23. 09. 2020

Informujeme zákonné zástupce našich žáků, že škola nevyužila doporučení ministra zdravotnictví a v pátek 25.9. nebudeme vyhlašovat ředitelské volno. Škola i školní družina budou v normálním...

17. 09. 2020

Ministr zdravotnictví oznámil zpřísnění v nošení roušek ve školách. Od pátku 18.9. bude povinnost nosit roušku nejen ve společných prostorách, ale i ve třídách a to po celou dobu vyučování...

28. 08. 2020

1.9. 2020 ŠKOLNÍ DRUŽINA V OMEZENÉM PROVOZU. Ranní družina od 6:00. Odpolední družina do 15:00. Od úterý 2.9. 2020 běžný režim, tzn. ranní družina od 5:30, odpolední družina do...

Stanovy Sdružení rodičů ZŠ Smetanova 738 Chodov, z.s.

Název spolku: Sdružení rodičů ZŠ Smetanova 738 Chodov, z. s.

Sídlo spolku: Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, 357 35 Chodov, okres Sokolov

IČO: 49742175

 

1.Účel spolku:

 • prosazování oprávněných zájmů žáků, rodičů a veřejnosti v oblasti výchovně-vzdělávací,
 • koordinace výchovného působení mezi školou a rodinou,
 • pomoc škole při plnění úkolů v oblasti výchovy, materiální a finanční pomoci.

 

2.Orgány spolku:

 • Členské schůze,
 • Výbor spolku,
 • Revizní komise spolku,
 • Stálé nebo dočasné komise spolku.

 

3.Ustanovení orgánů a funkcionářů spolku

 1. Členy spolku jsou zákonní zástupci všech žáků školy a další fyzické osoby, které chtějí podpořit naplňování účelu sdružení, jsou starší 18 let a souhlasí se stanovami sdružení, bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo postavení.
 2. Členská schůze se schází nejméně dvakrát za školní rok (zpravidla v listopadu a v dubnu), které se zúčastňují zákonní zástupci žáků třídy, určený třídní učitel a případně další pozvaní zástupci školy.
 3. Členská schůze volí pět až patnáct členů výboru spolku, zpravidla za každou třídu školy jednoho zástupce.
 4. Výbor spolku na své první schůzi ve školním roce zvolí nebo potvrdí ze svého středu předsedu (statutárního zástupce spolku), místopředsedu, členy revizní komise a dalších komisí (pokud jsou zřízeny).
 5. Předseda spolku je jeho statutárním zástupcem a jedná vždy jménem spolku, zastupuje ho ve všech záležitostech.
 6. Kontrolní orgán spolek nezřizuje.
 7. Revizní a další komise se scházejí dle potřeby.
 8. Funkční období členů výboru a revizní komise spolku je jeden rok. Volí se nejpozději do          30. listopadu příslušného školního roku. V případě ukončení členství ve výboru během školního roku proběhne volba na nejbližší schůzi výkonu spolku.
 9. Schůze výboru spolku se konají dvakrát za školní rok (zpravidla v listopadu a v dubnu) před konáním členských schůzí spolku.
 10. Ředitel/ka školy, pozvaní učitelé a další zaměstnanci školy se zúčastňují schůzí výboru s hlasem poradním.

 

4.Práva a povinnosti členů

 1. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká podpisem na seznamu členů spolku.
 2. Členové spolku mají právo volit zástupce do výboru, vyjadřovat se k práci školy, mají právo být informování o stravování ve školní jídelně a také mají právo podávat návrhy na zlepšení stavu školy.
 3. Členové jsou povinni se zúčastňovat členských schůzí a platit členský příspěvek.
 4. Výbor spolku má povinnost projednávat zprávy ředitelství školy, plány celoroční činnosti, schvaluje výši členského příspěvku a vyjadřuje se k hospodaření spolku.
 5. Výbor spolku řídí činnost mezi členskými schůzemi.
 6. Revizní komise má právo kontrolovat hospodaření spolku. Má právo pozastavit rozhodnutí výboru, které je v rozporu s rozpočtem, nebo není v souladu s posláním a úkoly spolku.
 7. Výbor spolku má právo zřídit v případě potřeby další komise (např. komisi výchovnou, kdy její členové pomáhají škole v oblasti výchovy; komisi stravovací, jejíž členové se účastní jednání se školní jídelnou a mají právo kontroly ve školní jídelně).

 

5. Zásady hospodaření

 1. Základním zdrojem financí je členský příspěvek rodičů, jehož výši odhlasuje výbor spolku, nejméně však 100,- Kč.
 2. Dalšími příjmy spolku jsou dary, granty, dotace a občasné doplňkové příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.
 3. Spolek zřizuje finanční konto v ČSOB. Podpisové právo má pokladní, ředitel/ka, zástupce/kyně ředitele/ky školy.
 4. Finance spolku jsou vždy použity na akce žáků školy, na zajištění a vybavení školy (např. pomůcky k výuce, nákup odměn pro soutěže žáků, uhrazení cestovného na soutěže, ocenění studijních výsledků žáků).

 

6.Účinnost

Tyto stanovy nabyly účinnosti 3.9. 2015.

 

SEZNAM ČLENŮ VÝBORU SRŠ

1. A     Veronika Nováková

1. B     Bohumila Muroňová

2. A     Kateřina Dostálová

2. B     Jana Kerumová

3. A     Petra Vachrlonová

3. B     Markéta Štěpanovská

4. A     Marie Matoušková

4. B     Jitka Sladká

5. A     Martina Homolková 

5. B     Ivana Šestáková

6. A     Mgr. Kateřina Lubasová

6. B     Michaela Psotová

7. A     Jan Manoch 

7. B     Kateřina Kopecká

8. A     Lenka Kozumplíková

8. B     Lenka Benešová

8.C     Martin Baranovský

9. A     Andrea Piegerová

9. B     Ladislav Zapf

9.C      Iva Fránová

 

 

FUNKCE VE VÝBORU SRŠ
Předseda:
 Mgr. Kateřina Lubasová     Kontakt:   tel. 352 352 194, email: klubaska@seznam.cz

Místopředseda: Lenka Kozumplíková
Pokladník: Věra Košková
Revizní komise: Martina Homolková, Soňa Reidlová, Ivana Fránová

Ředitelství školy: Mgr. Iva Šípová

Zástupce ředitele školy 1. stupeň: Mgr. Iveta Obdržálková

Zástupce ředitele školy 2. stupeň: Mgr. Vladimír Šik 

 

Zápisy z jednání:

Schůze SRŠ 14.4.2015

Schůze SRŠ 24.11.2015

Schůze SRŠ 26.4. 2016

Schůze SRŠ 22.11.2016

schůze SRŠ 25.4. 2017

schůze SRŠ 24.10. 2017

schůze SRŠ 24.4. 2018

schůze SRŠ 20.11.2018

schůze SRŠ 23.4.2019

schůze SRŠ 26.11.2019