21. 05. 2020

Denně od 25.5. 2020 je možné si vyzvednout věci Vašich dětí ze školní družiny. Budeme také vracet vybrané peníze za kulturní představení, která se neuskutečnila. pondělí, středa, pátek...

12. 05. 2020

Přihlášení žáků do školních skupin od 25.5. 2020 včetně odpoledních zájmových bloků. Podmínky a pravidla přítomnosti žáků ve...

08. 05. 2020

V úterý 12.5. 2020 zveřejníme podmínky pro dobrovolnou účast žáků 1.stupně ve...

Poválečná historie Základní školy Komenského v Chodově

                 Po obnově a zahájení školní práce v září 1945 se s nekonečným nadšením pouštějí do výuky stovky učitelů přicházejících do pohraničí a také do Chodova. Jednou z nejvýznamnějších akcí byla přeměna všech německých škol na české a zahájení jejich činnosti. Přičiněním prvních českých učitelů byly tyto školy otevřeny v Chodově po válce již 3. září 1945. Byly zřízeny dvě samostatné smíšené školy -  obecné škola (ulice Dukelských hrdinů, budova z let 1887 – 1888 + 1897 - 1898) a měšťanská škola (ulice Komenského, budova z roku 1910-1911).

        Vyučování v obecné škole zahájil její řídící učitel Václav Rýdl sám, neboť další učitel Václav Kasík, nastoupil až 24. září. Od ledna pak nastoupily další posily – Jiří Troup a první žena sboru – Vlasta Švorbová.

        Měšťanská škola byla otevřena se dvěma třídami a jejím prvním ředitelem se stal Jaroslav Melíšek.

        České školy převzaly budovy po německých školách, které však bylo nutno, po měsících různého využívání na konci války a v prvních měsících po jejím skončení, vrátit svému účelu.

        Žádná škola však není jen školní budova, zvonění, přestávky žáků, vzdělávání a výchova, ale jsou to  především lidé. Lidé ve sborovnách, ve školní družině, ve školní jídelně, jsou to uklízečky a školníci. Ti všichni tvoří tu určitou školu a všechny zaštiťuje úzký kolektiv pracovníků zvaný ředitelství školy. I když se školy stěhují z budovy do budovy, jejich historie zůstává a nemusí se vázat právě k určité školní budově. Jde o historii lidí, školní práce a výsledků této práce.

 

Současnost školy

 Základní škola J. A. Komenského Chodov je plně organizovaná základní škola zřízená městem Chodov.

Škola má v průměru kolem 550 žáků, kapacita školy je stanovena na 600.

Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu -  Škola podle Komenského.

V rámci výuky žákům nabízíme výuku  tří cizích jazyků. Povinným jazykem je od 3.ročníku výuka anglického jazyka. Od 8.ročníku si žáci vybírají další cizí jazyk – rozhodují se

mezi ruským a německým jazykem. Podporujeme individualitu každého žáka. Zvýšenou péči věnujeme žákům nadaným i žákům se zdravotním postižením. Věnujeme se

žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními. Staráme se i budoucí žáky 1.ročníku, organizujeme pro ně stimulační kroužek popř. jiné aktivity směřující k usnadnění vstupu do

 

školy. Škola zajišťuje rovné příležitosti ke vzdělávání. Škola podporuje ekologické aktivity - soutěžíme ve sběru starého papíru a víček od PET lahví, zapojili jsme se do školního

recyklačního programu Recyklohraní. Vedeme žáky k účasti v humanitárních akcích, zapojujeme se do veřejných sbírek, učíme žáky podporovat lidi, kteří jsou odkázáni na cizí pomoc.

  •   Škola je vybudovaná v centru města, leží ve školském areálu společně se Základní školou ve Školní ulici a DDM Bludiště
  •   Součástí školského areálu je jedna budova pro oba stupně školy, spojovací krček, kudy se žáci dostanou do tělocvičny a na venkovní sportoviště a do prostoru tříd určených pro výuku praktických předmětů – mechanická dílna, elektrodílna a cvičná kuchyňka
  •   Nedílnou součástí školského areálu je školní jídelna, kam mohou žáci po 4.vyučovací hodině projít přímo ze školy. V jiných časech průchod není možný, protože vchod ze školy do jídelny je přímo do prostoru jídelny, kde bývá v jiných časech velké množství strávníků a průchod žáků by značně narušil chod školní jídelny
  •   Průchod školní jídelnou využívají především oddělení školní družiny k rychlému rannímu přesunu z družiny do školy
  •   Škola je po celkové rekonstrukci, ta proběhla v letech 2015 – 2017. Součástí rekonstrukce byla též přístavba k původní budově. V přístavbě je umístěno 9 tříd 1.stupně školy. 
  •    Všechny třídy jsou vybaveny projekční technikou nebo interaktivními tabulemi
  •    Školu navštěvují především žáci ze spádových oblastí, ale také žáci z jiných chodovských obvodů a také z okolních vesnic. 

 

Profil absolventa

Naším cílem je, aby školu opouštěl žák, který bude motivován k celoživotnímu vzdělávání, který bude umět získávat informace z různých zdrojů, bude umět vyjadřovat se ústně i písemně s přihlédnutím ke komunikační situaci, bude seznámen s pravidly chování a jednání v rámci mezilidských vztahů, získá základní pracovní návyky. Bude schopen orientovat se v základních otázkách složitosti světa. Každý absolvent získá základní dovednosti z práce s počítačem. V co největší míře bude umět aplikovat získané vědomosti do praktického života.