23. 09. 2020

Informujeme zákonné zástupce našich žáků, že škola nevyužila doporučení ministra zdravotnictví a v pátek 25.9. nebudeme vyhlašovat ředitelské volno. Škola i školní družina budou v normálním...

17. 09. 2020

Ministr zdravotnictví oznámil zpřísnění v nošení roušek ve školách. Od pátku 18.9. bude povinnost nosit roušku nejen ve společných prostorách, ale i ve třídách a to po celou dobu vyučování...

28. 08. 2020

1.9. 2020 ŠKOLNÍ DRUŽINA V OMEZENÉM PROVOZU. Ranní družina od 6:00. Odpolední družina do 15:00. Od úterý 2.9. 2020 běžný režim, tzn. ranní družina od 5:30, odpolední družina do...

Poválečná historie Základní školy Komenského v Chodově

                 Po obnově a zahájení školní práce v září 1945 se s nekonečným nadšením pouštějí do výuky stovky učitelů přicházejících do pohraničí a také do Chodova. Jednou z nejvýznamnějších akcí byla přeměna všech německých škol na české a zahájení jejich činnosti. Přičiněním prvních českých učitelů byly tyto školy otevřeny v Chodově po válce již 3. září 1945. Byly zřízeny dvě samostatné smíšené školy -  obecné škola (ulice Dukelských hrdinů, budova z let 1887 – 1888 + 1897 - 1898) a měšťanská škola (ulice Komenského, budova z roku 1910-1911).

        Vyučování v obecné škole zahájil její řídící učitel Václav Rýdl sám, neboť další učitel Václav Kasík, nastoupil až 24. září. Od ledna pak nastoupily další posily – Jiří Troup a první žena sboru – Vlasta Švorbová.

        Měšťanská škola byla otevřena se dvěma třídami a jejím prvním ředitelem se stal Jaroslav Melíšek.

        České školy převzaly budovy po německých školách, které však bylo nutno, po měsících různého využívání na konci války a v prvních měsících po jejím skončení, vrátit svému účelu.

        Žádná škola však není jen školní budova, zvonění, přestávky žáků, vzdělávání a výchova, ale jsou to  především lidé. Lidé ve sborovnách, ve školní družině, ve školní jídelně, jsou to uklízečky a školníci. Ti všichni tvoří tu určitou školu a všechny zaštiťuje úzký kolektiv pracovníků zvaný ředitelství školy. I když se školy stěhují z budovy do budovy, jejich historie zůstává a nemusí se vázat právě k určité školní budově. Jde o historii lidí, školní práce a výsledků této práce.

 

Současnost školy

 Základní škola J. A. Komenského Chodov je plně organizovaná základní škola zřízená městem Chodov.

Škola má v průměru kolem 550 žáků, kapacita školy je stanovena na 600.

Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu -  Škola podle Komenského.

V rámci výuky žákům nabízíme výuku  tří cizích jazyků. Povinným jazykem je od 3.ročníku výuka anglického jazyka. Od 8.ročníku si žáci vybírají další cizí jazyk – rozhodují se

mezi ruským a německým jazykem. Podporujeme individualitu každého žáka. Zvýšenou péči věnujeme žákům nadaným i žákům se zdravotním postižením. Věnujeme se

žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními. Staráme se i budoucí žáky 1.ročníku, organizujeme pro ně stimulační kroužek popř. jiné aktivity směřující k usnadnění vstupu do

 

školy. Škola zajišťuje rovné příležitosti ke vzdělávání. Škola podporuje ekologické aktivity - soutěžíme ve sběru starého papíru a víček od PET lahví, zapojili jsme se do školního

recyklačního programu Recyklohraní. Vedeme žáky k účasti v humanitárních akcích, zapojujeme se do veřejných sbírek, učíme žáky podporovat lidi, kteří jsou odkázáni na cizí pomoc.

  •   Škola je vybudovaná v centru města, leží ve školském areálu společně se Základní školou ve Školní ulici a DDM Bludiště
  •   Součástí školského areálu je jedna budova pro oba stupně školy, spojovací krček, kudy se žáci dostanou do tělocvičny a na venkovní sportoviště a do prostoru tříd určených pro výuku praktických předmětů – mechanická dílna, elektrodílna a cvičná kuchyňka
  •   Nedílnou součástí školského areálu je školní jídelna, kam mohou žáci po 4.vyučovací hodině projít přímo ze školy. V jiných časech průchod není možný, protože vchod ze školy do jídelny je přímo do prostoru jídelny, kde bývá v jiných časech velké množství strávníků a průchod žáků by značně narušil chod školní jídelny
  •   Průchod školní jídelnou využívají především oddělení školní družiny k rychlému rannímu přesunu z družiny do školy
  •   Škola je po celkové rekonstrukci, ta proběhla v letech 2015 – 2017. Součástí rekonstrukce byla též přístavba k původní budově. V přístavbě je umístěno 9 tříd 1.stupně školy. 
  •    Všechny třídy jsou vybaveny projekční technikou nebo interaktivními tabulemi
  •    Školu navštěvují především žáci ze spádových oblastí, ale také žáci z jiných chodovských obvodů a také z okolních vesnic. 

 

Profil absolventa

Naším cílem je, aby školu opouštěl žák, který bude motivován k celoživotnímu vzdělávání, který bude umět získávat informace z různých zdrojů, bude umět vyjadřovat se ústně i písemně s přihlédnutím ke komunikační situaci, bude seznámen s pravidly chování a jednání v rámci mezilidských vztahů, získá základní pracovní návyky. Bude schopen orientovat se v základních otázkách složitosti světa. Každý absolvent získá základní dovednosti z práce s počítačem. V co největší míře bude umět aplikovat získané vědomosti do praktického života.