30.11 – 4.12.2020

Třída 8. B: prezenční výuka

Třída 8. A: distanční výuka

Téma: SMĚSI

Opakování: oddělování složek ze směsí

Vzduch

(Učebnice str. 22-24), VIDEO zde

 • směs látek nezbytná pro život na Zemi
 • plynný obal Země – atmosféra

Složení:

 • čistý vzduch: 87% dusík, 21% kyslík, 1% ostatní plyny (oxid uhličitý, vodní pára, vzácné plyny
 • znečištěný + ozon, částice prachu, mikroorganizmy, nečistoty (i jedovaté)
 • hustota – teplý vzduch má menší hustotu než studený

Význam:

 • základní podmínka života (dýchání)
 • složení závisí na prostředí (město x příroda)
 • s rostoucí nadmořskou výškou klesá množství kyslíku

Znečišťovatelé ovzduší:

 • tepelné elektrárny
 • výfukové plyny automobilů
 • spalování nevhodných paliv

Opatření proti znečištění:

 • čistící zařízení (prům. závody)
 • odsiřovací zařízení (tepel. elektrárny)
 • katalyzátory (auta)

Průmyslové užití:

 • důležitá surovina v chem. průmyslu
 • frakční destilace zkapalněného vzduchuvýrobakyslík, dusík, vzácné plyny

Použití:

Kyslík

 • dýchací přístroje, metalurgie (výroba kovů), svařování a řezání kovů, raketová technika
 • přeprava: tlakové ocelové lahve, označení – modrý pruh

Dusík

 • ochranná atmosféra (nepodporuje hoření), zmrazení potravin, výroba látek (amoniak, kyselina dusičná, dusíkatá hnojiva)
 • přeprava: tlakové lahve, zelený pruh

Vzácné plyny

 • plnění balónů (helium), ochranná atmosféra v žárovkách ( argon), reklamní „neonové trubice“, osvětlení majáků (krypton, xenon)

MUIč+ multimediální interaktivní učebnice zde


23. – 27.11.2020

Téma: SMĚSI

Opakování – trvá (látky, tělesa, zjišťování vlastností látek + metody, fyzikální a chemický děj)

Oddělování složek ze směsí

(pokračování, učebnice str. 16 – 19)

Procvičování – principy a příklady metod – usazování, filtrace.

Nové učivo

Destilace
(uč. str. 18), VIDEO zde (Od 7. min.)

 • oddělování složky (složek) ze stejnorodé směsi
 • vlastnostrozdílná teplota varu, nejdříve se vypaří složka s nižší teplotou varu
 • destilačni aparatura (uč. str. 18) – umět popsat

Využití: výroba – destilované vody (z pitné), ethanol = líh (zkvašené cukerné šťávy), frakční destilace ropy – nafta, benzin, petrolej …

Krystalizace

(uč. str. 19), VIDEO zde (od 9. min.)

 • oddělování složky ze stejnorodé směsi
 • vlastnost – schopnost vytvářet krystaly

Využití: metoda čištění krystalických látek, výroba cukru, získávání soli – mořská voda

PROCVIČOVÁNÍ

Pracovní sešit: str. 19/ 1., 2., 3. (procvičovat – „ústně“, uvedené neprobrané metody – viz. učebnice, seznámit se pouze).

MUIč+ multimediální interaktivní učebnice zde zde

Sledujte TEAMS, FORMS.


16. -20.11.2020

Téma: SMĚSI

I. Opakování:

 1. Látky a tělesa
 2. Zjišťování vlastností látek – metody.

II. Nové učivo:

Oddělování složek ze směsí

VIDEO zde (nezapisujte do sešitu)

Učebnice str. 16 – 19

 • metodyusazování, filtrace, destilace, krystalizace
 • využívají rozdílné vlastnosti jednotlivých složek směsi

Usazování (sedimentace)

 • oddělování vzájemně nerozpustných složek
 • rozdílná vlastnost složek – hustota

Urychlení usazování = odstřeďování – využívá odstředivou sílu, odstředivky.

Využití: příprava turecké kávy, čištění vody (čističky, vodárny), čištění ropy.

Filtrace

 • oddělování pevné složky z kapalné nebo plynné směsi
 • rozdílná vlastnost – velikost částic

Filtrační aparatura (učebnice str. 18) – na filtru (filtrační papír) se zachytí pevná složka, kapalná složka – filtrátproteče filtrem.

Využití: příprava sypaného čaje (sítko – filtr), vysávání prachu (papírové filtry, …)

OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ:

Učebnice: str. 28 / cv. 2., 3., 4., 5., 6., 7. – pouze ústně

MUIč+ multimediální interaktivní učebnice zde zde

POZOR! Sledujte TEAMS, budu vkládat testy k opakování učiva prostřednictvím FORMS.


9. – 13.11.2020

Téma: SMĚSI

Opakovat:

 1. Pojmy – směs, třídění směsí, stejnorodé a různorodé směsi (+příklady)
 2. Pracovní sešit – str. 16 /2. (schéma); str. 16/ (Roztoky) cv. 1.

Rozpustnost látek

Uč. str. 16 – přečíst

Rozpustnost = schopnost látek rozpouštět se v určitých rozpouštědlech (př. voda, líh, benzín, aceton, …)

Rozpustnost látky udává největší množství rozpuštěné látky (g), které se rozpustí ve 100 g rozpouštědla (př. voda) při určité teplotě a tlaku – vznikne nasycený roztok.

Nasycený roztok = roztok, ve kterém se (při dané teplotě a tlaku) již více látky nerozpustí.

Nenasycený roztok = roztok, ve kterém je (za daných podmínek) rozpuštěno méně látky než v nasyceném roztoku.

VIDEO zde

PROCVIČOVÁNÍ:

 1. Učebnice str. 16/“Sovička“/11., 12.
 2. Pracovní sešit str. 17/ 3., str. 18

POZOR! Sledujte TEAMS, budu vkládat testy k opakování učiva – SMĚSI, samozřejmě hodnotit.


2. – 6.11.2020

Téma: SMĚSI

Opakování: VIDEO zde (jen prohlédnout, nic nezapisovat).

Stejnorodé (homogenní) směsi – roztoky

Roztok = rozpouštědlo (př. voda) + rozpuštěná látka (př. sůl)

 • rozpouštědlo (př. voda) převládá nad rozpuštěnou látkou (př. sůl)
 • roztoky – kapalné (minerální voda), plynné (vzduch), pevné (slitiny kovů – bronz)
 • největší význam – kapalné roztoky
 • nejvýznamnější rozpouštědlo – voda

Hmotnostní zlomek, w

 • je číselný údaj, vyjadřuje složení roztoku = poměr hmotnosti jedné složky (př. soli) k celkové hmotnosti roztoku (př. sůl + voda).
 • je to „bezrozměrná veličina“ – nemá jednotky a je menší než 1

Výpočet složení roztoků

w(s) . . . . . . . . . hmotnostní zlomek rozpuštěné látky (s) v roztoku

m(s) . . . . . . . . . hmotnost rozpuštěné látky (s)

m . . . . . . . . . . . celková hmotnost roztoku,

VZOREC: w = m(s) / m = m(s) : m

Příklad:

Vypočítej hmotnostní zlomek cukru, který byl rozpuštěný v 1 litru vody.

(1l vody = 1 000 ml =1 000 g). Hmotnost cukru je 250 g.

Řešeni + zápis:

m(s) = 250 g (cukr = rozpuštěná látka)

m = 1 000 g + 250 g = 1 250 g (hmotnost celého roztoku = voda + cukr)

w(s) = ?


w(s) = m(s) / m = m(s) : m

w(s) = 250 : 1250 = 0,2

Hmotnostní zlomek cukru je 0,2.

VIDEO – shrnutí: zde (nezapisovat)

Příklady k procvičení (vypočítej do cvičného sešitu):

 1. Vypočítej hmotnostní zlomek octa, který jsme vyrobili z 16 g kyseliny octové a 184 g vody.
 2. Vypočítej koncentraci – hmotnostní zlomek soli v solném roztoku, který váží 500 g a je v něm rozpuštěno 50 g soli.
 3. Do kterých směsí zařadíš roztoky a z čeho se roztok skládá?
 4. Jakým způsobem lze vyjádřit složení roztoků?

(Výsledky: 1) 0,08; 2) 0,1.)


19. – 23.10.2020

Téma: Třídění různorodých směsí

Video zde zde zde

Učebnice str. 13, pozorně přečíst a zapsat zápis do sešitu.

Zápis do sešitu:

Třídění různorodých směsí

Rozdělení různorodých směsí:

1) suspenze – směs pevné a kapalné látky (př. písek ve vodě)

2) emulze – směs kapalných látek (př. olej ve vodě)

3) pěna – směs plynné látky rozptýlené v kapalině (př. pivní pěna) nebo v pevné látce (př. polystyren)
4) aerosol – a) směs kapalné látky rozptýlené v plynné látce (př. mlha)

b) směs pevné látky rozptýlené v plynné látce (př. dým)

PROCVIČOVÁNÍ

Pracovní sešit Třídění směsí – str. 15/1.; str. 16/2. (procvičovat „ústně“)

MUIč+ multimediální interaktivní učebnice zde zde


12. – 16.10.2020

Téma: Chemické látky a směsi

Zadání úkolů pro domácí přípravu.

Učebnice – přečíst pozorně text na straně 12 – 13

Zápis do sešitu:

Chemické látky a směsi

Chemické látky – stálé složení, charakteristické vlastnosti (př. kyslík, dusík, destilovaná voda, oxid uhličitý ..)

Směsi – tvoří dvě a více chemických látek = složky, směsi a jejich složky mají odlišné vlastnosti, neprobíhají mezi nimi chemické reakce (př. vzduch, minerální voda, slitiny kovů, krev…)

Třídění směsi

– podle velikostí částic

 1. stejnorodé (homogenní) směsi – částice nelze rozlišit okem, lupou ani mikroskopem, nazývají se – roztoky (př.

2. různorodé (heterogenní) směsi – částice lze pozorovat okem, lupou a mikroskopem (př. směs – písek a voda, žula, směs – křída a voda)

PROCVIČOVÁNÍ:

Pracovní sešit str. 15/ 1., 2., 3., 4. (cvičný sešit)

Třídění stejnorodých směsí

podle skupenství

 1. pevné (sklo)
 2. kapalné (minerální voda)
 3. pevné (bronz – slitina kovů)

Vypracuj do sešitu: učebnice str. 13/“Sova“ 4