24. 01. 2020

...

22. 01. 2020

CIZÍ STRÁVNÍCI : 11.00 - 11.30 ŽÁCI 1.STUPEŇ : 11.30 - 12.35 ŽÁCI 2.STUPEŇ A STUDENTI : 12.35 - 14.15 ŽÁDÁM VŠECHNY...

17. 12. 2019

Z technických důvodů nebudou v době od 21.12. 2019 do 5.1. 2020 v provozu Bakaláři....

Informace pro rodiče - Školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

Dovolte mi, abych Vás po letních prázdninách na prahu nového školního roku oslovila prostřednictvím našeho časopisu Školásek, který vydáváme již několik let a víme, že je dobré mít ho „po ruce“. Najdete v něm základní informace ze života školy. Pokud chcete o životě školy, o práci našich žáků vědět víc, navštivte naše webové stránky, kam pravidelně umisťujeme aktuality ze  školního prostředí, jsme také na facebooku.

Během letošních prázdnin probíhaly v budově školy a školní jídelny s družinou práce na zabezpečení školy elektronickou požární signalizací. V této chvíli jsou již všechny budovy vybaveny požárními čidly s napojením na pult Městské policie v Chodově. Malovali jsme některé třídy a školní kuchyň. Probíhaly také drobné opravy maleb v prostorách chodeb a tříd nově vybudované „přístavby“.

Hlavním úkolem letošního školního roku bude ještě do konce kalendářního roku 2019 vybudovat ve spolupráci s Městem Chodov, který podal úspěšný projekt na vybudování odborných učeben v chodovských základních školách, učebnu biologie, fyzikálně – chemickou laboratoř a 2 jazykové učebny. Všechny učebny budou vybaveny speciálním nábytkem, PC technikou a moderními interaktivními tabulemi.

Těšíme se na spolupráci s našimi partnery – Městskou knihovnou, Městskou policií, DDM Bludiště, které pro naše žáky každoročně připravují zajímavé akce a soutěže. Připravujeme výstavu žáků 2.stupně školy v galerii DDM Bludiště. Na sklonku školního roku bude probíhat tradiční Poslední zvonění pro vycházející žáky.

Všem našim žákům i zaměstnancům školy přeji pohodový právě začínající školní rok 2019/2020.

 

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

        

Organizace školního roku 2019 – 2020

Vedení školy: ředitelka: Mgr. Iva Šípová

Zástupce ředitele pro 1. st. – Mgr. Iveta Obdržálková

Zástupce ředitele pro 2. st. – Mgr. Vladimír Šik

 

Učitelský sbor:

1. stupeň                                                          2. stupeň           

1. A – Mgr. Alena Bártová                               6. A – Mgr. Jan Merunka

1. B – Mgr. Radmila Žejdlová                         6. B – Mgr. Miloš Volek

2. A – Mgr. Alice Jandošová                           7. A – Mgr. Richard Aubrecht

2. B – Mgr. Eva Smolková                             7. B – Mgr. Oxana Něseněnková

3. A – Mgr. Žaneta Červenková                     8. A – Mgr. Hana Housková

3. B – Mgr. Kateřina Ševcová                        8. B – Ing. Alena Štěrbová

4. A – Taťána Krásová                                   8. C – Mgr. Kristýna Veršecká

4. B – Mgr. Monika Mühlhauserová               9. A – Mgr. Jana Veselá

5. A – Mgr. Miroslava Randýsková                9. B – Mgr. Vladimír Šik

5. B – Mgr. Tereza Jirků                                 9. C – Mgr. Jana Merunková

                                                            Netřídní:

Netřídní:                                                           Mgr. Kateřina Lubasová

Lenka Kozumplíková                                        Bc. Michaela Kaštánková

Jana Karásková                                               Mgr. Václav Vachrlon, DiS.

                                                                         Mgr. Jaroslava Chmelenská

                                                                         Ing. Jozef Kováč

                                                                              Ing. Bc. Michaela Schade

                                                                         Petr Vaníček

                                                                         Bc. Denisa Mühlhauserová

 

Asistentky pedagoga: Eva Malářová, Ludmila Bereczká, Soňa Paříková

Školní asistentka: Martina Homolková

 

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Jana Merunková – výchovné a vzdělávací problémy žáků (výchovná poradkyně pro 1. a 2. stupeň)

Úřední hodiny každou středu od 13:45 do 14:45 v kanceláři výchovné poradkyně (přízemí staré budovy, naproti sekretariátu) nebo po telefonické domluvě 352352194 v jiný termín. Kontaktní email: J.Merunkova@seznam.cz

 

Mgr. Jana Veselá – volba povolání vycházejících žáků – konzultace po telefonické domluvě (352352194)

 

Mgr. Václav Vachrlon, DiS. – školní metodik prevence (oblast zneužívání návykových látek, šikana apod.) Úřední hodiny každé úterý od 14:00 do 15.00, v jiných termínech – po telefonické domluvě  352352194 – kontaktní email: pa.heritage@seznam.cz

 

Další specializované činnosti ve škole zajišťují:

 

Mgr. Miloš Volek – koordinátor environmentální výchovy (oblast ochrany životního prostředí)

 

Martina Homolková –školní asistent – kontaktní email: homolkovamartinachodov@seznam.cz

 

Aktuální informace z těchto oblastí najdete na webových stránkách školy od 1.10. 2019.

 

Uvolňování a omlouvání žáků !!!!!!!!!

Nepřítomnost jiná než nemoc (rekreace, rodinné důvody) 

2 dny nepřítomnosti omlouvá třídní učitel. Nepřítomnost delší než 2 dny omlouvá ředitelka školy po vyplnění žádosti a souhlasu třídního učitele. Žádost lze doručit do školy přes dítě nebo přes třídního učitele nebo zaslat přímo na email školy.

 

Rodinné důvody

Zákonný zástupce projedná s třídním učitelem telefonicky nebo osobně, vždy předem, uvolnění žáka z rodinných důvodů nebo do žákovské knížky, také vždy předem, rodinné důvody blíže specifikuje. Rodinnými důvody se rozumí: úmrtí v rodině, svatba, stěhování apod. Blíže nespecifikované rodinné důvody nebude škola akceptovat a žákovi vykáže hodiny jako neomluvené.

 

Nepřítomnost způsobená nemocí

Zákonný zástupce má povinnost osobně, telefonicky (výhradně do kanceláře školy 352352192) nebo přes webové aplikace Bakaláři omluvit nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 3 dnů a uvést důvod nepřítomnosti. Písemnou omluvenku neprodleně zapsat do žákovské knížky, tu žák předloží třídnímu učiteli nejpozději do 2 dnů od návratu do školy. Škola dále postupuje podle Krizového plánu – oddíl záškoláctví.

 

Uvolnění žáka během vyučování:

Žáci jsou uvolňování z vyučování na základě omluvenky v žákovské knížce. Odejít mohou sami, pokud mají podepsán souhlas se samostatným odchodem ze školy. Z bezpečnostních důvodů nelze akceptovat telefonické omluvenky, je nutné si dítě osobně ve škole vyzvednout.

 

Ztráty:

Při  ztrátě žákovské knížky škola požaduje  finanční náhradu 50,- Kč.

Opis vysvědčení – 100,- Kč (platí se předem v kanceláři školy)

Ztráta učebnice – cena dle ceníku platného ve školním roce.

 

Povinnosti zákonných zástupců:

Vyplnit dotazník o žákovi na začátku školního roku, doplnit pravdivé údaje (kontaktní telefonní čísla, bydliště apod.) Pokud dojde ke změně těchto údajů, neprodleně tuto změnu prostřednictvím žákovské knížky nebo webové aplikace Bakaláři oznámit třídnímu učiteli.

 

Nošení mobilních telefonů do školy:

Škola nezodpovídá za ztrátu mobilního telefonu. Žák nosí do školy telefon na vlastní riziko. Za obsah mobilního telefonu žáka zodpovídají výhradně jeho zákonní zástupci.

 

Vstup do školy:

Při hromadném vstupu a východu ze školy používají žáci 1.stupně vedlejší vchod (nově přistavená budova). Pokud si dítě vyzvedáváte během vyučování nebo ho během vyučování přivádíte, je nutné použít hlavní vchod, který je opatřen zvonkem. Z bezpečnostních důvodů nevstupujte se svými dětmi do školy nebo do šatnových prostor.

 

Školní řád, Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků a Školní vzdělávací program školy jsou umístěny v obou budovách školy a k dispozici jsou rodičům na webových stránkách školy.

 

Nabídka školy

Kroužky ve škole

Robotický (6.-9.ročník), pondělí od 14:00 – P. Vaníček

Fyzikální praktika (6.-9.ročník), úterý od 14:15 – J. Kováč

Sportovní klub (6.-9.ročník), středa 14:00 – 15:00 – M. Volek

Gymnathlon (1.,2.ročník – úterý 13:30-14:30 – E. Smolková (hravý sportovní program nové generace, zaměřuje se na rozvoj 12 klíčových pohybových dovedností. Zahajujeme v říjnu. Děti, které chodí do ŠD, si vyzvedneme a odvedeme zpět do ŠD.

 

Projekt „Šablony“

Hlavním přínosem projektu bude otevření doučovacích kroužků pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Dále budeme žákům nabízet čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her, badatelský klub, klub komunikace v cizím jazyce.

        Celý projekt bude probíhat od 1.9. 2019 do 31.8. 2021. V rámci projektu pracuje na škole školní asistentka, která pomáhá žákům ohroženým školním neúspěchem jak ve škole, tak i v případě zájmu žáků a jejich rodičů i v mimoškolních aktivitách  a při domácí přípravě.

 

Pro žáky 2.stupně je k dispozici školní knihovna, která bude otevřena v pondělí a čtvrtek od 7:40 do 7:55 a pondělí až středa od 13:35 do 14:00

 

Pokračuje sběr starého papíru, víček od PET lahví, baterií, drobných elektropřístrojů a použitých tonerů do tiskáren a kopírek.

 

Vybírání starého papíru:

1.-9.ročník – každou středu od 15:00 do 16:00, u zadního vchodu do tělocvičny – vstup/vjezd ze Smetanovy ulice přes branku, zahajujeme 13.9. 2019. A každou středu od 7:40 do 7:55 pro žáky 2.stupně.

 

Vybírání víček, baterií a drobných elektropřístrojů:

denně do určených nádob

 

Projekt Ovoce do škol – je určen žákům 1.-9. ročníku. Ovoce, zeleninu nebo nápoje dostávají žáci zdarma zpravidla 1x týdně. Škola nemůže ovlivnit druh dodaného zboží.

 

Projekt Mléko do škol – je určen žákům 1.-9.ročníku. Mléčné výrobky dostávají žáci zdarma zpravidla 1x týdně.

 

Přijímací zkoušky ve školním roce 2020 – 2021

Přihlášky se odevzdávají do 1.3. 2020  na příslušnou střední školu, na školy s talentovou zkouškou do 31.11. 2019. Žáci si mohou podat nejvýše dvě přihlášky. Rodičům budou podány informace na podzimních třídních schůzkách.

·          jednotné přijímací řízení do maturitních oborů – 12. – 26.4. 2020, termín bude upřesněn

·          přijímací řízení do ostatních oborů – 22. – 30.4. 2020

·          talentové zkoušky – 2.-15.1. 2020

·          zkoušky do konzervatoří – 15. – 31. 1. 2020

 

Vážení rodiče, prosíme Vás, pokud chcete mluvit s vyučujícími, volejte v době mimo vyučování – před 8. hodinou nebo po skončení vyučování.

Dále Vás prosíme, abyste vyučující navštěvovali pouze v době mimo vyučování a po předchozí telefonické domluvě.

Z bezpečnostních důvodů je vstup rodičů do školy povolen pouze o přestávkách!!!

 

Třídní schůzky se konají 2x do roka, poprvé v listopadu a podruhé v dubnu.

 

Na škole pracuje výbor SRŠ – předsedkyně Mgr. Kateřina Lubasová. Výbor se schází 2x do roka.

 

Na škole pracuje Školská rada, schází se nejméně 2x ročně. Předsedou je Mgr. Václav Vachrlon, DiS. (zástupce školy), členové: Patrik Pizinger a Bc. Ladislav Zapf (zástupci zřizovatele), Mgr. Jana Merunková (zástupce školy), Martina Homolková a Petra Vachrlonová (zástupci zákonných zástupců)

 

Časový harmonogram vyučování

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40
5.hodina 6.hodina 7.hodina 8.hodina
11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:20 - 14:05 14:15 - 15:00

 

 

Prázdniny

Podzimní: 29. a 30. října 2019
Vánoční: 23.prosince 2019 - 3. ledna 2020
Pololetní: 31. ledna 2020
Jarní: 24. února - 1. března 2020
Velikonoční: 9.dubna 2020
Hlavní: 1.7. 2020 - 31.8. 2020
Zahájení nového školního roku: 1 září 2020
 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 – v termínu od 1. do 30.4. 2020. Termín bude upřesněn ve 2.pololetí školního roku.

 

Systém Bakaláři – Na škole využíváme počítačovou aplikaci Bakaláři. Slouží ke komunikaci mezi učiteli a rodiči, umožňuje rodičům rychlou kontrolu známek dítěte a nahrazuje nutnost omlouvat dítě telefonicky. Údaje o žácích jsou chráněny jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Přístup do aplikace je možný z webových stránek školy - www.zschodov.cz. Od 2.ročníku zapisujeme známky žáků pouze do systému Bakaláři. Žákovská knížka slouží žákům 2. – 9. ročníku pouze k zápisům výchovných, organizačních opatření a dalším různým sdělením.

 

Kontakty:

 místo

  telefonní číslo   

  místo

  telefonní číslo   

 Ředitelna

  352 352 190

  Zástupce ředitele 1. st.     

  352 352 195

Sekretariát -  p. Věra Košková

  352 352 192

  Sborovna 1. st.

  352 352 196

 Zástupce ředitele 2. st.

  352 352 193

  Sborovna 2. st.

  352 352 194

Školní jídelna

  352 352 199

  Školní družina 

  352 352 198  

 Výchovný poradce- Mgr. Jana Merunková  

 352 352 194

  

  

e- mail školy: Iva.Sipova@seznam.cz

webové stránky školy: www.zschodov.cz

 

Provoz školní družiny

Vedoucí vychovatelka: Renata Purkytová

Vychovatelky: Monika Malčánková, Adéla Kotová, Veronika Válová

 

Provozní doba: od 5.30 – do 16.30 hodin.

Výše příspěvku pro školní družinu je 100 Kč za dítě měsíčně.

 

Školní vzdělávací program školní družiny, Vnitřní řád školní družiny, Směrnice pro placení úplaty ve školní družině a Směrnice pro přijímání dětí do školní družiny jsou umístěny u vstupu do školní družiny a na webových stránkách školy.

 

Provoz školní jídelny:

Vedoucí ŠJ: Vladimíra Vargová

Vedoucí kuchařka: Jana Taschlerová

 

Výdejní doba obědů:

Cizí strávníci od 11.15 - 11.45 hodin, cena obědů 73,- Kč

Ostatní: pondělí – pátek od 11.45 - 14.45 hodin

 

Evidence strávníků je zajištěna pomocí čipových karet (35 Kč) nebo čipů (115 Kč).

Ceny obědů: 7-10 let - 24,-;       11-14 let - 25,-;          od 15 let - 26,- Kč

Odhlášky obědů: Den předem do 15 hodin, telefonicky v ten den do 8 hodin, přes internet v ten den do 8 hodin.

Do prostorů školní jídelny včetně šatny je povolen vstup pouze strávníkům a těm, kteří odebírají jídlo do nosičů. Do prostoru jídelny a družiny je přísný zákaz vodění psů.

Vnitřní řád školní jídelny je umístěn na nástěnce vedle kanceláře vedoucí školní jídelny a na webových stránkách školy.

 

Školásek ke stažení zde: