Dobrý den,
vzhledem k tomu, že avizovaný návrat do škol se nekoná, zasílám vám týdenní plán učiva a úkolů na příští týden.

Pondělí 23. 11. 2020
ONLINE HODINA: 9:00
Učivo: Slovní druhy
Učebnice ČJ – Alter: Str. 22/cv. 1 – přečíst, vypracovat do cvičného sešitu 1 b) – napsat pod sebe názvy všech deseti slovních druhů a ke každému vyhledat vhodné slovo/vhodná slova z textu.
Zopakujte si, jaké mluvnické kategorie určujeme u podstatných jmen a jaké u sloves – ústně.
Pracovní sešit, str. 17/cv. 34 – doplnit a odůvodnit pravopis.

Úterý 24. 11. 2020S
Online hodina: 9:00
Učivo: Slohová a komunikační výchova – popis pracovního postupu:
Učebnice ČJ – Alter: Str. 24 – popis pracovního postupu „Staročeská pochoutka“ – přečíst a odpovědět ústně na otázky a, b.
Na papír se pokuste sami popsat pracovní postup /Vaření, pečení/ – ideální např. řízky, koláč, cukroví (ale výběr nechám samozřejmě na vás). Popis doplňte vhodnými obrázky. Vaše práce přinesete v dalším týdnu do školy a na hodině slohu si je společně rozebereme.

Středa 25. 11. 2020
Online hodina: 9:00
Učivo: Stavba slova, slovní druhy
Učebnice ČJ – Alter: Str. 22/cv. 2 písemně do cvičného sešitu – doplnit správné předpony a nad každé slovo napsat číslem o jaký slovní druh se jedná.
Pracovní sešit: Str. 18/cv 40 – vyznačit hranice slov v souvislém textu, následně přepsat na řádky text bez chyb, které v textu jsou.

Čtvrtek 26. 11. 2020
Učivo: Slovesa – opakování
Učebnice ČJ – Alter: Str. 26-27 Růžový rámeček – zásobník informací – přečíst a připomenout si, co vše již víme o slovesech.
Učebnice ČJ – Alter: Str. 25/cv. 1 – Přečíst, a), b), c) vypracovat ústně
Pracovní sešit str. 3 – celá

Pátek 27. 11. 2020
Čítanka – str. 52 Příchod zimy, str. 53 – Prosinec, Ladovská zima – vybrat si jednu z básní a naučit se ji. Zkoušet budeme po příchodu do školy.
Čítanka str. 52 – Zimní pranostiky – přečíst, zkusit vysvětlit význam. Vymyslete a do sešitu čtení vymyslete vlastní pranostiku a nakreslete obrázek.

________________________________________________________________

Dobrý den, posílám vám zadání úkolů a učiva na příští týden.

Pondělí 16. 11. 2020:
Online hodina: 9:00
Učivo: Slovní druhy – opakování a procvičování
Učebnice Nová škola: Str. 52 – pročíst, nastudovat, připomenout si.
Učebnice Nová škola: Str. 53/cv. 2 – vyhledat a do cvičného sešitu vypsat stejně znějící slova a u každého určit slovní druh (stačí číslicí).
Např. tu (6) – tu (3)
Učebnice Nová škola: Str. 53/3 a) – opsat slova do cvičného sešitu a nad ně číslicí určit slovní druh.
Učebnice nová škola: Str. 54/7 – vybrat vhodná přídavná jména – ústně

Úterý 17. 11. 2020:
Státní svátek – odpočívejte 🙂

Středa 18. 11. 2020
Online hodina: 9:00
Učivo: Pracovní sešit str. 68/1, 2 – cvičení 2 => upravený text přepiš do sešitu na sloh.

Čtvrtek 19. 11. 2020:
Učivo: Tvarosloví: PS str. 31 – celá – test. Hotový test vyfotit a poslat mně přes WA (777 964 268) do neděle 22. 11. 2020!!!!
Opakování: PS str. 78/5

Pátek 20. 11. 2020:
Čítanka str. 28 – atletické závody, str. 30 – Výlet na měsíc – přečíst pozorně, klidně několikrát, v příštích online hodinách PŘ se bude paní učitelka Krásová ptát na otázky týkající se textu. (v příštím týdnu).

———————————————————————————————–

Dobrý den,
zasíláme zadání úkolů a výuky na příští týden (9. – 13. 11. 2020).
Hlídejte si, prosím kalendář v Teams (office 365), kde máte naplánovanou výuku na celý týden. Hodiny budou probíhat ve dvou skupinách – rozdělení žáků je stejné jako při školní výuce.

Pondělí 9. 11. 2020:
Online hodina: 9: 00
Pracovní sešit: Str. 11/celá – procvičování podstatných jmen a jejich mluvnických kategorií.

Úterý 10. 11. 2020:
Oline výuka: 9:00
Slohová a komunikační výchova: Učebnice ČJ Nová škola str. 108 + učebnice Alter str. 45 – přečíst si dopisy, zamyslet se nad tím, jak se píše dopis a napsat vlastní dopis (kamarádovi, prarodičům … atd – dle vlastního uvážení) na téma: „Jak zvládám distanční výuku“
Dopis posílejte mailem: Nesmerakova.Lenka@zschodov.cz do 15. 11.

Středa 11. 11. 2020:
Online výuka: 9:00
Pracovní sešit str. 13/celá – podstatná jména rodu mužského – procvičování

Čtvrtek 12. 11. 2020:
Pracovní sešit str. 14/celá – podstatná jména rodu mužského

Pátek 13. 11. 2020:
Podívat se na video – Legenda o sv. Martinovi a zodpovědět otázky:
1. Kdo byl sv. Martin?
2. Kdy a proč slavíme svátek sv. Martina?
3. Jaká pranostika souvisí se svátkem sv. Martina?
Zodpovězené otázky poslat opět mailem: Nesmerakova.Lenka@zschodov.cz

———————————————————————————————

Pondělí 2. 11. 2020:
Předpony ob-, v- : V učebnici na straně 14 si přečtěte informace v růžovém rámečku. Přečtěte si cvičení 27 – náš pes. Do cvičného sešitu vypište do jednoho sloupce slova s předponou ob-, v-, do druhého sloupce slova se skupinami hlásek -bě-, -vě-

Úterý 3. 11. 2020:
Sloh: Připomeňte si popis předmětu, v učebnici na str. 17 si přečtěte TRUHLA – odpovězte na otázku ze cvičení a) zda obrázek odpovídá či neodpovídá popisu
Učebnice str. 14/cv. 27 – do cvičného sešitu si nadepište tři sloupce – rod střední, rod ženský, rod mužský a vypište všechna podstatná jména ze cvičení Náš pes.
Ústně určete pád a číslo u všech podstatných jmen.

Středa 4. 11. 2020:
Str. 14/cv. 28 – nejdřív ústně, potom napsat do cvičného sešitu.
Str. 14/29 ústně + a), b), c) – ústně.
Čítanka str. 18 – báseň Papíroví draci. Naučit se a poslat video přes WA, office, mail. (Do 10. 11.)

Čtvrtek 5. 11. 2020:
Učebnice str. 15/cv. 30 a) i b) – ústně, a) přepsat do cvičného sešitu.
Začneme s opakováním a procvičováním podstatných jmen:
Pracovní sešit str. 10/cv. 1 – doplňte správné koncovky, v textu vyznačte podstatná jména – modře rodu mužského, červeně rodu ženského, zeleně rodu středního. U slov vypsaných v tabulce doplň koncovky a urči mluvnické kategorie – pád, číslo, rod, vzor.

Pátek 6. 11. 2020:
Učebnice str. 15/cv. 30 b) přepsat do cvičného sešitu
Pracovní sešit str. 10/cv. 2 – doplnit koncovky, str. 10/cv. 3, 4.

Ohledně Čj se sejdeme online, pro lepší orientaci a pořádek dodržíme skupiny stejně, jako je máme na český jazyk a matematiku ve škole:
ONLINE ČJ:
Skupina paní učitelky Krásové: Středa 9:00 hod.
Skupina paní učitelky Nesměrákové: Středa 10:00 hod.

Hlídejte si drill and skill!!! Mějte se fajn a buďte všichni zdraví, opatrujte se.

————————————————————————————————-

Pondělí 19. 10. 2020
Předpona -bez a předložka bez: učebnice ALTER, str. 11/cv. 18 – do cvičného sešitu. Ústně úkoly a) – c)

Úterý 20. 10. 2020
Předpony roz-, bez-, vz-: učebnice ALTER, str. 11/cv. 19 přečíst, určit stavbu slova – ústně, cv. a), b) – ústně, cv. c), d) – písemně do cvičného sešitu – připomeňte si pravidlo z růžového rámečku pod cvičením

Středa 21. 10. 2020
Předpony od-, nad-, pod-, před-: učebnice ALTER str. 12/cv. 20 – přečíst, do cvičného sešitu vypsat slova s předponami od-, nad-, pod-, před- a určit u nich slovní druh.
Nastudovat si zásobník informací (růžové rámečky na str. 12 a 13)

Čtvrtek 22. 10. 2020
Předložky: Učebnice ALTER, str. 12/cv. 21 – do cvičného sešitu
Str. 12/cv. 22 – ústně; cvičný sešit – rozpůlit stránku, do jednoho sloupce vypsat slova s předponou a do druhého slova s předložkou (vždy předložku+slovo, ke kterému se předložka váže)

Pátek 23. 10. 2020
Učebnice ALTER str. 13/cv. 23 – přečíst, nastudovat, ústně vypracovat cvičení 23 b)
Str. 13/cv. 25 – do cvičného sešitu
Čítanka str. 13/Podzimní pranostiky – nahlas přečíst, vyhledat v textu vlastní jména osob, vypsat do cvičného sešitu a ke každému jménu napsat, kdy dle českého kalendáře slaví svátek

Vše si společně shrneme při online setkání ve středu

Procvičování:
https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-ve-vje
https://www.umimecesky.cz/cviceni-predpona-koren-zdvojena
Diktáty:
https://www.umimecesky.cz/diktaty

——————————————————————————–

Středa 14. 10. 2020:
Učebnice Nová škola (tmavě modrá) – str. 25/cv. 2 – pouze a) – do cvičného sešitu.

Čtvrtek 15. 10. 2020:
Učebnice Nová škola – str. 28/cv. 15 (procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov) – do cvičného sešitu

Pátek 16. 10. 2020
Učebnice Nová škola – str. 57/cv. 3 Piráti (procvičování pádových otázek)  – přečíst a vyhledat podstatná jména i s předložkou, zapsat do sloupce do cvičného sešitu a určit pád, číslo, rod a životnost /rod mužský/

Opatrujte se, kdyby nastal jakýkoliv problém, jsme s paní učitelkou Krásovou dostupné na telefonu.