Pondělí

Učivo : Opakování vyjmenovaných slov

NŠ – str. 46/cv. 7 do cvičného sešitu – stačí pouze napsat doplněná slova, z tohoto cvičení najděte 5 podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního – určete vzor

Úterý

Učivo : Opakování koncovek i,y dle vzorů podstatných jmen

NŠ – str. 142/cv. 6 a,b – do cvičného sešitu, stačí napsat pouze doplněná slova, cvičení b – přesně dle zadání

Středa

Učivo : Procvičování shody přísudku s podmětem

NŠ – str. 142 / cv.9 a,b,c napsat celé do cvičného sešitu, cvičení vypracovat přesně dle požadavků

!!! Toto cvičení bude oznámkováno, proto žádám rodiče, aby dětem nepomáhali, poznám to !!!

Vyfotit a poslat přes Teams – ČJ

Čtvrtek

Učivo : Procvičování vět jednoduchých a souvětí

NŠ – str. 143 / cv. 13 – přesně dle pokynů ve cvičení, do cv. sešitu ( probereme při on – line hodině )

Pátek

Učivo : Procvičování několikanásobného podmětu + přísudek

NŠ – str. 143/cv.12 – při on – line výuce

_____________________________________________________________________________________________________

Pondělí

Učivo : Věta jednoduchá, souvětí, spojovací výrazy

Učebnice NŠ: str.136/cv. 1,7 – do cvič. sešitu, vyznačit barevně spojovací výraz. Kontrola při on – line výuce

Úterý

Učivo : Určování vět jednoduchých a souvětí

PS: str. 61/ cv. 38,39,40 – určování věty jednoduché, počet vět v souvětí

Středa

Učivo : Skladba

PS : str. 51/ celá str. – Vyhledávání podmětu  a přísudku ve větě

Čtvrtek

Učivo : Podmět

PS : str. 52/ celá – určování podmětu a vyjádření jiným slovním druhem

Pátek

Učivo : Druhy přísudku

PS : str. 55 / celám str. – kontrola při on – line výuce

_____________________________________________________________________________________________

Pondělí

Učivo : Věta jednoduchá, souvětí

Učebnice NŠ: str.135/1 na kartičku napsat modré rámečky, budeme je používat i ve škole

Ze cvičeni  vypsat do základní skladebné dvojice – podmět + přísudek

Úterý

Učivo : Věta jednoduchá a souvětí

Učebnice : NŠ str. 135/ cv.2b – toto cvičení probereme při on – line výuce

Středa

Učivo : Procvičování vyjmenovaných slov

Učebnice : Alter str. 166/cv.1 –  přepsat cvičení do cv. sešitu, doplnit i,í/y,ý. Vypsat z tohoto cvičení podstatná jména rodu mužského, určit vzor, pád

Čtvrtek

Učivo : Procvičování probraného učiva

Učebnice Alter str. 166 / cv. 2 – přepsat do cv. sešitu, pod cvičení vypsat podstat. jména rodu ženského, určit vzor, pád

Pátek

Učivo : Procvičování probraného učiva

Učebnice Alter str. 167/ cv. 9 – přepsat do cv. sešitu, pod cvičení vypsat podstat. jména rodu středního, určit vzor, pád

_______________________________________________________________________________

Pondělí
Online: 10:30
Přísudek jmenný a slovesný – vysvětlíme online
Učebnice ALTER – str. 42/modrý rámeček + str. 43/růžový a modrý rámeček
Pracovní sešit str. 54/15, 55/17

Úterý
Online 12:00
Přísudek
Pracovní sešit str. 55/cv. 18, 19, 20, 21
Učebnice ALTER – str. 43/19 – do cvičného sešitu

Středa
Online: 11:30
Podmět vyjádřený a nevyjádřený – online
Učebnice ALTER – str. 40/růžový rámeček + 41/růžový rámeček – přečíst si shrnutí učiva o podmětu (probereme online)
Učebnice Alter – str. 40/cv. 10 – ústně online
PS str. 54/13, 14

Čtvrtek
Online 8:00
Shoda přísudku s podmětem
Pracovní sešit str. 56/celá
čítanka: strana 189 – přečíst si definice základních literárních pojmů – bajka, balada, báje, pověst, povídka, pohádka
str. 72 – Zlatý kolovrat – urči o jaký literární žánr se jedná a proč

Pátek
Procvičování shody přísudku s podmětem
Učebnice ALTER – str. 52/cv. 19 – přečíst, do cvičného sešitu vypracovat 52/19 b); ústně vypracovat c)
PS: 57/26
čítanka str. 72/Zlatý kolovrat – na papír napiš pokračování a závěr příběhu (dle vlastní fantazie), poté si pusť celé dílo zde a porovnej se svým příběhem
______________________________________________________________________________

Pondělí
Online: 10:30
NŠ – str. 90/cv. 3a – cvičný sešit – podtrhnout podmět a přísudek barevně podle rodu dle tabulky v TEAMS
PS – str. 9/cv. 32 – podtrhnout PO+PŘ (barevně podle rodů)

Úterý

Online: 12:00
NŠ str. 63/3a – do cvič. sešitu, 3b – u prvních dvou řádků určit pád (stačí napsat tužkou nad podstatné jméno)
PS – str. 9/33

Středa
Online 10:30
Učebnice ALTER – 50/10a – cv. sešit – shoda přísudku s podmětem střední rod – do cvičného sešitu vypsat pouze podmět a přísudek a doplnit i/y v příčestí minulém
PS – str. 12/11 (Podmět barevně podtrhnout dle rodu)

Čtvrtek
Online: 8:00
Učebnice ALTER – str. 48/6 – cv. sešit. Vypsat pouze podmět a přísudek a doplnit i/y v příčestí minulém
PS 12/9 – podtrhnout sloveso a barevně (dle rodů) podtrhnout podmět

Pátek
Učebnice ALTER – 48/7 – doplnit vhodné sloveso v minulém čase – do cvičného sešitu
PS – 12/12 – napiš na řádky a doplň i/y

______________________________________________________________________
Pondělí:
Online 9:00
Učebnice NŠ – opakování zdvojených souhlásek, str. 6/cv. 8 – cv. sešit
opakování i, í/y, ý uvnitř slova str. 9/cv, 20 a), b) – cv. sešit
!Na Teamsu je tabulka Shoda podmětu s přísudkem!
Tuto tabulku si překreslete barevně na kartičku a budete jí mít neustále u sebe!!!!!

Úterý
Online 10:00
NŠ str. 88/cv. 2 – cv. sešit
Pracovat s tabulkou na str. 84, sloveso „být“
Str. 90/1, 2 – cv. sešit
Pracovat s tabulkou z TEAMS

Středa
Online 9:00
NŠ str. 91/cv. 6 – cv. sešit – pracovat s tabulkou, podtrhnout sloveso (přísudek) vlnovkou, rovnou čárou podst. jméno v prvním pádě (podmět) a doplnit i/y

Čtvrtek
PS str. 9/cv. 29, 30, 31

Pátek
POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Pondělí:
Online: 9:00
Opakování vyjmenovaných slov
NŠ – str. 28/ cv. 15 – doplnit i/í – y/ý – do cvičného sešitu
Pod cvičení vypsat:
5 podstatných jmen rodu mužského, 5 podstatných jmen rodu ženského a 5 podstatných jmen rodu středního a určit vzory.

Úterý:
online: 10:00
NŠ – str. 53/4 a) – doplň – cv. sešit a pod cvičení napiš 10 podstatných jmen – urči rod, číslo, pád, vzor
V textu podtrhni 5 přídavných jmen.

Středa:
Online: 9:00
SLOH – vypravování zážitku
Učebnice Alter str. 71 – max. 1 stránka v sešitu (jakýkoliv zážitek o vánočních prázdninách)
Poslat přes Office 365/TEAMS do 24. 1.

Čtvrtek
PS/str. 7/21, 22, 23 – kontrola při online

Pátek:
PS/Str. 8 – celá – kontrola při online

Čítanka str. 66 – Masopust + vypracovat kvíz

____________________________________________________________________
Pondělí 11. 1.
Online hodina: 9:00
Učivo: Učebnice NŠ, str. 84/1 a) – napsat do cvičného sešitu, podtrhnout slovesa a uvědomit si, že v přítomném čase je koncovka slovesa -i, -í.
NŠ, str. 84/1 b) – vypsat pod cvičení všechna slovesa a určit OSOBU (nic víc!!!); 84/1 c) – barevně podtrhat zvratná slovesa (si, se)

Úterý 12. 1.
Online: 10:00
Učivo: PS, str. 6/cv. 17, 18, 19, str. 7/cv. 20 => dokončíme při online výuce, jedná se o PO+PŘ (Podst. jméno + sloves) => základní stavební dvojice

Středa 13. 1.
Online: 9:00
Učivo: NŠ, 85/3 – přepsat tabulku do cvičného sešitu – doplnit, pracovat s tabulkou na str. 84

Čtvrtek 14. 1.
Učivo: NŠ, 85/5 a) – přepsat do cv. sešitu, slova v závorkách dát do přítomného času; 85/5 b) – barevně vyznačit 6 slov s předponou; 85/5 c) – pod cvičení vypsat 6 podstatných jmen a určit pád

Pátek 15. 1.
Učivo: NŠ str. 85/c – přepsat do cvičného sešitu a barevně doplnit vhodné sloveso (tabulka str. 84)
Čítanka: Str. 66 – Masopust

_____________________________________________________________________________
Dobrý den v novém roce. Bohužel nastalo to, čeho jsme se všichni obávali a opět najíždíme na systém distanční výuky. Posílám tedy přehled učiva a úkolů a plán online hodin.
Vše, co bude požadováno k odevzdání a kontrole, prosím posílat pouze přes Office 365 (Teams, příp. outlook).

Pondělí 4. 1. 2021
ONLINE HODINA: 9:00
Učivo: Slovesa, slovesný způsob – oznamovací, čas přítomný
Modrá učebnice Nová škola: Str. 84, – přečíst modré rámečky, připomenout si slovesný způsob.
Do cvičného sešitu str. 86/cv. 6 – doplnit do vět slovesa ve správném tvaru přítomného času.

Úterý 5. 1. 2021
ONLINE HODINA: 10:00
Učivo: Slohová a komunikační výchova – komunikace
Zamyslete se nad rozdíly SMS komunikace a Emailové komunikace, jaké další prostředky komunikace využíváte se svými rodiči, kamarády, spolužáky, prarodiči?
Učebnice Alter: Str. 54/cv. 1, 4 – zhodnoťte sms zprávu (po obsahové i jazykové stránce), do cvičného sešitu přepište SMS zprávu bez pravopisných chyb, doplň chybějící háčky a čárky.
Na téže straně si z cv. 6 vyberte jednu modelovou situaci a napište SMS zprávu dle zadání situace. I tuto zprávu mi pošlete přes OFFICE 365 /Teams, outlook/.

Středa 6. 1. 2021
Online: 9:00
Učivo: Slovesa, časování sloves, slovesný způsob – oznamovací, čas budoucí, minulý
Modrá učebnice Nová škola: Str. 86 – modrý rámeček a tabulka – přečíst si.
Ústně str. 86/cv. 1, str. 87/cv. 3 – věty napsat do cvičného sešitu
Modrá učebnice Nová škola: Str. 88, 89 – modré rámečky a tabulky – přečíst, zopakovat si.

Čtvrtek 7. 1. 2021
Učivo: Slovesa, časování, způsob – rozkazovací
Modrá učebnice Nová škola str. 92 – modrý rámeček – přečíst
Str. 92/cv. 1 a) – písemně do cvičného sešitu, b) – ústně
Str. 92/cv. 2 a), b) – ústně

Pátek 8. 1. 2021
Učivo: Slovesa, časování, způsob – podmiňovací
Učebnice Nová škola – str. 93 – modrý rámeček, tabulka – přečíst, nastudovat
Str. 94/cv. 4 – do cvičného sešitu napsat odpovědi.
Pracovní sešit: str. 6/cv 14, 15 – vyfotit a poslat
Čítanka: Str. 60-62 Mikulášovy Vánoce – přečtěte si příběh a pokuste se ho rodičům nebo sourozencům převyprávět vlastními slovy. Dbejte na to, aby váš projev nebyl příliš zdlouhavý, nudný a nesrozumitelný a abyste nezapomněli na podstatné sdělení.

_________________________________________________________________________

Dobrý den,
vzhledem k současné situaci, kdy není jasno ohledně návratu do škol zasílám plá učiva z ČJ na příští týden.

Pondělí 23. 11. 2020
Online: 9:00
Slovesa – opakování.
Zopakujte si co jsou slovesa, co vyjadřují.
Učebnice ČJ – Alter: Str. 25/cv. 3 – do cvičného sešitu

Úterý 24. 11. 2020
Online 8:00!!!POZOR ZMĚNA!!!
Pracovní sešit str. 3/cv. 1, 2, 3

Středa 25. 11. 2020
Online 9:00
Pracovní sešit str. 3/cv.4; str. 4/cv. 5, 6

Čtvrtek 26. 11. 2020
Učebnice ČJ – Alter str. 27/cv. 7 – vyber z nabídky (bez a, b, c, d), přepsat do cv. sešitu

Pátek 27. 11. 2020
Čítanka str. 98/ Stůl Komenského – přečíst a krátce odpovědět na otázky – do cv. sešitu.
Čítanka str. 99/ O škole – přečíst a odpovědět na otázky 2, 3

___________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám vám zadání úkolů a učiva na příští týden.

Pondělí 16. 11. 2020:
Online hodina: 9:00
Učivo: Slovní druhy – opakování a procvičování
Učebnice Nová škola: Str. 52 – pročíst, nastudovat, připomenout si.
Učebnice Nová škola: Str. 53/cv. 2 – vyhledat a do cvičného sešitu vypsat stejně znějící slova a u každého určit slovní druh (stačí číslicí).
Např. tu (6) – tu (3)
Učebnice Nová škola: Str. 53/3 a) – opsat slova do cvičného sešitu a nad ně číslicí určit slovní druh.

Úterý 17. 11. 2020:
Státní svátek – odpočívejte 

Středa 18. 11. 2020
Online hodina: 9:00
Učivo: Pracovní sešit str. 68/1

Čtvrtek 19. 11. 2020:
Učivo: Tvarosloví: PS str. 31 – celá – test. Hotový test vyfotit a poslat mně přes WA do neděle 22. 11. 2020!!!!

Pátek 20. 11. 2020:
Čítanka str. 28 – atletické závody, str. 30 – Výlet na měsíc – přečíst pozorně, klidně několikrát, v příštích online hodinách PŘ se bude paní učitelka Krásová ptát na otázky týkající se textu. (v příštím týdnu).

———————————————————————————————–

Dobrý den,
zasíláme zadání úkolů a výuky na příští týden (9. – 13. 11. 2020).
Hlídejte si, prosím kalendář v Teams (office 365), kde máte naplánovanou výuku na celý týden. Hodiny budou probíhat ve dvou skupinách – rozdělení žáků je stejné jako při školní výuce.

Pondělí 9. 11. 2020:
Online hodina: 9: 00
Pracovní sešit: Str. 11/celá – procvičování podstatných jmen a jejich mluvnických kategorií.

Úterý 10. 11. 2020:
Oline výuka: 9:00
Slohová a komunikační výchova: Učebnice ČJ Nová škola str. 108 + učebnice Alter str. 45 – přečíst si dopisy, zamyslet se nad tím, jak se píše dopis a napsat vlastní dopis (kamarádovi, prarodičům … atd – dle vlastního uvážení) na téma: „Jak zvládám distanční výuku“

Středa 11. 11. 2020:
Online výuka: 9:00
Pracovní sešit str. 13/celá – podstatná jména rodu mužského – procvičování

Čtvrtek 12. 11. 2020:
Pracovní sešit str. 14/celá – podstatná jména rodu mužského

Pátek 13. 11. 2020:
Podívat se na video – Legenda o sv. Martinovi a zodpovědět otázky:
1. Kdo byl sv. Martin?
2. Kdy a proč slavíme svátek sv. Martina?
3. Jaká pranostika souvisí se svátkem sv. Martina?
Zodpovězené otázky poslat opět mailem: Nesmerakova.Lenka@zschodov.cz

———————————————————————————————

Pondělí 2. 11. 2020:
Předpony ob-, v- : V učebnici na straně 14 si přečtěte informace v růžovém rámečku. Přečtěte si cvičení 27 – náš pes. Do cvičného sešitu vypište do jednoho sloupce slova s předponou ob-, v-, do druhého sloupce slova se skupinami hlásek -bě-, -vě-

Úterý 3. 11. 2020:
Sloh: Připomeňte si popis předmětu, v učebnici na str. 17 si přečtěte TRUHLA – odpovězte na otázku ze cvičení a) zda obrázek odpovídá či neodpovídá popisu
Učebnice str. 14/cv. 27 – do cvičného sešitu si nadepište tři sloupce – rod střední, rod ženský, rod mužský a vypište všechna podstatná jména ze cvičení Náš pes.
Ústně určete pád a číslo u všech podstatných jmen.

Středa 4. 11. 2020:
Str. 14/cv. 28 – nejdřív ústně, potom napsat do cvičného sešitu.
Str. 14/29 ústně + a), b), c) – ústně.
Čítanka str. 18 – báseň Papíroví draci. Naučit se a poslat video přes WA, office, mail. (Do 10. 11.)

Čtvrtek 5. 11. 2020:
Učebnice str. 15/cv. 30 a) i b) – ústně, a) přepsat do cvičného sešitu.
Začneme s opakováním a procvičováním podstatných jmen:
Pracovní sešit str. 10/cv. 1 – doplňte správné koncovky, v textu vyznačte podstatná jména – modře rodu mužského, červeně rodu ženského, zeleně rodu středního. U slov vypsaných v tabulce doplň koncovky a urči mluvnické kategorie – pád, číslo, rod, vzor.

Pátek 6. 11. 2020:
Učebnice str. 15/cv. 30 b) přepsat do cvičného sešitu
Pracovní sešit str. 10/cv. 2 – doplnit koncovky, str. 10/cv. 3, 4.

Ohledně Čj se sejdeme online, pro lepší orientaci a pořádek dodržíme skupiny stejně, jako je máme na český jazyk a matematiku ve škole:
ONLINE ČJ:
Skupina paní učitelky Krásové: Středa 9:00 hod.
Skupina paní učitelky Nesměrákové: Středa 10:00 hod.

Hlídejte si drill and skill!!! Mějte se fajn a buďte všichni zdraví, opatrujte se.

————————————————————————————————-

Pondělí 19. 10. 2020
Předpona -bez a předložka bez: učebnice ALTER, str. 11/cv. 18 – do cvičného sešitu. Ústně úkoly a) – c)

Úterý 20. 10. 2020
Předpony roz-, bez-, vz-: učebnice ALTER, str. 11/cv. 19 přečíst, určit stavbu slova – ústně, cv. a), b) – ústně, cv. c), d) – písemně do cvičného sešitu – připomeňte si pravidlo z růžového rámečku pod cvičením

Středa 21. 10. 2020
Předpony od-, nad-, pod-, před-: učebnice ALTER str. 12/cv. 20 – přečíst, do cvičného sešitu vypsat slova s předponami od-, nad-, pod-, před- a určit u nich slovní druh.
Nastudovat si zásobník informací (růžové rámečky na str. 12 a 13)

Čtvrtek 22. 10. 2020
Předložky: Učebnice ALTER, str. 12/cv. 21 – do cvičného sešitu
Str. 12/cv. 22 – ústně; cvičný sešit – rozpůlit stránku, do jednoho sloupce vypsat slova s předponou a do druhého slova s předložkou (vždy předložku+slovo, ke kterému se předložka váže)

Pátek 23. 10. 2020
Učebnice ALTER str. 13/cv. 23 – přečíst, nastudovat, ústně vypracovat cvičení 23 b)
Str. 13/cv. 25 – do cvičného sešitu
Čítanka str. 13/Podzimní pranostiky – nahlas přečíst, vyhledat v textu vlastní jména osob, vypsat do cvičného sešitu a ke každému jménu napsat, kdy dle českého kalendáře slaví svátek

Vše si společně shrneme při online setkání ve středu

Procvičování:
https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-ve-vje
https://www.umimecesky.cz/cviceni-predpona-koren-zdvojena
Diktáty:
https://www.umimecesky.cz/diktaty

——————————————————————————–

Středa 14. 10. 2020:
Učebnice Nová škola (tmavě modrá) – str. 25/cv. 2 – pouze a) – do cvičného sešitu.

Čtvrtek 15. 10. 2020:
Učebnice Nová škola – str. 28/cv. 15 (procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov) – do cvičného sešitu

Pátek 16. 10. 2020
Učebnice Nová škola – str. 57/cv. 3 Piráti (procvičování pádových otázek)  – přečíst a vyhledat podstatná jména i s předložkou, zapsat do sloupce do cvičného sešitu a určit pád, číslo, rod a životnost /rod mužský/

Opatrujte se, kdyby nastal jakýkoliv problém, jsme s paní učitelkou Krásovou dostupné na telefonu.