10. 5. – 14. 5.2021

Třídy 9. A, 9. C – prezenční výuka

Třída 9. B vyučovací hodiny – pouze distančně, informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

Téma: Estery karboxylových kyselin

Estery jsou organické sloučeniny, vznikají reakcí karboxylové kyseliny a alkoholem.

Esterifikace – reakce karboxylové kyseliny s alkoholem, vznikají estery a voda.

Př. reakce kyseliny octové s ethanolem

CH3COOH + C2H5OH = CH3COOC2H5 + H2O

Výskyt: součást tuků a vosků

Vlastnosti a použití:

Estery nižších karboxylových kyselin a nižších alkoholůkapaliny, příjemná vůně, nerozpustné v H2O,

parfemovací látky (esence, tresti) – potravinářský a kosmetický průmysl

Estery vyšších karboxylových kyselin vosky, rostlinné vosky – ochranná vrstva – listy a plody rostlin, živočišné vosky – včelí vosk.

Tukyestery vyšších karboxylových kyselin a glycerolu.

PROCVIČOVÁNÍ: Uč. str. 67/ 2., 4., PS str. 36 – ESTERY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN / 1.,2.


3.5. – 7.5.2021

Organizace výuky vyučovací hodiny – pouze distančně, informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

Téma: Hydroxyderiváty – fenoly

VIDEO: zde

(Uč. str. 58)

Fenoly – deriváty uhlovodíků, v molekule mají hydroxylovou skupinu -OH vázanou na benzenové jádro

Fenol, C6H5 – OH

Výskyt: v dehtu

Vlastnosti: bezbarvá krystalická látka, na vzduchu červená a tmavne, jedovatá, leptá

Využití: výrobalepidla, nátěrové hmoty, plasty, fenolftalein

Karboxylové kyseliny

 • organické sloučeniny, v molekule mají vázanou karboxylovou skupinu -COOH

ZÁSTUPCI KARBOXYLOVÝCH KYSELIN

Kyselina mravenčí, methanová, HCOOH

Výskyt: mravenčí a včelí jed, kopřivy

Vlastnosti: kapalinabezbarvá, hořlavá, štiplavě zapáchající, leptá, baktericidní účinky

Využití: konzervace potravin, léky, barviva

Kyselina octová, ethanová, CH3COOH

Vlastnosti: kapalina, štiplavý zápach, 8% roztok – ocet, leptá

Využití: výroba – léky, plasty, barviva, ocet – dochucování jídel, konzervace potravin

Úkoly ověřování vědomostí a dovedností prostřednictvím MS FORMS a MS TEAMS.


26.4. – 30.4.2021

Organizace výukyjedna vyučovací hodina – on-line, druhá vyučovací hodina – distančně, informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

OPAKOVÁNÍ: Halogenderiváty

Téma: Kyslíkaté deriváty

Rozdělení:

 • hydroxyderiváty, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny

(Uč. str. 54 – 58)

Hydroxyderiváty

 • jsou sloučeniny s hydroxidovou skupinou -OH, která je připojena na uhlovodíkový zbytek
 • rozděleníalkoholy, fenoly

Alkoholy (Uč. str. 54 – 56)

VIDEO: zde

Alkoholy – deriváty uhlovodíků, v molekule mají hydroxylovou skupinu -OH

ROZDĚLENÍ:

podle počtu skupin -OH v molekule

a) jednosytnéjedna skupina -OH (methanol CH3OH)

b) vícesytnévíce -OH skupin ( glycerol CH2OH – CHOH – CH2OH)

ZÁSTUPCI ALKOHOLŮ

Methanol CH3 – OH

Vlastnosti: bezbarvá, prudce jedovatá kapalina (malé množství – oslepnutí až smrt), char. zápach

Využití: rozpouštědlo, přísada do pohonných hmot, výroba formaldehydu

Ethanol C2H5OH

Vlastnosti: bezbarvá, hořlavá kapalina, příjemná vůně, páry se vzduchem – hořlavá směs

Využití: výrobaléčiv, kosmetiky, alkoholických nápojů, ekologické palivo, denaturace ethanolu

PROCVIČOVÁNÍ: PS str. 29/ Hydroxyderiváty – cv. 1., 2.; Alkoholy – str. 29/cv. 1., str. 30/ 3.


19. 4. – 23. 4.2021

Organizace výukyjedna vyučovací hodina – on-line, druhá vyučovací hodina – distančně, informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

OPAKOVÁNÍ: Deriváty uhlovodíků – charakteristika, rozdělení, uhlovodíkový zbytek, char. skupina

Téma: Halogenderiváty – názvosloví (Uč. str. 50)

VIDEO: zde (Opakování – Halogenderiváty)

 • učebnice str. 50 – prostudovat tabulky (Tvorba vzorce halogenderivátu. Tvorba názvu halogenderivátu)

PROCVIČOVÁNÍ: Uč. str. 50/ S1, S2; PS str. 27/2., 3., 5.

Úkoly ověřování vědomostí a dovedností prostřednictvím MS FORMS a MS TEAMS.


12.4. – 16.4.2021

Organizace výukyjedna vyučovací hodina – on-line, druhá vyučovací hodina – distančně, informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

OPAKOVÁNÍ: Aromatické uhlovodíky

Téma: Halogenderiváty – zástupci (Uč. str. 51 – 52)

 • tetrachlormethan, vinylchlorid, freony

Tetrachlormethan, CCl4

Vlastnosti: bezbarvá, jedovatá kapalina, nehořlavá

Použití: rozpouštědlo

Vinylchlorid, CH2 = CH2

Využití: výroba polyvinylchloridu – PVC, novoplast (měkčené PVC) – hračky, podlahové krytiny; novodur (neměkčené PVC) – instalatérské rozvody

Freony

Vlastnosti: v molekule – 2 halogeny – vždy fluor, např. chlor, CCl2F2 (difluordichlormethan), dříve spreje (hnací plyny), chladící kapaliny (mrazící zařízení), narušují ozonovou vrstvu (uč. str. 52, PT)

PROCVIČOVÁNÍ: Uč. str. 52/ 1., 2., 3.


5.4. – 9.4.2021

5.4. Velikonoční pondělí. Organizace výukyjedna vyučovací hodina – on-line, druhá vyučovací hodina – distančně, informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

OPAKOVÁNÍ: Zástupci uhlovodíků (test, FORMS)

Téma: Deriváty uhlovodíků

HALOGENDERIVÁTY

(Učebnice str. 50 – 51), VIDEO: zde

Halogenderiváty uhlovodíků – vznik nahrazením s jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku halogenem (F, Cl, Br, I).

Vlastnosti: plynné, kapalné a pevné látky, některé – jedovaté, narkotické a slzné účinky, rozpouštějí tuky.

Využití: výroba freony, ředidla, plasty, přípravky k hubení – plevele, živočišných škůdců, halogenové žárovky.

PROCVIČOVÁNÍ: Uč. str. 52/1., PS str. 27/1., 2., 4.


29.3. – 2.4.2021

Organizace výukyjedna vyučovací hodina – on-line, druhá vyučovací hodina – distančně, informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS. 1.4. – velikonoční prázdniny, 2.4. – státní svátek.

OPAKOVÁNÍ: Aromatické uhlovodíky

Téma: Deriváty uhlovodíků

(Uč. str. 48 – 49), VIDEO: zde

jsou organické sloučeniny, ve kterých atomy vodíku nahradily atomy jiných prvků nebo skupiny atomů.

Rozdělení:

 • halogenderiváty
 • dusíkaté deriváty
 • kyslíkaté deriváty

Stavba molekul:

 1. část – uhlovodíkový zbytek
 2. část – charakteristická skupina

Uhlovodíkový zbytek = část molekuly uhlovodíku po odtržení 1 atomu vodíku, název – koncovka v názvu původního uhlovodíku se nahradí zakončením –yl.

Př. methan CH4, odtržením H vznikne methyl CH3.

Charakteristická skupina = atom, skupina atomů, které nahradily atomy vodíku v molekule uhlovodíku, určuje vlastnosti derivátů.

Prohlédni si tabulky na str. 49 (Odvození uhlovodíkových zbytků).

PROCVIČOVÁNÍ: str. 49/1., 2., 3.


22.3. – 26.3.2021

Organizace výukyjedna vyučovací hodina – on-line, druhá vyučovací hodina – distančně, informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

OPAKOVÁNÍ: Zástupci uhlovodíků

Téma: Areny – zástupci

(Uč. str. 45 – 46)

VIDEO: zde

 • toluen, styren, naftalen

Toluen, C6H5 – CH3

Vlastnosti: bezbarvá, hořlavá, těkavá kapalina; zneužíván – droga

Použití: rozpouštědlo, výroba výbušnin (TNT – trinitrotoluen), umělé sladidlo sacharin

Styren, C6H5 – CH=CH2

Vlastnosti: bezbarvá, těkavá kapalina, jedovatý, karcinogenní

Použití: rozpouštědlo, výrova polystyrenu, syntetického kaučuku, polystyren – izolační materiál

Naftalen, C10H8

Vlastnosti: bílá krystalická látka, charakteristický zápach, sublimuje, jedovatý, nebezpečný pro životní prostředí

Použití: insekticid – hubení molů, výroba barviv, léčiv

PROCVIČOVÁNÍ: Uč. str. 46/ 1., 2., 3., 4.


15.3. – 19.3.2021

Organizace výukyjedna vyučovací hodina – on-line, druhá vyučovací hodina – distančně, informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

OPAKOVÁNÍ: Uhlovodíky – písemné opakování – MS FORMS

Téma: Aromatické uhlovodíky

(Uč. str. 44 – 46), VIDEO: zde

Aromatické uhlovodíky = areny – odvozené od benzenu.

Benzen – molekula = 6 atomů uhlíku v uzavřeném řetězci, vazba mezi uhlíky – 1,5 násobná.

Napiš vzorce – uč. str. 44

Názvosloví triviální (historické) názvy – př. naftalen, toluen

Fyzikální vlastnosti:

 • areny s jedním benzen. jádrem – kapaliny, charakteristický zápach, hořlavé, ve vodě nerozpustné
 • areny s více benzen. jádry – pevné látky

Nebezpečné vlastnosti: jedovaté, hořlaviny, zdraví nebezpečné, nebezpečné pro živ. prostředí

Zdroje: ropa, černouhelný dehet

ZÁSTUPCI ARENŮ

Benzen C6H6

Vlastnosti: bezbarvá těkavá kapalina, char. zápach, hořlavina, se vzduchem výbušná směs,

karcinogenní

Použití: rozpouštědlo, výroba organických látek (léčiva, plasty, barvy).

PROCVIČOVÁNÍ: Uč. str. 46/ 1., 2.


8.3. – 12.3.2021

Organizace výukyjedna vyučovací hodina – on-line, druhá vyučovací hodina – distančně, informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

Téma: Opakovánístavba molekul org. látek, typy vzorců, rozdělení organických sloučenin a uhlovodíků, alkany.

PROCVIČOVÁNÍ: alkeny, alkyny – Uč. str. 40/1., 2., 3; str. 43/1., PS str. str. 22/1. – 4.; str. 23/ 1. – 4.

Vypracovat povinně: drill and skill zde

Úkoly ověřování vědomostí a dovedností prostřednictvím MS FORMS a MS TEAMS.


22.2. – 26.2.2021

Organizace výukyjedna vyučovací hodina – on-line, druhá vyučovací hodina – distančně, informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

Téma: Uhlovodíky – Alkadieny. Alkyny

OPAKOVÁNÍ: Stavba molekul organických sloučenin, typy vzorců. Alkany.

Nové učivo:

Alkadieny (Učebnice str. 42)

 • nenasycené uhlovodíky, v molekule 2 dvojné vazby – zakončení: dien

Buta-1,3-dien, CH2=CH-CH=CH2

Vlastnosti: plynná látka

Využití:

 • výroba syntetického kaučuku polymerací buta-1,3-dienu
 • surový kaučuk – úprava tzv. vulkanizací (reakce se sírou – zlepšení vlastností)
 • výrobapryže, pneumatik (přídavek sazí), hraček, rukavic (přídavek křídy)

Alkyny (Učebnice str. 43)

 • nenasycené uhlovodíky, otevřený řetězec, 1 trojná vazba

Názvosloví: koncovka -yn

př. ethyn, propyn, butyn, ..

Fyzikální vlastnosti: podobné jako u alkanů

Zástupci

Ethyn, acetylen

Vlastnosti: bezbarvý plyn, etherický zápach, narkotické účinky, hořlavý (svítivý plamen), se vzduchem výbušný

Použití: autogenní svařování a řezání kovů (směs s kyslíkem), surovina pro výrobu – PVC, přeprava – ocelové lahve, hnědá barva

PROCVIČOVÁNÍ: Uč. str. 43/1., PS str. 22 – 23

Úkoly ověřování vědomostí a dovedností prostřednictvím MS FORMS a MS TEAMS.


15.2. – 19.2.2021

Organizace výukyjedna vyučovací hodina – on-line, druhá vyučovací hodina – distančně, informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

Téma: Uhlovodíky

OPAKOVÁNÍ: Názvosloví alkanů, zástupci – methan, propan, butan

Alkeny (Učebnice str. 41 – 42)

VIDEO: zde

 • nenasycené uhlovodíky, otevřený řetězec, jedna dvojná vazba

Fyzikální vlastnosti – podobné jako alkany

Chemické vlastnosti

 • snadno zápalné, hořlavé, dokonalým spalováním vznik CO2 a H2O
 • více reaktivní než alkany – důvod: dvojná vazba

Zástupci alkenů

 • suroviny pro výrobu organických látek (př. alkoholů)
 • výroba alkenů:
  • tepelný rozklad složek ropy
  • krakování – štěpení řetězce alkanu na 2 uhlovodíky (nasycený – alkan a nenasycený – alken)

Ethen, ethylen, CH2 = CH2

 • vlastnostiplyn, hořlavý, bezbarvý, nasládlá vůně, se vzduchem výbušný
 • použití – urychlení zrání ovoce, výroba polyethylenu (PE), ethanolu

PROCVIČOVÁNÍ: PS str. 22/1


8.2. – 12.2.2021

Organizace výukyjedna vyučovací hodina – on-line, druhá vyučovací hodina – distančně, informace uvedeny na MS TEAMS.

Téma: Uhlovodíky

OPAKOVÁNÍ: Alkany, cykloalkany, chemické a fyzikální vlastnosti, použití

Zástupci alkanů (učebnice str. 39 – 40)

 • methan, propan, butan; benzin, motorová nafta

Methan CH4

Výskyt: zemní plyn, bioplyn (vznik – rozklad látek rostlinného živočišného původu), důlní plyn

Vlastnosti: bezbarvý plyn, bez zápachu, není jedovatý, hoří namodralým plamenem, výborná výhřevnost, směs se vzduchem – výbušná, dokonalé hoření – vznik CO2 H2O

Použití: zemní plyn – topení, vaření, výroba organických látek (acetylen)

Propan CH3 – CH2 – CH3, butan CH3 – CH2 – CH2 – CH3

Vlastnosti: bezbarvé, hořlavé plyny, směs se vzduchem – výbušná

Použití: propan-butanová směs – kapalná (stlačené plyny), přeprava v ocelových lahvích – palivo (vařiče, sporáky), pohon spalovacích motorů – tzv. LPGnejekologičtější palivo

Benzin

 • směs kapalných uhlovodíků (řetězec 5 – 11 atomů uhlíků, C5 – C11)
 • složení 60 % alkanů, zbytek cykloalkany, areny
 • vysoce hořlavá látka, zdraví škodlivá
 • výroba: frakční destilací ropy, krakováním

Motorová nafta

 • směs uhlovodíků (řetězce s 11 – 22 atomy uhlíků, C11 – C22)
 • zdraví škodlivá
 • motorová nafta „diesel“

PROCVIČOVÁNÍ: Uč. str. 40/ 1., 2., 3.; PS str. 20/ 1., 2., 3., 4.


1.2. – 5.2.2021

Organizace výukyjedna vyučovací hodina – on-line, druhá vyučovací hodina – distančně, informace uvedeny na MS TEAMS.

Téma: Uhlovodíky

OPAKOVÁNÍ: Stavba molekul, typy vzorců a rozdělení org. sloučenin. Uhlovodíky a jejich rozdělení

Alkany (Uč. str. 36 – 38)

VIDEO: zde

 • uhlovodíky – mezi atomy uhlíku jednoduché vazby, otevřený řetězec

Názvosloví

 • koncovka: -an
 • homologická řada alkanů (názvy): methan, ethan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan

(Vzorce – při výuce on-line)

Cykloalkany

 • uhlovodíky – mezi atomy uhlíku jednoduché vazby, uzavřený řetězec
 • názvosloví – předpona: cyklo- (př. cyklopropan, cyklopentan)

Vlastnosti alkanů

Fyzikální – závisí na délce a rozvětvení řetězce

C1 – C4 plyny

C5 – C15 kapaliny

C16 a výše pevné látky

 • čím delší řetězec, tím vyšší teplota tání a varu
 • bezbarvé, nerozpustné v H2O, dobrá rozpouštědla,
 • kapalné a pevné alkany – menší hustota než H2O

Chemické vlastnosti

 • snadno zápalné, hořlavé
 • dokonalé spalování (dostatek kyslíku) – vznik CO2 a H2O
 • nedokonalé spalování (nedostatek kyslíku) – vznik CO (prudce jedovatý) a H2O
 • málo reaktivní

Použití

 • paliva, pohonné hmoty, mazací oleje, izolační hmoty
 • směs kapalných alkanů benzin
 • směs pevných alkanů – vazelína

PROCVIČOVÁNÍ: Učebnice str. 38/ S4, str. 40/ 1., 2.


25.1. – 28.1.2021

Od 25.1. bude 1x týdně hodina on-line, bližší informace budou uvedeny na TEAMS.

Zobrazit příspěvek

Téma: Organická chemie

Uhlovodíky (Uč. str. 35)

 • sloučeniny uhlíku a vodíku

Rozdělení (tvar řetězce, typy vazeb):

 • nasycené – mezi atomy uhlíku – jednoduché vazby alkany, cykloalkany
 • nenasycené – mezi atomy uhlíku – jednoduché a násobné vazby – alkeny, alkyny
 • aromatické – uzavřený řetězec – areny (benzen)

Do sešitu zakreslit schéma rozdělení uhlovodíků.

PROCVIČOVÁNÍ: str. 35/ S1, S2, S3, S4


18.1. – 22.1.2021

Téma: Organická chemie

OPAKOVÁNÍ:

 • Stavba molekul organických sloučeninvaznost atomu uhlíku a některých prvků, druhy uhlíkových řetězců, typy vazeb mezi atomy uhlíku.

Typy vzorců v organických sloučeninách

(Učebnice str. 34)

Tři základní typy vzorců: (opiš z učebnice příslušné vzorce)

 1. Strukturní vzorec – vyjadřuje všechny vazby mezi atomy prvků v molekule.
 2. Racionální vzorec – znázorňuje, jak jsou v molekule vázány skupiny atomů, nejpoužívanější.
 3. Sumární vzorce – uvádí počet atomů jednotlivých prvků v molekule.

Rozdělení organických sloučenin

Rozdělení:

Organické sloučeniny:

 1. Uhlovodíky – obsahují atomy uhlíku a vodíku, př. methan CH4, propan C3H8

2. Deriváty uhlovodíků – obsahují kromě atomů uhlíku a vodíku i jiné prvky (např. kyslík, dusík, halogeny,..) př. ethanol C2H5OH

PROCVIČOVÁNÍ

Učebnice: str. 34/ S11, S12, str. 35/ 1.,2.,3.,4.,5.


11. – 15.1.202

Téma: Organická chemie

OPAKOVÁNÍ:

 • Organické sloučeniny, organická chemie, složení, vlastnosti a zdroje organických látek
 • Sledovat – TEAMS FORMS – bude zadán test

Stavba molekul organických sloučenin

(Uč. str. 33)

 1. Vaznost atomů v organických sloučeninách
  • vaznost udává počet vazeb, které atom prvku tvoří se sousedními atomy
  • uhlík je v organických sloučeninách čtyřvazný

str. 33 – přepsat tabulku do sešitu: Vaznost některých prvků

2. Atomy uhlíků tvoří v organických sloučeninách řetězce a cykly, mohou být i rozvětvené

Nakreslete schéma do sešitu.

3. Typy vazeb mezi atomy uhlíku v organických sloučeninách – jednoduché, dvojné, trojné

Tabulku přepsat do sešitu.

PROCVIČOVÁNÍ: Uč. str. 34 / 2., 3., 4.; Pracovní sešit str. 19/ 4.,5.,6.


4. – 8.1.2021

Téma: ORGANICKÁ CHEMIE

Organické látky, jejich složení a vlastnosti

(Učebnice str. 30 – 31).

Organické látky – látky, které tvoří těla rostlin a živočichů, vždy obsahují uhlík. Dnes i uměle připravené (plasty, syntetická vlákna, barviva, léčiva).

Složení: vždy uhlík, vodík, kyslík, dusík, halogeny, síra, fosfor, železo, hořčík.

Organická chemie – zabývá se organickými sloučeninami.

Vlastnosti organických látek:

 • málo rozpustné v H2O
 • rozpustné v organických rozpouštědlech (ethanol, benzin, aceton)
 • těkavé (nízká teplota tání a varu do 200°C)
 • teplem se rozkládají
 • hořlavé
 • nevedou el. proud
 • citlivé na světlo a teplo (př. žloutnutí papíru)
 • pomalejší reakce

Nebezpečné vlastnosti: toxické, hořlavé, korozivní a žíravé, nebezpečné pro zdraví.

Při manipulaci – dodržovat zásady bezpečné práce!

Zdroje organických sloučenin

 • neobnovitelné zdrojeuhlí, ropa, zemní plyn
 • obnovitelné suroviny
  • biomasa cíleně pěstovaná (řepka olejná, cukrovka); zbytková (rostlinné a živočišné odpady)
 • synteticky (uměle) vyrobené – suroviny = oxid uhelnatý, vodík

PROCVIČOVÁNÍ

 1. Učebnice str. 30/ S1, S2; str. 31/S3
 2. Pracovní sešit str. 18/1., 3.


23. – 27.11.2020

OPAKOVÁNÍ – anorganické názvosloví (halogenidy, oxidy, sulfidy, hydroxidy, kyseliny)

NOVÉ UČIVO

Chemické reakce

VIDEO zde

Napište zápis do sešit (na konci videa).

MUIč+ multimediální interaktivní učebnice zde

16. – 20.11.2020

Opakování názvosloví

 • dvouprvkové sloučeniny – halogenidy, oxidy, sulfidy
 • tříprvkové sloučeniny – hydroxidy, kyslíkaté kyseliny,
 • bezkyslíkaté kyseliny
 • oxidační čísla, koncovky chemického názvosloví, součet oxidačních čísel v molekule sloučeniny, oxidační čísla vybraných prvků ve sloučeninách (např. H, O, halogeny v halogenidech, S v sulfidech)

Procvičování

 • názvosloví solí kyslíkatých kyselin

Drill and skill zde zde

Sledovat – TEAMS FORMS – budou zadávána klasifikovaná cvičení z názvosloví.


9. – 13.11.2020

 1. Opakování názvosloví – halogenidy, oxidy, sulfidy (drill)
 2. Procvičování – bezkyslíkaté kyseliny zde

Názvosloví solí

Opakování – názvosloví kyselin – video zde zde zde zde

Názvosloví solí kyslíkatých kyselin zde zde zde

Sledovat – TEAMS – budou zadávána klasifikovaná cvičení z názvosloví.

Zadán drill and skill zde


2.11. – 6.11.2020

Téma: Kyseliny – názvosloví (bezkyslíkaté a kyslíkaté)

Názvosloví bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin – video zde nebo zde

Opakování: názvosloví hydroxidů – video zde

Vypracovat drill and skill – hydroxidy zde


19. – 23.10.2020

Téma: Hydroxidy

Zápis do sešitu:

Hydroxidy

Hydroxidy – tříprvkové sloučeniny, v molekule mají hydroxidový anion (OH)-I s oxidačním číslem -I, který je vázaný na kation kovu nebo amonný kation (NH4)+I s oxidačním číslem +I.

Hydroxidy jsou zpravidla silné žíraviny, nutné – dodržovat pravidla bezpečnosti!

Názvosloví hydroxidů:

Pozorně si prohlédni prezentaci zde a do procvičovacího sešitu vypracuj zadané úkoly v prezentaci.


12. – 16.10.2020

Zadání úkolů pro domácí přípravu.

Procvičování názvosloví anorganických sloučenin

 • oxidační čísla
 • halogenidy
 • oxidy
 • sulfidy
 • názvy a značky prvků

Zadán povinný domácí úkol na drill and skill zde