Informace pro rodiče - Školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

        Dovolte mi, abych Vás po letních prázdninách na prahu nového školního roku oslovila prostřednictvím našeho časopisu Školásek, který vydáváme již několik let a víme, že je dobré mít ho "po ruce". Najdete v něm základní informace ze života školy. Pokud chcete o životě školy, o práci našich žáků vědět víc, navštivte naše webové stránky, kam pravidelně umisťujeme aktuality ze školního prostředí.

Ani letos jsme o letních prázdninách nezaháleli. Z větší části jsme zrekonstruovali oddělení školní družiny, dovybavili jsme všechna oddělení a kabinety na 1. stupni movým nábytkem a na toaletách u tělocvičny jsme vyměnili kabiny.

   Po několika letech rušíme pravidelné konzultační hodiny pro rodiče našich žáků, které probíhaly každý první čtvrtek v měsíci. Ukázalo se, že je rodiče velmi málo navštěvovali. Některé situace ve škole nesnesou odkladu a je potřeba je řešit hned, proto přistupujeme k osobním konzultacím, které si můžete s učiteli vyvolat vy sami, domluvit se na datu a čase, kdy se sejdete a vše potřebné prokonzultujete.Stejně tak to budou dělat učitelé, když budou potřebovat s rodiči něco důležitého projednat.

   Na škole je zřízeno Školní poradenské zařízení, v němž pracuje výchovný poradce, kariérový poradce a školní metodik prevence.Tyto osoby jsou Vám i našim žákům plně k dispozici při řešení problémů. Konkrétní náplň jejich práce najdete také na stránkách našeho časopisu a na webových stránkách školy. 

  I letos se můžete těšit na výstavu prací našich žáků, tentokrát budou vystavovat žáci 1. stupně. Výstava se uskuteční v DDM v měsíci květnu. 

  Pro vycházející žáky uspořádáme slavnostní rozloučení s naší základní školou tzv. "Poslední zvonění", které proběhne na úplném sklonku školního roku v KASSu. 

  Všem naši žákům i zaměstnancům školy přeji pohodový právě začínající školní rok 2018/2019.

                                                                                                                                                                                                                                                      Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

 

        

Organizace školního roku 2018 – 2019

Vedení školy: ředitelka: Mgr. Iva Šípová 

Zástupce ředitele pro 1. st. – Mgr. Iveta Obdržálková 

Zástupce ředitele pro 2. st. – Mgr. Vladimír Šik

 

      Učitelský sbor:

1. stupeň                                                                            2. stupeň 

1. A – Jana Karásková                                              6. A – Mgr. Richard Aubrecht

1. B – Mgr. Eva Smolková                                         6. B – Mgr. Oxana Něseněnková

2. A – Mgr. Žaneta Červenková                                7. A – Mgr. Hana Housková

2. B – Mgr. Kateřina Ševcová                                   7. B – Ing. Alena Štěrbová

3. A – Taťána Krásová                                              7. C – Mgr. Kristýna Veršecká

3. B – Mgr. Monika Muhlhauserová                          8. A – Mgr. Jana Veselá

4. A – Mgr. Miroslava Randýsková                           8. B – Mgr. Vladimír Šik

4. B – Mgr. Tereza Jirků                                           9. A – Mgr. Kateřina Lubasová 

5. A – Mgr. Alena Bártová                                        9. B – Mgr. Václav Vachrlon

5. B – Mgr. Radmila Žejdlová                                               

 

Netřídní:                                                                          Netřídní:

Lenka Kozumplíková                                                       Mgr. Jan Merunka

                                                                                        Mgr. Miloš Volek

                                                                                        Mgr. Jaroslava Chmelenská

                                                                                        Ing. Jozef Kováč

                                                                                        Ing. Bc. Michaela Schade

                                                                                        Petr Vaníček

Školské poradenské zařízení

Mgr. Jana Merunková - výchovné a vzdělávací problémy žáků (výchovná poradkyně pro 1. a 2. stupeň)

Úřední hodiny každou středu od 13:45 do 14:45 v kanceláři výchovné poradkyně (přízemí staré budovy, naproti sekretariátu) nebo po telefonické domluvě 352 352 194 v jiný termín.

Kontaktní email: J.Merunkova@seznam.cz

Mgr. Jana Veselá - volba povolání vycházejících žáků - konzultace po telefonické domluvě 352 352 194

Mgr. Václav Vachrlon, DiS. - školní metodik prevence (oblast zneužívání návykových látek, šikana apod.)Úřední hodiny každou středu od 14:00 do 15:00, v jiných termínech - po telefonické domluvě 352 352 194 - kontaktní email: pa.heritage@seznam.cz

Další specializované činnosti ve škole zajišťují:

Mgr. Miloš Volek - koordinátor environmentální výchovy (oblast ochrany životního prostředí)

Martina Homolková - školní asistent - kontaktní email: homolkovamartinachodov@seznam.cz

Aktuální informace z těchto oblastí najdete na webových stránkách školy od 1.10.2018

Školní řád, Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků a Školní vzdělávácí program školy jsou umístěny v obou budovách školy a k dispozici jsou rodičům na webových stránkách školy. Všechny 3 dokumenty byly k 1.9.2018 aktualizovány

Nabídka školy

Kroužky ve škole

Přírodovědný (6. - 9. ročník) - J. Merunka

Robotický (6. - 9. ročník) - V. Šik

Elektrotechnický (6. - 9. ročník) - J. Kováč

Sportovní klub (6. - 9. ročník) - M. Volek

 

Pro žáky 2. stupně je k dispozici školní knihovna, která bude otevřena v pondělí a čtvrtek od 7:40 do 7:55 a pondělí a středa od 13:35 do 14:00

 

Pokračuje sběr starého papíru, víček od PET lahví, baterií, drobných elektropřístrojů a použitých tonerů do tiskáren a kopírek.

Vybírání starého papíru:

1. - 9. ročník - každou středu od 15:00 do 16:00, u zadního vchodu do tělocvičny - vstup/vjezd ze Smetanovy ulice přes branku, zahajujeme 12.9.2018. A každou středu od 7:40 do 7:55 pro žáky 2. stupně.

Vybírání víček, baterií a drobných elektropřístrojů:

- denně do určených nádob

Projekt Ovoce do škol - je určen žákům 1. - 9. ročníku. Ovoce, zeleninu nebo nápoje dostávají žáci zdarma zpravidla 1 x týdně. Škola nemůže ovlivnit druh dodaného zboží.

Projekt Mléko do škol - je určen žákům 1. - 9. ročníku. Mléčné výrobky dostávají žáci zdarma zpravidla 1 x týdně.

 

Přijímací zkoušky ve školním roce 2019 - 2020

Přihlášky se odevzdávají do 1.3.2019 na příslušnou střední školu, na školy s talentovou zkouškou do 31.11.2018. Žáci si mohou podat nejvýše dvě přihlášky. Rodičům budou podány informace na podzimních třídních schůzkách.

  • jednotné přijímací řízení do maturitních oborů - 12. - 26.4.2019, termín bude upřesněn
  • přijímací řízení do ostatních oborů - 22. - 30.4.2019
  • talentové zkoušky - 2. - 15.1.2019
  • zkoušky do konzervatoří - 15. - 31.1.2019

Časový harmonogram vyučování

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40
5.hodina 6.hodina 7.hodina 8.hodina
11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:20 - 14:05 14:15 - 15:00

 

Uvolňování a omlouvání žáků !!!!!!!!!

Nepřítomnost jiná než nemoc (rekreace, rodinné důvody)  

2 dny nepřítomnosti omlouvá třídní učitel. Nepřítomnost delší než 2 dny omlouvá ředitelka školy po vyplnění žádosti a souhlasu třídního učitele. Žádost lze doručit do školy přes dítě nebo přes třídního učitele nebo zaslat přímo na email školy.

 

Rodinné důvody

Zákonný zástupce projedná s třídním učitelem telefonicky nebo osobně, vždy předem, uvolnění žáka z rodinných důvodů nebo do žákovské knížky, také vždy předem, rodinné důvody blíže specifikuje. Rodinnými důvody se rozumí: úmrtí v rodině, svatba, stěhování apod. Blíže nespecifikované rodinné důvody nebude škola akceptovat a žákovi vykáže hodiny jako neomluvené. 

 

Nepřítomnost způsobená nemocí

Zákonný zástupce má povinnost osobně, telefonicky (výhradně do kanceláře školy 352352192) nebo přes webové aplikace Bakaláři omluvit nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 3 dnů a uvést důvod nepřítomnosti. Písemnou omluvenku neprodleně zapsat do žákovské knížky, tu žák předloží třídnímu učiteli nejpozději do 2 dnů od návratu do školy. Na pozdější omluvenky nebude brán zřetel a absence bude vykázána jako neomluvená.

 

Uvolnění žáka během vyučování:

Žáci jsou uvolňování z vyučování na základě omluvenky v žákovské knížce. Odejít mohou sami, pokud mají podepsán souhlas se samostatným odchodem ze školy. Z bezpečnostních důvodů nelze akceptovat telefonické omluvenky, je nutné si dítě osobně ve škole vyzvednout.

 

Ztráty:

Při opakované ztrátě žákovské knížky může škola požadovat finanční náhradu 50,- Kč.

Opis vysvědčení – 100,- Kč (platí se předem v kanceláři školy)

Ztráta učebnice – cena dle ceníku platného ve školním roce.

 

Povinnosti zákonných zástupců:

Vyplnit dotazník o žákovi na začátku školního roku, doplnit pravdivé údaje (kontaktní telefonní čísla, bydliště apod.) Pokud dojde ke změně těchto údajů, neprodleně tuto změnu prostřednictvím žákovské knížky nebo webové aplikace Bakaláři oznámit třídnímu učiteli.

 

Nošení mobilních telefonů do školy:

Škola nezodpovídá za ztrátu mobilního telefonu. Žák nosí do školy telefon na vlastní riziko. Za obsah mobilního telefonu žáka zodpovídají výhradně jeho zákonní zástupci.

 

Vstup do školy:

Při hromadném vstupu a východu ze školy používají žáci 1.stupně vedlejší vchod (nově přistavená budova). Pokud si dítě vyzvedáváte během vyučování nebo ho během vyučování přivádíte, je nutné použít hlavní vchod, který je opatřen zvonkem. Z bezpečnostních důvodů nevstupujte se svými dětmi do školy nebo do šatnových prostor. 

 

Vážení rodiče, prosíme Vás, pokud chcete mluvit s vyučujícími, volejte v době mimo vyučování – před 8. hodinou nebo po skončení vyučování.

Dále Vás prosíme, abyste vyučující navštěvovali pouze v době mimo vyučování a po předchozí telefonické domluvě.

Z bezpečnostních důvodů je vstup rodičů do školy povolen pouze o přestávkách!!!

Třídní schůzky se konají 2x do roka, poprvé v listopadu a podruhé v dubnu.

 

Na škole pracuje výbor SRŠ – předsedkyně Mgr. Kateřina Lubasová. Výbor se schází 2x do roka.

 

Na škole pracuje Školská rada, schází se nejméně 2x ročně. Předsedou je Mgr. Václav Vachrlon, DiS (zástupce školy), členové: Patrik Pizinger a Bc. Ladislav Zapf (zástupci zřizovatele), Mgr. Jana Merunková (zástupce školy), Martina Homolková a Petra Vachrlonová (zástupci zákonných zástupců). 

 

Prázdniny

Podzimní: 29. a 30. října 2018
Vánoční: 22.prosince 2018 - 2. ledna 2019
Pololetní: 1. února 2019
Jarní: 18. února - 24. února 2019
Velikonoční: 18.4. 2019
Hlavní: 29.6. 2019 - 1.9. 2019
Zahájení nového školního roku: 2 září 2019
 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 – v termínu od 1. do 30.4. 2019. Termín bude upřesněn ve 2.pololetí školního roku.

 

Systém Bakaláři – Na škole využíváme počítačovou aplikaci Bakaláři. Slouží ke komunikaci mezi učiteli a rodiči, umožňuje rodičům rychlou kontrolu známek dítěte a nahrazuje nutnost omlouvat dítě telefonicky. Údaje o žácích jsou chráněny jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Přístup do aplikace je možný z webových stránek školy - www.zschodov.cz. Od 2.ročníku zapisujeme známky žáků pouze do systému Bakaláři. Žákovská knížka slouží žákům 2. – 9. ročníku pouze k zápisům výchovných, organizačních opatření a dalším různým sdělením. 

 

Kontakty:

 místo

  telefonní číslo   

  místo

  telefonní číslo   

 Ředitelna

  352 352 190

  Zástupce ředitele 1. st.     

  352 352 195

Sekretariát -  p. Věra Košková

  352 352 192

  Sborovna 1. st.

  352 352 196

 Zástupce ředitele 2. st.

  352 352 193

  Sborovna 2. st.

  352 352 194

Školní jídelna

  352 352 199

  Školní družina 

  352 352 198  

 Výchovný poradce- Mgr. Jana Merunková  

 352 352 194

  

  

e-mail školy: Iva.Sipova@seznam.cz

webové stránky školy: www.zschodov.cz

 

Provoz školní družiny

Vedoucí vychovatelka: Renata Purkytová

Vychovatelky: Monika Malčánková, Adéla Křižičková, Veronika Válová

 

Provozní doba: od 5.30 – do 16.30 hodin.

Výše příspěvku pro školní družinu je 100 Kč za dítě měsíčně.

 

Školní vzdělávací program školní družiny, Vnitřní řád školní družiny, Směrnice pro placení úplaty ve školní družině a Směrnice pro přijímání dětí do školní družiny jsou umístěny u vstupu do školní družiny a na webových stránkách školy.

 

Provoz školní jídelny:

Vedoucí ŠJ: Vladimíra Vargová

Vedoucí kuchařka: Jana Taschlerová

 

Výdejní doba obědů:

Cizí strávníci od 11.15 - 11.45 hodin, cena obědů 69,- Kč

Ostatní: pondělí – pátek od 11.45 - 14.45 hodin

 

Evidence strávníků je zajištěna pomocí čipových karet (35 Kč) nebo čipů (115 Kč).

Ceny obědů: 7-10 let - 24,-; 11-14 let - 25,-; od 15 let - 26,- Kč

Odhlášky obědů: Den předem do 15 hodin, telefonicky v ten den do 8 hodin, přes internet v ten den do 8 hodin.

Do prostorů školní jídelny včetně šatny je povolen vstup pouze strávníkům a těm, kteří odebírají jídlo do nosičů. Do prostoru jídelny a družiny je přísný zákaz vodění psů.

 

Vnitřní řád školní jídelny je umístěn na nástěnce vedle kanceláře vedoucí školní jídelny a na webových stránkách školy.

Školásek ke stažení zde: