Týden 26.4. – 30.4. 2021

 1. Online hodina na Microsoft Teams – přesunuto na pondělí 26.4.2021 ve 12:00 hod.

2. Učebnice st. 106 – 110, 115 –IMPERIALISMUS A KOLONIALISMUS, SJEDNOCOVACÍ PROCESY V EVROPĚ, JAPONSKO

3. Odpovědět na otázky st. 10106, 107, 108, 109, 110, 111

4. Zapsat do sešitu výpisky: IMPERIALISMUS A KOLONIALISMUS

 • Impérium = obrovská říše (státy mající kolonie)
 • žkolonie – v Africe, Asii, Oceánii
  • Dovoz levných surovin a vývoz průmyslového zboží ž
 • státy usilující o kolonie: VB, FR, USA, JAP, NĚM, ITA

SJEDNOCENÍ NĚMECKA

 • žv čele Prusko -> potřeba „zbavit se“ Rakouska -> záminka v r.1864 spor o správu části Dánského území
 • 1866 prusko-rakouská válka -> prohra Rakouska -> Severoněmecký spolek ž
 • 1870 kancleř pruského krále Otto von Bismarck vyprovokoval Francii -> Francouzsko-pruska válka -> vítězství Německa
 • ž1871 sjednocené Něm.císařství v čele s pruským králem Vilémem I., hl.město Berlín
 • žNapětí v Evropě

SJEDNOCENÍ ITÁLIE

 • ž1859 rakousko-sardinská válka -> prohra Rakouska
 • ž1860 Giusseppe Garibaldi -> prohra Bourbonů ž
 • 1861 – vyhlášeno Italské království – král Viktor Emanuel I. ž
 • 1866 prusko-rakouská válka -> zisk Benátska ž
 • 1870 prusko-francouzská válka -> Viktor Emanuel obsadil papežský stát ž
 • 1871 hlavní město Řím
 • žpapeži zůstal Vatikán

JAPONSKO

 • Dlouhou dobu naprostá izolace
 • V čele císař → ale vládne šógun
 • V pol. 19.stoletní → otevřen obchod se světem
 • 1868 císař Macuhito (Meidži) → svrhnul šóguna → osvícenská vláda → konstituční monarchie
 • Potřeba kolonií: Mandžusko, Taiwan, Korea

Video k tématu:

Sjednocení Itálie a Německa

SJEDNOCENÍ ITÁLIE A NĚMECKA

Sjednocení Itálie

Sjednocení Německa

Prusko-rakouská válka 1866

_____________________________________________________________________________________________________________

Týden 19.4. – 23.4. 2021

 1. Online hodina na Microsoft Teams – 20.4.2021 v 8:00 hod.

2. Učebnice st. 102 – 105 – EMANCIPACE V ČESKÝCH ZEMÍCH, TECHNICKÝ A VĚDECKÝ POKROK

3. Odpovědět na otázky st. 102, 103, 104, 105, 106

4. Zapsat do sešitu výpisky: EMANCIPACE V ČESKÝCH ZEMÍCH

 • snaha o zajištění vzdělání a zaměstnání
 • ž1865 otevřena Průmyslová škola
 • ž1890 první dívčí gymnázium – maturita i pro dívky
  • studium na VŠ ž
 • boj o volební právo ž
 • 1906 zavedeno všeobecné volební právo pro muže
 • ž1912 zvolena první česká poslankyně – Božena Viková-Kunětická ž
 • zrovnoprávnění mužů a žen – vznik Československa 1918

VĚDA A TECHNIKA V 19. STOLETÍ

 • Doprava
  • spalovací motor (na benzin a naftu)
  • automobily, motocykly, letadla, vzducholodě, ponorky ž
 • Elektrická energie
  • parní a vodní turbiny
  • elektromotory, tramvaje, stroje, osvětlování domácností i ulic ž
 • Komunikace
  • mikrofon, telefon ž
 • Záznam zvuku a obrazu
  • fonograf, fotografie, film (němý) ž
 • Lékařství
  • Narkóza, rentgen, mikrobiologie
 • žvznikají první plasty

Video k tématu:

Průmyslová revoluce a její důsledky. Věda a technika v 19. století. Náplň a obecné rysy

Bouřlivý rozvoj vědy a techniky Dějiny udatného českého národa

Přelom 19. a 20. století, společnost, věda a technika

________________________________________________________________________________________________________________

Týden 12.4. – 16.4. 2021

Důležité upozornění: Z důvodu absence vyučující ze zdravotních důvodů se online hodiny ruší. Úkoly zadané offline zůstávají.

 1. Online hodina na Microsoft Teams – zrušeno
 2. Úkol na známky – do školního sešitu napište datum a pak udělejte úkol, který je v učebnici na st. 98 nahoře (použijte pravítko).

3. Učebnice st. 99 – 101 – EMANCIPACE ŽEN

4. Odpovědět na otázky st. 99, 100, 101

5. Zapsat do sešitu výpisky: EMANCIPACE ŽEN

 • žboj o zrovnoprávnění žen, volební právo, právo na vzdělání, právo na uplatnění se na trhu práce
 • 19.stol.:
  • situace žen -> závislé na mužích
  • úkol žen: starost o domácnost a děti
  • pokud se neprovdaly -> problémy s prací (vychovatelky, služky)
  • velký rozdíl mezi manželi -> problém pokud manžel zemřel
 • žv USA – lepší postavení žen, boj o zrušení otroctví a zrovnoprávnění černochů, občanská válka (ženy dělají jejich práce) -> potřeba vzdělání ž
 • 1919 zisk volebního práva v USA (za prez. W.Wilsona)
 • žv Anglii – velmi konzervativní společnost – pomalé změny – vol.právo 1928 ž
 • sufražetky – bojovnice za práva žen

Video k tématu:

Ženy v 19. století

________________________________________________________________________________________________________

Týden 6.4. – 9.4. 2021

Důležité upozornění: Z důvodu absence vyučující ze zdravotních důvodů se online hodiny ruší. Úkoly zadané offline zůstávají.

 1. Online hodina na Microsoft Teams – 6.4.2021 v 8:00 hod.

2. Učebnice st. 93 – 97 – REVOLUCE V HABSBURSKÉ MONARCHII

3. Odpovědět na otázky st. 94, 95, 96, 97

4. Zapsat do sešitu výpisky: REVOLUCE V HABSBURSKÉ MONARCHII

 • ž3 části: Rakousko, České země, Uhry

Rakousko: ž

 • chce: liberalizaci země, odvolání Metternicha, vznik ústavy
 • žrevoluce ->sepsána ústava -> neliberální -> opět bouře -> panovník utíká do Innsbrucku ž
 • září 1848 – zrušeno poddanství, robota a všechny poddanské povinnosti
 • žstále bouře -> panovník utíká do Olomouce ž
 • ústavodárný sněm se přesouvá z Vídně do Kroměříže ž
 • Ferdinand I. abdikuje a nastupuje František Josef I.
  • tajně nechává vypracovat ústavu -> nechává rozehnat sněm v Kroměříži (1849)
  • 1851 je ústava zrušena

Uhry: ž

 • chtějí nezávislost ž
 • postupně větší zisk samostatnosti (březen 1848)
 • žzačátek maďarizace ->bouří se nemaďarské národy v Uhrách ž
 • březen 1848 sesazují Habsburky -> František Josef I. žádá o pomoc ruského cara -> povstalci poraženi -> UHRY zůstávají Rakousku

Čechy: ž

 • březen 1848 – ve Svatováclavských lázních -> podepsána petice a poslána císaři -> chtějí liberalizaci, větší samostatnost a zrovnoprávnění ČJ a NJ
  • problémy mezi českými němci a čechy ž
 • Palacký odmítá účast na Frankfurtském sněmu ž
 • červen – slovanský sjezd
  • řeší postavení slovanských národů v monarchii
  • proměna monarchie ve federaci ž
 • vypukly boje (12.červen – 17.červen) -> pražané X generál Windischgrätz
  • Boje na barikádách
  • Ostřelování Prahy -> kapitulace -> vyhlášen výjimečný stav
  • Zhoršení vztahů čechů a českých němců

Video k tématu:

Revoluce 1848 Dějiny udatného českého národa

Dějepis 8. ročník, 1848, 2. část, Monarchie a Praha

___________________________________________________________________________________________________

Týden 29.3. – 31.3. 2021

 1. Online hodina na Microsoft Teams – 30.3.2021 v 8:00 hod.

2. Učebnice st. 92 – 93 – REVOLUCE V NĚMECKU

3. Odpovědět na otázky st. 93

4. Zapsat do sešitu výpisky: REVOLUCE V NĚMECKU

 • žsnaha o liberalizaci a sjednocení
 • žjaro 1848 -> sjezd parlamentu ve Frankfurtu nad Mohanem -> chtějí vypracovat ústavu pro konstituční monarchii
  • 2 možnosti:
   • velkoněmecká koncepce – všechny státy Německého spolku
   • maloněmecká koncepce – bez Rakouska, Čech a Moravy
    • Češi odmítli účast (F.Palacký)
  • vypracována ústava -> císařem zvolen Fridrich Vilém IV. -> odmítl a poté i další 2 panovníci
  • propukla povstání -> potlačena -> zůstal Německý spolek (v čele Rakousko), ale Prusko posiluje svou pozici

Video k tématu:

Dějepis 8. ročník, Jaro národů 1848, 1 část: Revoluce v Evropě

______________________________________________________________________________________________________

Týden 22.3. – 26.3. 2021

 1. Online hodina na Microsoft Teams – 23.3.2021 v 8:00 hod.

2. Učebnice st. 89 – 92 – BIEDERMEIER, REVOLUCE 1848

3. Odpovědět na otázky st. 90, 92

4. Zapsat do sešitu výpisky: BIEDERMEIER

 • měšťanský životní styl (NE umělecký sloh) ž
 • první pol. 19.stol. ž
 • využíván u užitém umění (nábytek, porcelán, předměty denní potřeby) ž
 • lidé chtěli mít pohodlné bydlení a praktické (ale i krásné) vybavení bytů ž
 • mají více volného času -> výlety, společenské sešlosti (spolky), návštěvy kostelů a památek, vznik vlasteneckých spolků

REVOLUCE 1848 VE FRANCII

 • žkrál Ludvík Filip -> přestal vládnout liberálně
  • lidé se schází na reformních banketech – kritika
  • Chtějí reformu volebního systému
  • LF je zakázal -> únor 1848 vypuklo v Paříži povstání
 • žLF sesazen -> vyhlášena republika ž
 • prezidentem zvolem Ludvík Napoleon
  • prosinec 1851 -> převrat -> získal velké pravomoci
  • prosinec 1852 -> zisk císařského titulu -> NAPOLEON III.

REVOLUCE V ITÁLII

 • chtějí -> bouře proti Bourbonům a Habsburkům ž ž
 • sjednotit je má Sardinské království -> Karel Albert (v SK vydal ústavu -> populární) ž ž
 • vyhlásil RAK válku -> poražen -> nesjednotili se ž
 • žIT sjednocuje jeho syn Viktor Emanuel II.

Video k tématu:

Byl jednou jeden člověk – 23 Jaro národů

Revoluční rok 1848

_________________________________________________________________________________________________

Týden 15.3. – 19.3. 2021

 1. Online hodina na Microsoft Teams – 16.3.2021 v 8:00 hod.

2. Učebnice st. 86 – 89 –ROMANTISMUS

3. Odpovědět na otázky st. 87, 88, 89

4. Zapsat do sešitu výpisky: ROMANTISMUS

konec 18. a počátek 19. století

 • Hlavní důraz klade na city nepochopeného člověka
 • Podněty čerpal v minulosti, neexistuje konkrétní podoba
 • Název odvozen od slova román
 • Historizující architektura
 • Reakce na události napoleonských válek
 • Lidé upřednostňují city, vášeň, fantazii, prožitek před rozumem
 • Velký důraz na svobodu a nespoutanost
 • Únik do světa snů a fantazie

Architektura

 • napodobují středověkou architekturu -> pseudogotika a novogotika
 • přestavby sídel šlechticů
 • vznik veřejných parků a sadů -> anglické parky
  • výletní restaurace, letohrádky, altány
  • umělé zříceniny

Pseudogotika

 • Čerpá z gotiky raného středověku
 • Do českých zemí se dostává z Anglie na počátku 19. století
 • Příklady nejvýznamnějších staveb:
  • zámek Lednice a Hluboká nad Vltavou
  •  Big Ben, Westminsterský palác a Windsor (hrad)

Malířství

Náměty : – boje za svobodu, témata lásky a     

                     smrti, národní minulost

                  –  rozvoj  krajinářství

                  –  často použitá červená barva – krev

                     prolitá za svobodu

Francouz – Eugéne Delacroix

Rusko – Ivan Konstantinovič Ajvazovskij

Češi – Josef Mánes

         – Josef Navrátil – krajinář

Literatura

 • romány -> plné nebezpečí, dobrodružství, lásky, křivd
 • oblíbený hrdina -> nepříznivý osud, společnost mu dělá problémy, žije nespoutaným životem
  • člověk vnitřně rozervaný   -> vzepřel se tradičním zvyklostem

Autoři

 • K.H. Mácha – Máj
 • Karel Jaromír Erben – Kytice
 • Božena Němcová – pohádky, Babička
 • Josef Kajetán Tyl – Strakonický dudák

Hudba

Video k tématu:

Literatura, divadlo a národní obrození 

_______________________________________________________________________________________________

Týden 8.3. – 12.3. 2021

 1. Online hodina na Microsoft Teams – 9.3.2021 v 8:00 hod.

2. Učebnice st. 82 – 86 –METTERNICHOVSKÝ ABSOLUTISMUS, NÁRODNÍ OBROZENÍ

3. Odpovědět na otázky st. 83, 84, 85, 86

4. Nakreslit do sešitu Rodokmen Habsburků v 19. a 20. století i s popisem ze st. 82 – vyfotit a poslat na email: valentova.oxana@zschodov.cz

5. Prezentace – ZDE a ZDE

6. Zapsat do sešitu výpisky: METTERNICHOVSKÝ ABSOLUTISMUS

 • období, kdy byl rakouským kancléřem Metternich (do r.1848)
 • žFrantišek II. – rak. vyhlášeno císařství (1804)
  • konzervativní a absolutistická vláda
  • není ústava -> ale vydán občanský zákoník -> rovnost před zákonem
  • tajná policie, cenzura
  • kontrola univerzit -> propouštění profesorů, nesmí se studovat v zahraničí
 • žFerdinand I. -> vládne za něj Metternich
  • žádné reformy

NÁRODNÍ OBROZENÍ

 • snaha o emancipaci národa
 • žpočátky -> období učeneckého zájmu
  • Zájem o vývoj a mluvnici českou
  • Studium starých památek
  • Sepisování slovníků
  • Zájem o kulturu, lidové umění, tradice ž
 • Dobrovský, Kramerius (vydává české knihy), ž
 • divadlo – bouda, Václav Thám
 • vznik vlasteneckých spolků -> hovoří se česky ž
 • žJosef Jungmann, František Palacký (Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě) ž
 • žčeština je rovnocenným literárním jazykem ž ž
 • překlady do ČJ ž
 • žMatice česká – sdružení pro vydávání a šíření českých knih ž
 • ž1818 založeno Národní muzeum ž ž
 • snaha  o zrovnoprávnění českého jazyka s němčinou

Videa k tématu:

Věk páry Dějiny udatného českého národa

Národní obrození Dějiny udatného českého národa

České národní obrození

___________________________________________________________________________________________________

Týden 22.2. – 26.2. 2021

 1. Online hodina na Microsoft Teams – 23.2.2021 v 8:00 hod.

2. Učebnice st. 78 – 81 – VÝCHODNÍ EVROPA A BALKÁN

3. Odpovědět na otázky st. 78, 79, 80, 81

4. Zapsat do sešitu výpisky: RUSKO

 • zájem o Balkán (obsazen Turky) -> války a spory

Povstání děkabristů: ž

 • vzdělaní šlechtici (důstojníci) se inspirovali revoluční francií a chtěli její ideály zavést v Rusku
 • žzakládali tajné spolky
 • žplánují atentát na cara Alexandra I. (umírá před atentátem)
 • žsnaha vytvořit vládu a sepsat ústavu -> nový car Mikuláš I. toto krvavě potlačil

POLSKÉ POVSTÁNÍ

 • POL a RUS tvoří personální unii
  • Polsko má ústavu a šlechtický sněm ž
 • nespokojeni s vládou cara -> 1830 povstání -> Mikuláš I. sesazen
  • krvavě zakročil ž
 • důsledky: omezena ústava, zavřena univerzita, rozpuštěna armáda, rusifikace = porušťování

OSMANSKÁ ŘÍŠE

 • od 17.století -> úpadek
 • žspory s Ruskem o Balkán (pomoc od VB a FR) ž

Balkánský poloostrov

 • žnáboženské problémy ž
 • pod tureckou nadvládou ž

Srbové ž

 • povstání od r.1800 -> díky RUS zisk částečné samostatnosti -> nejednotnost ž
 • 1829 autonomie
 • žSamostatnost 1878

Řekové

 • obchodníci -> lepší postavení na balkáně ž ž
 • 1821 povstání -> pomoc RUS, VB, FR ž ž
 • 1829 (konec rusko-turecké války -> drinopolský mír) -> 1830 samostatnost

Video k tématu:

Povstání děkabristů

___________________________________________________________________________________________________

Týden 15.2. – 19.2. 2021

 1. Online hodina na Microsoft Teams – 16.2.2021 v 8:00 hod.
 2. Udělej si test na Teams (je na známky)

3. Učebnice st. 74 – 77 – PROMĚNA MĚST, ZMĚNA ZPŮSOBU ŽIVOTA, DĚJINY VÝZNAMNÝCH STÁTŮ V EVROPĚ

4. Odpovědět na otázky st. 74, 75, 76, 77

5. Zapsat do sešitu výpisky: PROMĚNA MĚST

 • žvznikají předměstí – místa, za hradbami
 • žboří se hradby (jsou nepotřebné) ž
 • staví se továrny a poblíž činžovní domy -> tovární čtvrti ž
 • vznik nových měst ž

Změna způsobu života: ž

 • Cizokrajné zboží (dovoz) ž
 • Rychlejší a levnější doprava -> lidé více cestují
 • ž„zmenšil se svět“

SNAHA O SJEDNOCENÍ NĚMECKA

 • ž1815 – vznikají studentské spolky -> chtějí sjednocení
  • pokus o atentát na vládního úředníka -> zákaz spolků
  • zavedena cenzura ž
 • 1834 – vznik celního spolku – odstraněna vnitřní cla – podpora obchodu

Itálie ž

 • nejednotné: S(Habsburkové, střed (papežský stát), J(državy Bourbonů – ŠP) a Sardinské království
 • ž1820 povstání karbonářů -> chtějí sjednocenou IT -> potlačeno Svatou Aliancí

ČERVENCOVÁ REVOLUCE VE FRANCII

 • po Ludvíkovi XVIII. nastupuje Karel X.
  • snaha o absolutismus
  • vojenské tažení do Alžíru (nová kolonie) ¡
 • červen 1830 rozpouští sněmovnu -> ozbrojené povstání -> Karel je sesazen -> nástup Ludvíka Filipa ž
 • žzůstává konstituční monarchie

VZNIK BELGIE

 • dříve jižní Nizozemí -> patřilo Habsburkům
 • žpo Vídeňském kongresu připojeno k Severnímu Nizozemí (ale jiný vývoj)
  • S – protestanté
  • J – katolíci
  • Srpen 1830 -> revoluce ž
 • vznik Belgického království -> vyhlášena neutralita

__________________________________________________________________________

Týden 8.2. – 12.2. 2021

 1. Online hodina na Microsoft Teams – 9.2.2021 v 8:00 hod.
 2. Udělej si Drill & Skill (je na známky)

3. Učebnice st. 69 – 74 – MEZI VÍDEŇSKÝM KONGRESEM A REVOLUCÍ 1848

4. Odpovědět na otázky st. 70, 71, 72, 73, 74

5. Prezentace – ZDE

6. Zapsat do sešitu výpisky: OBDOBÍ MEZI VK A 1848

 • Snaha národů o emancipaci (=osamostatnění)
  • Balkánské národy pod nadvládou Osmanů
  • Čechy -> jazykové zrovnoprávnění -> národní obrození ž
 • Němci -> nejednotní -> řada malých států -> chtějí sjednocení
 • žItalové -> pod nadvládou jiných -> chtějí vlastní stát ž
 • všechny národy se zajímají o:
  • svůj jazyk
  • literaturu
  • kulturu

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE (KONEC 18.STOL.)

 • žrozvoj vědy a techniky
 • žzačala v zemědělství (secí a žací stroje, mlátičky) -> není dost práce na venkově -> odchod lidí do měst ž
 • vznik továren ve městech -> dělníci
  • lidská práce nahrazována stroji ž
 • počátek v Anglii
  • neválčí se zde, má kolonie = zdroje, neexistuje nevolnictví ž
 • zdokonalení parního stroje – James Watt
 • Technický pokrok:
  • Parní stroj (James Watt)
  • Textil: spřádací stroj, mechanický tkalcovský stav, postiskovací stroj, šicí stroj
  • Rozvoj strojírenství, hutnictví (vysoké pece, použití uhlí a koksu), těžební průmysl
  • Rozvoj dopravy: parní lokomotiva (G.Stephenson), parní loď (R.Fulton)
  • Telegraf
 • Sociální důsledky:
  • Dělníci a buržoazie (= bohaté měšťanstvo) ž
 • Dělníci
  • Těžká práce, malý plat
  • Pracují i děti
  • Strach ze zavádění strojů -> rozbíjí je ž
 • Řešení problémů:
  • Zakládání dělnických spolků: 
   • společná pokladna – sociální jistota, vyjednávají s majitely továren lepší podmínky
  • Postupně zlepšování podmínek – zakázána práce dětí, zkrácena pracovní doba, vznikají pojištění
 • žVznik nových filozofických směrů -> socialismus (B.Engels a K.Marx)

Video k tématu:

Průmyslová revoluce

Století páry

___________________________________________________________________________

Týden 1.2. – 5.2. 2021

 1. Online hodina na Microsoft Teams – 2.2.2021 v 8:00 hod.

2. Učebnice st. 66 – 68 – NAPOLEONSKÉ VÁLKY a VÍDEŇSKÝ KONGRES

3. Odpovědět na otázky st. 66, 67, 68

4. Prezentace – ZDE

5. Zapsat do sešitu výpisky: NAPOLEONSKÉ VÁLKY

 • snaha Rakouska o porážku Napoleona -> neúspěch
  • RAK se stává spojencem FR
  • Napoleon se žení s Marií Luisou
 • žRuské tažení – 1812
  • Napoleon podcenil podmínky -> nucen vrátit se zpět do FR s obrovskými ztrátami (úspěch RUS maršála Kutuzova)
 • ž1813 – bitva u Lipska -> bitva národů
  • FR X Prusko, Rakousko, Rusko
  • Napoleon poražen -> nástup Ludvíka XVIII. ž
 • Napoleon odvezen na Elbu -> útěk -> opět se stal císařem -> 1815 poražen u Waterloo -> deportován na ostrov Sv.Helena -> smrt

VÍDEŇSKÝ KONGRES

 • od září 1814 – 1815 ž
 • organizátor:
  • RAK kancléř Metternich ž
 • účastníci:
  • VB, RUS, FR
 • žcíl:
  • uspořádat Evropu po Napol. Válkách = vrátit vše zpět jak to bylo před NV ž
 • výsledky:
  • FR – vrací se do původních hranic
  • RUS – zisk části Polska a Finska
  • Prusko – zisk části Sv.ř.ř. a části Polska
  • RAK – zisk severní Itálie
  • VB – koloniální zisky ž
 • místo Svaté ř.římské vznik Německého spolku (v čele RAK, sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem) ž
 • vznik Svaté aliance – spolek RUS, RAK a Pruska o vzájemné pomoci

____________________________________________________________________________

Týden 25.1. – 28.1. 2021

 1. Online hodina na Microsoft Teams 26.1. 2021 v 08:00 hod.

2. Učebnice st. 64 – 65 – NAPOLEON BONAPARTE

3. Odpovědět na otázky st. 64, 65

4. Zapsat do sešitu výpisky: NAPOLEON BONAPARTE

 • vojenský generál ž
 • Francouz, ale narozen na Korsice
 • žtažení do Egypta (objev Rossetské desky – rozluštěny hieroglify) ž
 • 1799 – státní převrat
  • nová ústava (má moc zákonodárnou i výkonnou)
  • návrat k monarchii
 • ž1804
  • občanský zákoník
  • titul císaře – dědičná monarchie

NAPOLEONSKÉ VÁLKY

 • nepřátelé: Rakousko, Prusko, Rusko, VB
 • ž1805 námořní bitva u mysu Trafalgar X VB -> porážka FR (admirál Nelson) ž
 • prosinec 1805 -> bitva u Slavkova = bitva 3 císařů – vítězí NAPOLEON
  • Napoleon I. X František II. (RAK), Alexandr I. (RUS) ž
 • 1806 – zánik Svaté říše římské
  • porážka Pruska
  • vznik Rakouského císařství ž
 • VB – zavedena kontinentální blokáda
  • Portugalsko odmítlo -> tažení na Pyrenejský poloostrov -> poražen

_____________________________________________________________________________

Týden 18.1. – 22.1. 2021

1. Učebnice st. 61 – 63 přečíst – REPUBLIKA

2. Odpovědět na otázky st. 61, 62, 63

3. Prezentace – ZDE

4. Zapsat do sešitu výpisky: REPUBLIKA

 • ž1793 popraven Ludvík XVI.
 • žválka s Velkou Británií
 • žřada povstání a nepokojů

Jakobínská hrůzovláda

 • žv čele Maximilien de Robespierre ž
 • vznik Výboru pro veřejné blaho (rozhoduje o vnitřní i zahraniční politice) ž
 • vydán dekret o podezřelých -> mnoho soudů ž
 • zrušeno právo na obhajobu
 • ž1794 – konec hrůzovlády – poprava MdR
 • žPo pádu Jakobínů ve FR vládlo 5členné direktorium -> poté snaha o návrat monarchie (monarchisté) – neúspěch ž
 • 1799 Napoleon Bonaparte provedl převrat – poté vláda 3 konzulů (1 byl NB)

Video k tématu:

Napoleon Bonaparte

____________________________________________________________________________

Týden 11.1. – 15.1. 2021

1. Učebnice st. 58 – 60 přečíst – PRŮBĚH REVOLUCE

2. Odpovědět na otázky st. 59, 60, 61

3. Prezentace – ZDE

4. Zapsat do sešitu výpisky: RPŮBĚH VFR

ž1789 -> nepokoje i na venkově

 • srpen -> srpnové dekrety = zrušena stavovská privilegia, rovnost před zákonem, rovné daně, zrušeno kupování úřadů, zrušeno poddanství
 • vydána Deklarace práv člověka a občana -> osobní svoboda
 • král oba dokumenty podepisuje a musí přesídlit do Paříže ¡ústavodárné shromáždění -> 2 skupiny – počátek polit.stran
 • umírněnější – vpravo
 • radikálnější – vlevo , nejradikálnější – jakobíni

ž1790-1791

 • růst cen, emigrace podnikatelů -> dělníci nemají práci -> hladové bouře
 • daně a dávky se nevybírají -> horší dluhy
 • nápad vyvlastnit a prodat církevní majetek -> kulturní ztráta a odpor věřících
 • léto 1791 pokus krále o útěk -> zatčen -> ještě nesouhlas s jeho sesazením -> září 1791 vznik konstituční monarchie ž ž

Konstituční monarchie

 • žmoc rozdělena na zákonodárnou a výkonnou ž
 • válka s Rakouskem ž
 • vydán dekret proti emigrantům ž
 • srpen 1792 – sesazen a uvězněn panovník -> vznik republiky

Videa k tématu:

Velká francouzská revoluce

______________________________________________________________________________

Týden 4.1. – 8.1. 2021

1. Učebnice st. 40 – 42 přečíst – JOSEF II.

2. Odpovědět na otázky st. 42

3. Prezentace – ZDE

4. Zapsat do sešitu výpisky: JOSEF II. (1780 – 1790)

 • syn MT
 • žod r. 1765 císař Svaté říše římské a spoluvladař MT ž
 • Reformy:
 • Toleranční patent (1781) – povoleno luteránství, kalvinisté a pravoslavné náboženství
 • Zrušeno nevolnictví (1781) -> ale zůstává robota
 • Občanský a trestní zákoník -> zrušen trest smrti, dcery při dědictví zrovnoprávněny se syny
 • Ruší kláštery -> ty které se nevěnují např. chudým, nemocným, dětem…
 • Chce aby daně platili i šlechtici a církev, ale umírá než toto nařízení nabyde platnost

5. Učebnice st. 55 – 58 přečíst – PŘÍČINY REVOLUCE

6. Odpovědět na otázky st. 56, 57, 58

7. Zapsat do sešitu výpisky: VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

 • ž3 stavy – zasedání – generální stavy – od 1614 nesvolávány
 • Šlechta – zisk –> dávky, dvorské úřady, nepl.daně
 • Duchovenstvo –> desátky, církevní poplatky, nepl.daně
 • měšťanstvo -> platí daně
 • žPříčiny:
 • hospodářské problémy (dluhy) -> války, platy dvorských úředníků, nákladný život panovníka
 • nesvolávány generální stavy
 • nespokojenost poddaných s absolutismem, chudoba ž
 • Počátek:
 • květen 1789 -> svolány gen.stavy (snaha zdanit i šlechtu a církev) -> hlasování – 1stav=hlas (ne podle počtu lidí), 3.stav chce jednat o změně vlády -> ne absolutismus
 • červen 1789 se 3.stav prohlásil Národním shromážděním -> chtějí ústavu a nové daně -> změna na Ústavodárné shromáždění -> září 1791 hotova ústava
 • 14.čevenec 1789 -> dobita Bastila = počátek VFR

Videa k tématu:

Marie Terezie

Reformy Marie Terezie – škola

Reformy MT

Josef II.

____________________________________________________________________________

Týden 7.12. – 11.12. 2020

1. Učebnice st. 27 – 31 přečíst – VZDĚLANOST A LITERATURA V 17. STOLETÍ, HUDBA, ROKOKO, KLASICISMUS, VZDĚLANOST A LITERATURA V 18. STOLETÍ

2. Odpovědět na otázky st. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

3. Prezentace ZDE – projděte si prosím tuto prezentaci, na jejím konci je i zápis do sešitu

Videa k tématu:

Baroko

Baroko anim.

___________________________________________________________________________

Týden 23.11. – 27.11. 2020

1. Učebnice st. 27 – 31 přečíst – RUSKO

2. Odpovědět na otázky st. 28, 29, 30, 31

3. Zapsat do sešitu výpisky:

Rusko za Romanovců

– Romanovci – nová vládnoucí dynastie v Rusku od 17. století

problémy:

a) chudoba a zaostalost země (zemědělství na úrovni středověku)

b) bída rolníků a nevolnictví

c) samoděržaví – tuhý absolutismus (neomezená vláda carů)

d) izolace Ruska – není přímý přístup do západní Evropy

Petr I. Veliký

– snahy o změny

– mládí – cesta po Evropě (práce v loděnicích, poznání života)

– reformy:

a) modernizace státní správy (úředníci ne podle urozenosti, ale schopnosti)

b) zlepšení armády

c) zakládání manufaktur

d) rozvoj školství

Severní válka (se Švédskem o pobřeží Baltu) – vítězné – založení Petrohradu (přístav s přístupem na Západ)

Kateřina II. Veliká

—po smrti Petra I. → rychlé změny na trůně

—vláda Alžběty I. → synovec Petr III. →  manželka Kateřina II. Veliká

—po smrti Alžběty vládne Petr III. → převrat → carevnou Kateřina

—rozšiřuje území – zisk Krymu (přístup k Černému moři) a části Ukrajiny

—reformy:    

centralizace státu

dělení země na gubernie → gubernátor

plat pro úředníky

zabavování majetku klášterům

zakládání nových škol

—Potěmkinovy vesnice

4. online schůzka na Microsoft Teams 23.11. 2020 v 08:20 hod. (připravte si referáty)

Videa k tématu:

Petr I.

Petr Veliký

_____________________________________________________________________________

Týden 16.11. – 20.11. 2020

1. Učebnice st. 24 – 27 přečíst – Francie

2. Odpovědět na otázky st. 25, 26, 27

3. Prezentace zde – projděte si prosím tuto prezentaci, na jejím konci je i zápis do sešituFRANCIE

Videa k tématu:

Zámek Versailles

Velké století Ludvika IV.

_____________________________________________________________________________

Týden 9.11. – 13.11.2020

1. Učebnice st. 21 – 23 přečíst – Správa severoamerických kolonií, Občanská revoluce v severoamerických britských koloniích a vznik USA

2. Odpovědět na otázky st. 21, 22, 23

3. Zapsat do sešitu výpisky:

SPRÁVA SEVEROAMERICKÝCH KOLONIÍ

ž – volí velká část mužů

 • žkaždá kolonie má volený sněm ->  v čele guvernér (jmenován králem)
 • rozhoduje parlament v Londýně -> nespokojenost

4. Prezentace zde – projděte si prosím tuto prezentaci, na jejím konci je i zápis do sešituVZNIK USA

5. online schůzka na Microsoft Teams 10.11. 2020 v 08:10 hod. (připravte si referáty)

_____________________________________________________________________________

Týden 2.11. – 6.11.2020

1. Učebnice st. 18 – 21 přečíst – Velká Británie, Anglie a Velká Británie v koloniích, Život v severoamerických koloniích

2. Odpovědět na otázky st. 19, 20, 21

3. Zapsat do sešitu výpisky:

VELKÁ BRITÁNIE

 • žAnna
 • 1707 spojena Anglie + Skotsko -> vznik VB
 • žvymření Stuartovců -> nástup hannoverské dynastie
 • žvznik funkce premiéra a parlamentní opozice
 • volby jen pro bohaté (=majetkový cenzus)

KOLONIE VB

 • žboje o kolonie mezi VB, FR, NIZ, ŠP
 • velcí rivalové VB X FR
 • žv 18.stol. -> VB vytlačuje FR ze S. Ameriky a části Asie
 • žvýznam kolonií:
 • žZdroj surovin
 • žZemědělské plodiny
 • žOdbytiště vlastní výroby

ŽIVOT V KOLONIÍCH

 • žtvrdé podmínky
 • žpříchod dobrovolníků, ale i deportace (zločinci, irští katolíci, Skoti)
 • žpříchod protestantů z kat. zemí i angl. puritánů
 • žv koloniích – náboženská svoboda
 • žzabírání půdy původnímu obyvatelstvu
 • žmálo žen -> mají lepší postavení
 • žpovolen rozvod
 • žpodpora vzdělání (protestanti)-> university (Harvard)
 • žObživa: většinou zemědělství (farmy) – práce otroků, tabák, bavlna, káva, cukr. třtina
 • řemesla potlačována

4. Nakreslit do sešitu mapu i s popisem ze st. 21 – vyfotit a poslat na email: valentova.oxana@zschodov.cz

__________________________________________________________________________________

Týden 19.10. – 23.10.2020

1. Učebnice st. 17 – 18 přečíst a odpovědět na otázky st. 18

2. Zapsat do sešitu výpisky:

NÁVRAT STUARTOVCŮ  (1660 – 1688)

Karel II. (1660 -1685)

 • syn popraveného Karla I.
 • podřízenost krále vůči vůli parlamentu
 • parlament se rozdělil na 2 skupiny (konzervativní a radikální)
 • přijat zákon na obranu osobnost

  Jakub II. (1685 – 1688) bratr Karla II.

 • absolutistické a rekatolizační snahy
 • r. 1688 rozpustil parlament → svržen a vyhnán

Tzv. Slavná revoluce bez krveprolití  (1688 – 1689)

 • žr. 1688 vládla Jakubova dcera Marie (protestantka, manželka nizozemského Viléma Oranžského)
 • žv letech 1689 – 1702 vládl král Vilém Oranžský jako spoluvladař
 • žAnglie – konstituční monarchie, v čele král
 • žr. 1689 přijata Listina práv
 • žr. 1695 zrušena cenzura
 • žr. 1701 vydán dekret o nástupnictví

____________________________________________________________________________

Týden 12.10. – 16.10.2020

1. Učebnice st. 17 -18 – přečíst a odpovědět na otázky st. 18

2. Zapsat do sešitu výpisky:

ETAPY ANGLICKÉ REVOLUCE

I. Parlamentní boj s králem (1640), mocenské ústupky krále

II. Občanská válka (1642 – 1648)

Král – anglická církev, katolické menšiny, armáda kavalírů

Parlament – Londýn, Oliver Cromwell „Armáda nového vzoru“

r. 1645 – král poražen u Naseby,

r. 1649 – sesazen, odsouzen, popraven Karel I.

Zrušena monarchie

1653 Cromwell rozehnal parlament → nová ústava do rukou lorda protektora vojenská diktatura-zákony na podporu podnikání (plavební zákon)

1654 připojeno Skotsko

1658 Cromwell umírá: v Anglii zavládl chaos

1660 obnovena monarchie