje vyspělost zemí
 • Vzdělanost obyvatelstva
 • Prvotní vzdělanost – podíl obyvatelstva staršího 15 let, jež dovede číst a psát

Hospodářsky vyspělé státy – Norsko, Švýcarsko, Austrálie, Irsko, Německo, Izrael, …

Nejchudší státy světa – státy subsaharské Afriky, Středoafrická republika, Jižní Súdán, Čad, Burundi

Prezentace zde (prohlédni).


12. – 16.10.2020

Téma: Kolonizace a dekolonizace

KOLONIZACE

začíná velkými zámořskými objevnými cestami a vrcholí v závěru 19. století

1487: Bartolomeo Diaz – Afrika – Mys Dobré naděje

1492 : Kryštof Kolumbus – objevení Ameriky (Španělsko)

1498: Vasco de Gama – přistání v Indii

1522: Fernao de Magalhaes – obeplutí Země

Nizozemci – Austrálie, Nový Zéland

James Cook – mapoval Tichý oceán

ROZDĚLENÍ SVĚTA – KOLONIE

Španělsko, Portugalsko – Latinská Amerika

Angličané – Severní Amerika (vytlačili Indiány, Francouze, Nizozemce)

Nizozemci založili Nový Amsterodam – New York

1776 – vyhlášení nezávislosti USA

Anglie – Indie, Austrálie

Nizozemí – Indonésie

Rusko – Sibiř

DOPADY KOLONIZACE

 1. Pro obsazená území
 • pozitiva – vybudování dopravní infrastruktury, zdravotnictví, školství, nové technologie, pracovní uplatnění
 • negativa – ničení místních kultur, narušení duchovního světa, narušení způsobu hospodaření, šíření chorob a nemocí

2. Pro mateřskou zemi

 • levný zdroj surovin, rozšíření trhu, levný zdroj pracovní sily, zisk nových plodin, potlačení jazykové bariéry, prolínání obyvatel

DEKOLONIZACE

a) po 1. světové válce (změny v Evropě – rozpad Rakouska – Uherska, vznik Sovětského svazu)

b) po 2. světové válce (postupný zánik kolonií v Asii 40. – 50. léta, v Africe od 60. let – rok 1960 – Rok Afriky – 17 zemí získalo nezávislost)

c) počátek 90. let (změna v Evropě – pád komunismu v SSSR, Jugoslávie, ČSFR,…)

Od konce 2. světové války do r. 2007 vzniklo 124 nezávislých států.

SAMOSTATNÁ PRÁCE

(vypracovat písemně, bude se hodnotit)

1)Uveďte příklady nezávislých států, které byly britskými, francouzskými, belgickými a portugalskými koloniemi. Jakým problémům čelí dnes tyto země?

2)Které nezávislé státy vznikly po rozpadu SSSR

3)Které samostatné státy vznikly v posledních letech?